Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол Тывага хөй талалыг эмнелгени күрүне-хуу кады ажылдажылга-биле тудар дугайында протоколда атты салган

Шолбан Кара-оол Тывага хөй талалыг эмнелгени күрүне-хуу кады ажылдажылга-биле тудар дугайында протоколда атты салган 21.04.2017
 Республика удуртукчузу Шолбан Кара-оолга баштаткан Тываның делегациязы Красноярскиниң экономиктиг шуулганында киржип турар.  
 Ажылын апрель 22-де доозар ол шуулганда чоокку он чылда чурттуң экономиктиг перспективазының айтырыгларын чугаалажып турар. Тывага «Хөй угланыышкынныг медицина төвүн тудары болгаш ажыглалче киирери» төлевилелди күүседириниң талазы-биле протоколга хол үжүүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол болгаш «КрасДент» КХН-ниң директору, медицина эртемнериниң доктору, профессор Дмитрий Шевченко салган. Ында айытканы-биле алырга, төлевилелди Тыва Республиканың Чазаа биле «КрасДент» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң аразында күрүне-хуу черлер кады ажылдажылгазынга үндезилеп, кыдат компанияның киржилгези-биле боттандырар.  
 Мурнуу-Сибирьниң хөй угланыышкынныг медицина төвү Кызылга ажыттынар. Ажылдап кылдынган бизнес-план езугаар медицина төвү Тываның, Сибирьниң федералдыг округунуң болгаш Моолдуң чурттакчыларын хандырар. Албан болгаш немелде эмчи камгаладылгазының системазы-биле база төлевирлиг ачы-дуза-биле эмчи дузазын көргүзер. Терапия, кардиология, хирургиядан эгелээш, лабораторлуг анализтер база гемодиализ - медицина төвүнүң тускай угланыышкыннары ол.  
 Республиканың Баштыңы экономика болгаш улус ажыл-агыйының аңгы-аңгы адырларынче инвестицияларны хаара тудары кандыг-даа регионнуң чүткүүр чүүлү, бизнестиң талазындан саң-хөө акша-хөреңгизин киириштиреринге сонуургалдыы – девискээрниң улуг курлавырының херечизи деп демдеглээн: 
 «Калбак эмчи ачы-дузалыг, хондур хайгаараар, 120 оруннуг, хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг медицина төвүн күрүне-хуу кады ажылдажылга-биле тудар деп партнерларывыс-биле ниити көрүштү тыптывыс. Төпке стоматология поликлиниказын ажыдары, ол адырда ажылдың шынарын бедидер дээн шагдакы айтырыгларывысты шиитпирлээр. Протоколга атты салдывыс, төлевилел боттанылгазын чедип алыр бис».
 Төлевилел күүселдези чүгле республиканың экономиказынче инвестицияны хаара тударынга идиг бээр эвес, эмнээшкин ачы-дузазының шынарын бедидеринге болгаш кадык камгалалынга киржир аргазын улгаттырарынга деткимче болур деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 Инвесторну төлээлеп турар Дмитрий Шевченко көргүскен бүзүрел дээш Тываның Баштыңынга өөрүп четтиргенин илереткен. Республиканың удуртулгазының идегелин шынзыктырар, Тываның чурттакчыларының кадыкшылын камгалаарынга төлептиг салыышкынны киирер дээрзинге бүзүреп турарын ол дыңнаткан.  
 «2020 чылга чедир кадык камгалалының хөгжүлдези» Тыва Республиканың күрүне программазында айыттынганы-биле, кадык камгалалының күрүне политиказының мурнады боттандырар угланыышкынында республиканың чурттакчы чонунга эмчи дузазының шынарын бедидип, ооң чедингирин чедип алыры деп айытканын, сагындыраал. Ол айтырыгларны шиитпирлээр дээш, республикада күрүне-хуу кады ажылдажылга үндезининге ийи эмнелге албан черин – амгы үениң гемодиализ төвү биле бедик технологиялыг дериг-херекселдерлиг клиниктиг лаборатория төвүн ажыткан.

Возврат к списку