Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Россия хүнүнүң байырлалы күрүне тугун көдүрүп, көдээ ишчилерни шаңнап-мактаарындан эгелээн

Тывага Россия хүнүнүң байырлалы күрүне тугун көдүрүп, көдээ ишчилерни шаңнап-мактаарындан эгелээн 13.06.2017
 Кызылда Арат шөлүнге тус чернии-биле 10 шакта, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүрери-биле байырлал эгелээн. 
 Езулалга киржири-биле шөлде корум-чурум камгалаар структураларның төлээлери, кадеттер болгаш аныяк армейжилер чыскаалыпканын Тыва Республиканың шериг комиссары Тыва Юрий Марков Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга илеткээн. 
 "Силерге Россия Федерациязының хүнү-биле байыр чедирип тур мен! Ура! Езулалды эгелээр» - деп, Тываның Баштыңы дужаалды берген.
 Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың ыдык ырларының аялгазы-биле күрүне туктарын көдүрген. Байырлыг езулалга Тываның Чазааның кежигүннери, Тываның Дээди Хуралының депутаттары, эрге-чагырганың федералдыг органнарының территориалдыг структураларының удуртукчулары, ТР-ниң Баштыңының Администрациязының база ТР-ниң Чазак Аппарадының ажылдакчылары киришкен. 
 Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Мөген-Бүрен» КУБ-туң удуртукчузу Өшкү-Саар Ооржакка "УАЗ-Патриот" чаа автомобильдиң дүлгүүрлерин тыпсыры-биле, байырлал уламчылаан. Автомашинада 650 кил ишкир соодар дериг-херекселди салып, тускай чагыг-биле кылган.  
«Эрткен чылын Күш-ажыл байырлалының хүнүнде, Мөген-Бүрен суурга четкен бис. Шириин агаар-бойдустуг, чедери берге, ыраккы Мөңгүн-Тайгада тыва мороженое, йогурт дээн ышкаш, тыва чемнер бүдүрер элээн каш бүдүрүлгелер чедиишкинниг ажылдап турарын көрдүвүс. Оларның үскен далганы чүгле тус черде эвес, Кызылда, Чадаанада безин улуг негелделиг.  Продукция калбак хереглелге четкен турзун дээш, 650 кил ишкир соодукчулуг кылдыр эде кылган УАЗ-патриот автомобиль-рефрижераторну белекке бээрин шиитпирлээн бис. Олар ындыг белекке төлептиг! 
Ооң солуттунмас удуртукчузу Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржактың тура-соруун онзалап демдеглээйн. Сактыр-дыр силер бе, совет үеде көдээ черниң контора даштынга эртенгиниң 6-7 шакта-ла кижилер чыглып – ажыл хүнү ынчаар эгелээр. Өшкү-Саар Аракчааевна ам-даа ынчаар ажылдап турар. Ооң конторазының чанынга бүдүн суур чону чыглып келир. Ажылды хуваап, даалгаларын бээр. Күш-ажылчы ындыг хөөннү арттырып алганы кайгамчык. Ооң карак-кызыл ажылын деткип, бөгүн, Россия хүнүнде каң кадыкшылды күзеп, белекти тывыстывыс» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.  
 Эрткен хонуктарда Сибирь – ыраккы Чөөн чүктүң уксаалыг хой, өшкү делгелгезинге киришкеш келгенин, Өшкү-Саар Аракчааевна Ооржак чугаалаан. Чаа техника бүдүрүлгени улам сайзырадырынга база бир идигни бээр. 
 «Машинаны тускай чагыг-биле кылганын билир бис. Тываның Чазаанга, Көдээ ажыл-агый яамызынга деткимче дузазы дээш четтирдивис. Ам биске изиг-даа, соок-даа коргунчуг эвес. Кожууннарже продукциявысты сөөртүп эгелээр бис. Бистиң бүдүрүлгевисти Шолбан Валерьевич боду көргеш, машина чугула херек-тир түңнээш, деткимчени көргүскен. Ол дыка улуг харыысалга-дыр. Идегелди шынзыдар апаар. Бөгүн коллегаларым-биле чаа машины алгаш, ону камныг, боттуг эдилээрин, ону садар дээш чараан акша-хөреңгини республикага эгидерин аазап тур бис. Улуу-биле четтирдивис, Шолбан Валерьевич» - деп, Өшкү-Саар Ооржак чугаалаан. Тываның Баштыңы автомашинаның руль артынга олурупкаш, "Мөген-Бүрен" КУБ-туң удуртукчузу-биле өөрүп четтириишкинниң долгандырыын халыткан.

Возврат к списку