Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чурттуң удуртукчулары Россия хүнү-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген

Чурттуң удуртукчулары Россия хүнү-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген 13.06.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга база республика чурттакчыларынга Россия хүнү-биле күрүнениң удуртукчуларындан байыр чедирген хөй санныг телеграммалар болгаш бижиктер келген. 
 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Россия хүнү-биле Силерге байыр чедирдим. Бистиң өгбелеривистиң дыка хөй салгалдары бодунуң карак кызыл күш-ажылы, салым-чаяаны болгаш чүткүл-күзели-биле күчүлүг күрүнени тургузуп, ону культурлуг, бедик хей-аъды-биле чүглендирип, дайзындан камгалааннар. Патриотчу болгаш хамааты чоруктуң ол ужурлары, хосталгаже чүткүл болаш шынчы чорук биске идегелдиг мөзү-бүдүш уг-шиин берип чоруур. Чедиишкиннерни болгаш эң-не эки чүүлдерни Силерге күзедим. 
 В. Путин.
 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Россия хүнү-биле Силерге байыр чедирдим. Ол чаа Россияны көргүскен эң-не аныяк күрүне байырлалы болур. Бөгүнде ол миллион-миллион кижилерни каттыштырган. Бодунуң Төрээн чуртунга сеткилден ынак, ону чаартыртынган, чаагайжыттынган болгаш айыыл чок кылыр дээш чүткүп чоруур кижилерни. Бистиң демниг ажылывыс, чүткүл-соруувус болгаш харыысалгавыс демдеглеттинген планнарны боттандырып, чедиишкиннерни албан эккээринге бүзүрээр мен. Силерге кадыкшылды, чедиишкиннерни база бүгүдеге экини күзедим. Д.Медведев. 
 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Россия хүнү-биле Силерге байыр чедирдим. Ада-чурт дээш чаа-чаа чедиишкиннерни болгаш чаартылгаларны, аас-кежикти, быжыг кадыкшылды болгаш бүгүдеге экини күзедим. С. Шойгу. 
 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Россия хүнү-биле Силерге байыр чедирдим. Июнь 12 – бистиң хөй националдыг чонувустуң чаңгыс демин, сорулгаларының ниитизин көргүскен чурттуң төөгүзүнде онза хүн. Россияны күштүг, хостуг, чечектелген күрүне кылдыр көөр дээн чүткүл бистиң шуптувусту каттыштырган. Патриотчу болгаш хамааты чоруктуң ужур-чаңчылдарынга шынчызын камгалап, Ада-чурттуң социал-экономиктиг болгаш сагыш-сеткил курлавырын быжыглап, амыр эвес 21-ги чүс чылдың кыйгыларын шупту кады ажып эрте бээр бис. Силерге чедиишкиннерни, тайбыңны болгаш чаагай чорукту күзедим. Хүндүткел-биле, В. Матвиенко. 
 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Эң-не патриотчу байырлал - Россия хүнү-биле Силерге байыр чедирдим! Бистиң күрүневис чаңгыс демниг, күчүлүг, күштүг болгаш бүзүрелдиг болурун күзээр-дир мен. Бис шупту, Төрээн чурт деп адаар улуг машианада, кол бөлүк кылдыр боттарывысты көөр ужурлуг бис! Күрүне чечектелип, курлавырлары ам-даа ажыттынып, чедимчелиг чорук улгатсын. 55115 шериг кезээниң командириниң хүлээлгезин түр када күүседип турар подполковник И. Кузьменков. 
 РФ-тиң Президент Администрациязының база РФ-тиң Күрүне Думазының удуртукчуларындан, Тываның Баштыңының губернатор коллегаларындан, федералдыг яамылар болгаш ведомстволар удуртукчуларындан, Россияның билдингир хөй-ниитичилеринден байыр чедириишкиннери келген.

Возврат к списку