Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Орукту чаартыр ажылдар озал чок чоруп турар

Орукту чаартыр ажылдар озал чок чоруп турар 28.05.2013
Кызыл хоорайның Магистральная кудумчузун канчаар чаартып турарын Тываның Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргит хынап чораан. Кудумчунуң чаартылгазын Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чыл юбилейинге уткуштур доозар ужурлуг.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле Магистральная кудумчузун үндезини-биле чаартыр: ооң доора дуртун улам калбартыр, оруктуң таваан улам быжыглаар, чадаг кижилер кудумчуну кежер кежиглерни бүрүнү-биле дериир, транспорт оруу биле чадаг кижилер оруунуң аразын аңгылаар дээш, өске-даа эргежок чугула ажылдарны чорудар. А кол-ла сорулга – бо кудумчуга шимчээшкинни машина-балгатка-даа, чадаг кижилерге-даа айыыл чок болдурары.

Оруктуң чаартылгазын «Восток» кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилел тудуг организациязы апрель эгезинден боттандырып турар. Ооң чиңгине директору Сергей Уюсов Чазак Даргазының оралакчызынга кудумчунуң чаартылгазы канчаар чоруп турарын көргүскен. Оруктуң 4 километр узун дуртунуң 3 километр 900 метр кезиин оруктуң таваан салырынга белеткээн, ооң 2 400 метринге оруктуң таваан салган, 2000 метрде асфальтының 60 сантиметр кылын адаккы картын чаткан, оруктуң бир талакы кыдыының даш чалдарын салырын доозарының кырында келген. Бо чылдың июнь 25-ке чедир доозар ужурлуг ажылдар график езугаар чоруп турар.

Кудумчунуң чаартылгазы Тыва Республиканың Автомобиль оруктар эргелелиниң специалистериниң хүн бүрүде хайгааралында. Оларның талазындан кудумчу чаартылгазынга хомудалдар ам дээрезинде чок.

Возврат к списку