Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелге-ярмарка ажыттынган

Тывада «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелге-ярмарка ажыттынган 26.05.2017
Тывадан болгаш Россияның регионнарындан 60 ажыг бүдүрүлгелер «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» ярмаркада боттарының барааннарын делгээн. Республиканың найысылалы Кызылдап делгелге-садыглаашкын бөгүн ажыттынган. 
 Регионнуң кол ярмарказын эрттирер чаңчыл болган чери - «Субедей» спорт комплекизин эде септеп турары-биле, бо чылын ону Иван Ярыгин аттыг спорт комплекске эритирерин шиитпирлээн.
 Ярмарканың организаторларының бирээзи экономика сайыды Елена Каратаева делгелге ярмарка хевээр артканын демдеглээн. Делгелгеде тудуг индустриязы, энергетика база ЧКА адырында ажылдар кирген үлетпүр продукциязын, хереглел барааннарын болгаш аъш-чем аймаан эккелген.
 Делгелгениң бирги хүнүнде байырлыг ажыдыышкынындан аңгыда, ажыл-агыйжы хемчеглерни – специалистер-биле ужуражылгаларны, чугаалажыышкыннарны, кады ажылдаар төлевилелдер сайгарылгазын организастаан.
  Май 27-28-те 10 шактан 19 шакка чедир ярмарка садыглаашкын шупту кижилерге ажык. 
  «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелге-садыглаашкында киржип турарларның даңзызы 
  «Тудуг. Энергетика. ЧКА. Инновация ажылдары.Үлетпүр» адыр 
  1. «Венеция. Даш болгаш дой-Сибирь» КХН, Новосибирск, Дойдан плиткалар садыглаашкыны 
2. «Контрада-Красноярск» КХН, Красноярск, Чылыдылга болгаш сантехника дериг-херекселдери  
3. «АбаканАвтоГАЗ»СБ» КХН, Абакан, «ГАЗ» маркалыг автомобильдер, артык кезектер садыглаашкыны 
 4. «Алтайспецобувь» КХН, Барнаул, Хөмден тускай идиктер  
5. «Волна» комбинат КХН, Красноярск, хризолитцемент кылыглар (кровля, фасад, труба, чиңге демирлер) 
 6. «Бастион» КХН, Кызыл, Бетон, тууйбу, пиломатериал, демирден кылыглар  
7. «Магазин 01» КХН, Москва, Өрттен айыыл чок чорук 
8. «Ритейл Лидер Групп» КХН, Москва, Тудуг материалдары  
9. «ПК «Аквариус» КХН, Москва, Информастыг технологиялар  
10. «АМТ-Групп» ХАН, Москва, Информастыг технологиялар  
11. Арткомтрейд КХН, Омск, KRAUSE көдүрдүр дериг-херекселдер  
12. «Пионер-Абакан» КХН, Абакан, Садыг-тудуг компания  
13. Комфортный дом, ХБ Тутатчиков И.А. Черногорск, Инженер системазы 
14. «Дёке Сибирь» КХН, Новосибирск, Шывыг болгаш фасад материалдары  
15. «Дом Дерева» ПК, Кызыл, Ыяш болгаш корпустуг мебель бүдүрүлгези 
16. «Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов» КХН, Ленинск-Кузнецкий, Керамикадан калбак материалдар бүдүрүлгези
 17. «КроккЭнерго» КХН, Кызыл, Котел дериг-херекселдери 
18. «Тывасвязьинформ» ПАН, Кызыл, Тус черлерде болгаш зонада телефон харылзааның ачы-дузазы, медээлер дамчыдар четки ачы-дузаның шупту хевирлери  
19. Ревитализация болгаш кадыкшыл төвү, Екатеринбург, Пептидтиг биорегуляторлар тарадылгазы
20. ПВХ кылыглар төвү, Красноярск, Ажыл-агый материалдары болгаш барааннары 
21. «СТЭП ЛОДЖИК» КХН, Москва, Четки болгаш система интеграциязының адырында шиитпирлер  
22. «Систематика Консалтинг» КХН, Москва, Күрүне эргелеп-башкарылга, корпоративтиг порталдар, интеграция программаларының системазын ажылдап кылыры, ажыглалга киирери болгаш деткиири 
 23. Маммон КХН, Кызыл, Кирпич-лего  
24. «Гибсталь» дарган мастерскаязы, Улуг-Хем кожуун Шагаан-Арыг, Ус-дарган кылыглар 
25. «Дальнобойщик» КХН, Абакан, Азар дериг-херекселдер  
26. ТывКУ, Кызыл, Өөредилге ачы-дузалары 
 «Чоннуң хереглел барааннары» адыр 
 27. Экопосуда, ХБ Терешкина И.В. Абакан, Аяк-сава болгаш кухня дериг-херекселдерин садары 
28. ХБ Ермишкина И.А., Новосибирск, Оренбургтуң аржылдары 
29. «Сантина» КХН, Новосибирск, Бажың текстили, орун-дөжек херекселдери  
30. Крас-Унт, Красноярск, Иви бышкаандан унтылар 
31. «МодаС» КХН, Бийск, Идик-хеп бүдүрүлгези (уруглар хеви, бажыңга кедер хептер)  
32. Радость улыбается (ХБ Злобин П.С.), Красноярск, Аңгы-аңгы культураларның чогаадылгазы, лаалар болгаш өске-даа. 
 33. ХБ Есаулова Л.В., Рубцовск, Хөмден идик, уруглар трикотажы  
34. «Городок» РБК, Кызыл, Даштыкы реклама, калбак хемчээлдиг парлалга, оперативтиг полиграфия, светодиодтиг технология 
35. Медиа Агентство «РЕКЛАМА В ТУВЕ», Кызыл, Реклама ачы-дузазы  
36. Сибирьниң өзүмнери, Новосибирск обл., Барабинскиниң питомнигинден өзүмнер 
37. «Мастер-Гарант» КХН, Ворсма, Бижек продукциязының бүдүрүлгези  
38. Тойота Центр Абакан, Абакан, Тойота автомобильдерни, артык кезектерин садары, сервис.  
39. ХБ Макарова Е.А., Абакан, Ойнаарактар  
40. ХБ Делгер-оол Руслан Шой-оолович, Сүт-Хөл кожуун, Суй-белектер продукциязы
 41. ХБ Сат Тана Май-ооловна, Каа-Хем суур, Сумкалар база хөмден аксессуарлар  
42. Союз дизайнеров, Кызыл, Национал идик-хеп  
43. «Кызылское УПП» КХН, Кызыл, Даараан продукция  
44. «Tyvapresent» КХН, Кызыл, Хөмден суй-белектер, паспорттар, шынзыдылгалар хавы
 45. Тува футболка центр, Кызыл, Футболкалар 
 46. Скифская этника, Кызыл, Каасталгалар
 47. Модная овечка ,Кызыл, Хой дүгүнден хептер 
 48. ХБ С.Ромащенко, Новокузнецк, Гобеленнер  
50. УФСИН РФ по РТ, Кызыл, Ыяштан кылыглар 
 «Аъш-чем аймаа» адыр 
 51. Медуница, ХБ Дроздова И.С., Новосибирск, Ары ажыл-агыйының продуктулары,бальзамнар
 52. ТАА Храмцов Е.Н., Абакан, Фермер ары ажыл-агыйы 
53. ХБ Кабукин А.А., Новосибирск, Чөөн чүктүң амданныг чмнери, специялар 
54. ХБ Батко А.И., Красноярск, Леденцылар, карамельде яблоктар  
55. «Оргаадай» КБК, Улуг-Хем кожуун, Арыг-Үзүү суур, Тыва-далган 
56. ТАА Ондар Василий Дыгбашович, Сүт-Хөл кожуун, Сүт продукциязы  
57. «Национал продукция бүдүрер төп» КХН, Кызыл, Тыва мороженое, конфеталар  
58. «Тывамолоко» ААН, Кызыл, Сүт продукциязы  
59. «Саян-Даа» КБК, Кызыл кожуун, Кур-Чер Сүт продукциязы 
60. ТАА Тюлюш А.Б., Бии-Хем кожуун, Уюк Сүт продукциязы 
61. ТАА Лойгу Ю.Ш., Танды кожуун, Кызыл-Арыг, Сүт продукциязы 
62. «Вавиол» КХН, Кызыл, Черлик үнүштер продукциязы 
63. «Кызылдың хлеб комбинады» ААН, Кызыл, Хлеб-булочка кылыглары 
64. LITE FOOD, Кызыл, Кадык чемненилге

Возврат к списку