Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол республиканың чаа прокурорунга Тываның эрге-чагырга органнары-биле кады дээштиг ажылдаарын күзээн

Шолбан Кара-оол республиканың чаа прокурорунга Тываның эрге-чагырга органнары-биле кады дээштиг ажылдаарын күзээн 20.04.2017
 Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары сессия хуралында республика прокурорунга Александр Боровковту томуйлаарынга чөпшээрел бээр дугайында айтырыгны көрген.
  Тывада келген, Россияның Чиңгине прокурорунуң оралакчызы Иван Семчишин база Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол албан-дужаалче кордакчыны таныштырганнар. Регионнуң удуртукчузу кандидат-биле ужурашканының соонда, чогуур документилерни республиканың парламентизинче киирген. 
 Ол-ла хүн тускай угланыышкынныг комитеттиң депутаттары кандидатка чөпшээрежип, айтырыгны сессияга көөрүн саналдаан. Сессия ажылының мурнунда, Тываның Баштыңы Иван Семчишин-биле ужурашкаш, республиканың элээн чидиг айтырыгларын демдеглеп, ону шиитпирлээрде республика эрге-чагыргазы-биле прокуратура сырый ажылдаарын айыткан.  
 Чиңгине прокурорнуң оралакчызы кандидатты парламент депутаттарынга таныштырып тура, Красноярск крайдан келген Александр Боровков дээди класстың профессионалы деп онзалап демдеглээн. Прокурор арга-дуржулгазы байлак, коллегаларының аразында алдар-аттыг. Регионнуң дугайында элээн ханы билир, прокурор хайгааралының адырында хөй талалыг планныг айтырыгларны шиитпирлээрде хоойлуда айыткан бүрүн эргелери-биле ону таарыштырар шиитпирлиг. 
 Шолбан Кара-оол Россияның Чиңгине прокурору Юрий Чайканың айтыышкыны-биле Тываже Александр Боровковту чорутканын база республикада мындыг улуг албан-дужаалдыг оралакчының келгени онза болуушкун деп демдеглээн. Ол дээрге, корум-чурум база юстиция органнарының системазында, харын-даа күрүне эрге-чагыргазының бүдүн тургузуунда прокуратура чугула черни ээлеп турарының көргүзүү.  
 «Прокурор хайгааралының органнары-биле дээштиг кады ажылдажылганы тургузуп алыр дээш, кезээде чүткүдүп келген бис. 2010 чылда-ла, республика чазаа биле прокуратура нормалар чогаадыр адырда кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы чарган. Чеди чыл эрте берген, социал-экономиктиг байдалдар өскерилген, хоойлужудулга баазазы дүргени-биле чаартынып турар. Бистиң дугуржулгавысты база чогумчудар херек. Чаа прокурорну томуйлаары – ол чугула болгаш херек документини чаартырынга чылдагаан болур ужурлуг» - деп, республиканың удуртукчузу сагындырган.  
 Тываның Баштыңы оон аңгыда, республика бюджеттиң шаа-биле күрүне аргаларынга даянып тургаш, ниити консенсусту ажылдап кылыры негеттинип келгенин айыткан:
 «Кажан хоойлуда бижээн чүүл бистиң бюджет аргаларывыска удурланышкак апаар таварылгаларга херек кырында бо-ла таваржыр бис. Өскүс уругларның шуптузунга бажыңнарны, бистиң чаштарывыска уруглар садтарынга олуттарны, күш-ажыл төлевириниң кудуку хемчээлиниң эң үстүн күзелдиивис-биле кылып болур ийик бис. Херек кырында ол ындыг эвес, Бюджет кодекизиниң шыңгыы негелделери, акша-хөреңгиниң шаа-биле чурттаар апаар бис. Күрүне ажылдакчызы кижи, силерниң туружуңар бистиң бо айтырыывыска дыка херек. Хоойлу тургузукчуларынга-даа, күүсекчи эрге-чагыргага-даа, прокурор хайгааралынга база. 
Россияның Дээди суду регионнуң бюджет аргаларын мурнады көрбүшаан, чаңгыс эвес удаа шиитпирлерни хүлээп алганын премьер демдеглээн. Бөгүн республиканың хөй дотациялыг бюджеди колдуунда Президент чарлыктарын күүседиринче, бюджет адырының ажылдакчыларының шалың акшазын төлээринче мөөңнеттинген. Республика Баштыңы прокуратураның чаа удуртулгазы «кылымал» шаптараазыннар чокка, кады, дээштиг ажылдаарынга бүзүрелин төнчүзүнде илереткен. Күзээшкиннер болгаш санал-оналдар соонда, депутаттар чаа прокурорну томуйлаарынга шупту чөпшээрешкеннер. Тываның прокуратура органнарының мурнунда салдынган сорулгаларны күүседиринге бодунуң арга-дуржулгазын ажыглап, конструктивтиг кады ажылдаарынга беленин Александр Боровков чугаалаан.

Возврат к списку