Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелге эрге-чагыргага чоок кижилерниң киржирин хораанын Тываның Баштыңы база катап сагындырган

«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелге эрге-чагыргага чоок кижилерниң киржирин хораанын Тываның Баштыңы база катап сагындырган 12.05.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол четвергте Чазак кежигүннери-биле ажылчын хуралды эрттирген. Бир дугаарында, кожууннарда «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң күүселдезин хынап чораан коллегаларын дыңнаан. 
 Тываның Баштыңы суурларның кураторлары болур бодунуң оралакчылары биле сайыттарга чурттакчылыг черлерге чедип, шилилгеге тиилээн киржикчилериниң даңзызын хынап, социал эрге-байдалын ылавылаар даалганы ай эгезинде берген турган.  
 Регионнуң баштыңы киржикчилерни ажык-чарлыг шилиирин хевээр арттырган. Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы база Чазак Даргазының ол адырны харыылап турар оралакчызы Байбек Монгуш, бо чылын төлевилелге киржир кордакчыларның даңзызынга, оларның социал характеристиказын кошкаш, киирер ужурлуг.  
 Төлевилел киржикчилериниң даңзызын тургузуп тура, тус черниң эрге-чагыргазында төрелдери бар коррупциялыг факт-барымдаа илереттинер болза, административтиг кеземчеден эгелээш, үндүреринге чедир хемчегни алырын Шолбан Кара-оол сагындырган.  
 Чазак кежигүннери огород ажылы дээш, өске-даа сезоннуг айтырыгларны база сайгарган. Муниципалитеттер удуртулгазының огород ажылынга таарымчалыг байдалдарны тургузуп турарының талазы-биле отчетту Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы болгаш өске-даа харыысалгалыг структуралар белеткээрин негээн.
 "Бөгүн оралакчылар база сайыттар-биле ажыл планын чугаалаштывыс. Дораан күүседир болгаш узун хуусаалыг ажылдар дыка хөй, кол-ла чүве – сула салдынып болбас. Чазак кежигүннери мээң даалгам-биле, эрткен дыштаныр хонуктарда суурларже үнүп, «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» төлевилелдиң күүселдезин хынаан. Коллегаларының ажылын дыңнап, ол ажыл-херекке хамаарыштыр оларның харыысалгазынга үнелелди берген. Удуртукчуларга айтырыгларны шиитпирлээриниң аргаларын ол-ла черинге тургузуп, күштерни болгаш акша-хөреңгиниң дөстерин тодарадырын сагындырган кижи мен. Эртен муниципалдыг тургузуглар чөвүлелиниң ассоциациязынга тус чер эрге-чагыргалары-биле кады ажылдаарының чугула айтырыгларын сайгарып көөр бис» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хурал соонда бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку