Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республика биле Саха-Якутияның дугуржулгазы

Тыва Республика биле Саха-Якутияның дугуржулгазы 28.05.2013
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) биче залынга Тыва Республиканың Дээди Хуралының болгаш Саха (Якутия) Республиканың Күрүне Хуралының (Ил Тумэнниң) аразында кады ажылдажылганың дугайында дугуржулгага атты салган.

Саха Республиканың Күрүне Хуралының (Ил Тумэнниң) даргазының оралакчызы Александр Жирков биле Саха Республиканың Күрүне Хуралының өг-бүле, чаш назын, аныяктар, күш-культура болгаш спорт херектериниң талазы-биле доктаамал комитеттиң даргазы Сергей Сюльский Тыва черниң хүндүлүг аалчылары болуп, ийи хүн дургузунда сургакчылаашкынын чоруткан. Ыраккы Якутиядан хүндүлүг аалчылар баштайгы хүнде Тываның найысылалының төөгүлүг черлеринче болгаш Национал музейже экскурсияны кылган.

Ийиги хүнде Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) даргазы Каң-оол Давааның Якутиядан келген хүндүлүг аалчылар-биле ужуражылгазы байырлыг байдалга болуп эрткен. Каң-оол Тимурович ужуражылганы ажыдып тура: «Парламентилер аразында кады ажылдажылга, арга-дуржулга солчулгазы дээрге Россия Федерациязының шупту регионнарының шилип ап турары шын оруу-дур. Тыва биле Якутия төөгүзү-биле-даа, чоннары-биле-даа чоок чурттар болуп турар. Ынчангаш бистиң бо хүнде дугуржулгага ат салып турарывыс дээрге чаа харылзааларның эгезин алган базым-дыр. Бо үеден эгелээш, чогуур деңнелге арга-дуржулга солчулгазын болгаш удур-дедир ужуражылгаларны эгелээр болза эки» — деп демдеглээн. База ол ышкаш Тыва парламентиниң даргазының оралакчызы Ольга Кольчикова ТР-ниң Дээди Хуралының хоойлужудулга ажыл-чорудулгазының база келир үеде хөгжүлде планының дугайында кысказы-биле таныштыргаш: «Бо ышкаш ужуражылгалар, парламентилер аразында кады ажылдажылганың дугайында дугуржулга кылып турары улуг ужур-утканы илередип турар. Быжыг харылзаалар чоннар аразында удур-дедир билиишкиннерни экижидеринге, бөдүүнчүдеринге дузалыг. Тыва биле Якутияның аразында эп-найыралчы харылзаалар болгаш кады ажылдажылга чугула черни ээлээр дээрзинге бүзүрел улуг» — деп хүндүткелдиң демдээ кылдыр чугаалаан.

Саха Республиканың Күрүне Хуралының (Ил Тумэнниң) даргазының оралакчызы Александр Жирков тыва чоннуң хүндүлээчелин магадап, чылыг-чымчак уткуп алганы дээш өөрүп четтириишкинин илеретпишаан: «Бистиң төрел чоннарывыс аразында бар онза шынарлар – ажыы болгаш эптиг-ээлдээ бары кайгамчык» — деп демдеглээш, Якутиядан бир дугаар улуг делегация Тываже 40 чыл бурунгаар кээп чораан дугайында чылыы-биле сагынган. Ийи таланың төлээлери хүндүткелдиң демдээ – суй белектерни солушкан.

Ужуражылганың чылыг байдалда кезээ дооступ турда, эң-не харыысалгалыг үези – ийи таланың кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага ат салыры эгелээн. Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) даргазы Каң-оол Даваа биле Саха Республиканың Күрүне Хуралының (Ил Тумэнниң) даргазының оралакчызы Александр Жирков парламентарийлер аразында кады ажылдажылганың дугайында дугуржулгага албан-езузу-биле атты салган.

Валерия Конгар.

Возврат к списку