Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Автомеханик – ажыктыг мергежил

Автомеханик – ажыктыг мергежил 03.06.2013
Машина септекчизи – чугула херектиг ажылдарның бирээзи. Амгы үеде найысылалда автомашиналыг улустуң саны көвүдеп турар. Оларның чамдыызы – херээжен чолаачылар. А оларның аразында машина-балгатты эки сайгарып шыдавас, кылып-септеп билбестери база хөй. Ынчангаш машина септээр тускай черлерге барып, оларның дузазын дилээр апаар.

Машина септеп өөренип алыры база ындыг-ла амыр эвес. Аңаа чүгле кичээнгейлиг, өөрениичел, машина-техникага сонуургалдыг кижилер өөренип ап шыдаар. Ындыгларның чижээнге чоокта чаа болуп эрткен республика чергелиг профессионал мергежилдер олимпиадазынга киришкен республиканың эге профессионал өөредилге албан черлериниң автомеханик талазында өөренип турар сургуулдарын хамаарыштырып болур.

Олимпиада Кызылдың № 1 профессионал училищениң баазазынга болуп эрткен. Аңаа республиканың 4 аңгы эге болгаш ортумак профессионал өөредилге черлериниң 11 сургуулу болгаш 6 мастер башкызы боттарының билиг-мергежилиниң деңнелин көргүскен. Олимпиаданың киржикчилери боттарының билиин чүгле теория талазы-биле эвес, а херек кырында машинаның үрелген кезээн септеп, хөделдирикчизин ажылдадыр даалганы база күүсеткен. Машина-балгатты септеп билиринден аңгыда, автомеханик кижи ону башкарып база билир ужурлуг. Ынчангаш олимпиаданың база бир даалгазы – машинаны айыыл чок болгаш шын башкарып билир мергежилин көргүзери. Бо бүгү бердинген онаалгаларны шын, тода кылдыр күүсеткениниң түңнелинде жюри кежигүннери тиилекчилерни илереткен.

Шупту даалгаларын часпайн, шын күүсеткеш, бирги черге Сарыг-Сеп суурда Тываның агротехнология техникумунуң сургуулу Вячеслав Миненко төлептиг болган. Ийиги черни Шагаан-Арыгның 8 дугаар профессионал училищезиниң сургуулу Эртине Тюлюш база үшкү черни Кызылдың 1 дугаар профессионал училищезиниң сургуулу тус-тузунда чаалап алган.

Мастер башкыларның аразындан бирги черни Альберт Александрович Лагбы (Шагаан-Арыгның ПУ №-8), ийиги черни Денис Андреевич Котегов (Тываның тудуг техникуму), үшкү черни Александр Петрович Борисов (Тываның агротехнология техникуму) олар бедик мергежилдиин көргүскен.

Олимпиаданың тиилекчилеринге Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының дипломнарын болгаш өртектиг белектерин тывыскан.

Тергиин билиин, мергежилин көргүскен тиилекчи болган Вячеслав Миненко июнь айның 7-8 хүннеринде Арзамас хоорайга болуп эртер Бүгү-россияның профессионал мергежилдер олимпиадазынга Тываның адын камгалап киржир.

Даяна Успун - оол,
Алсу Сарыглар, 
Кызылдың № 9 гимназиязының журналистика каттыжыышкынының кежигүннери.

Возврат к списку