Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг бажыңнар тудуунуң дугайында хуралды эрттирген

Тываның Баштыңы аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле хөй квартиралыг бажыңнар тудуунуң дугайында хуралды эрттирген 17.03.2017
 Чазак даргазы программа күүселдезиниң чорудуун сайгарып тура, тудуг шөлдеринде ажылды интенсификастаарынга, графикти болгаш хуусааны сагыырынга, саң-хөө акшазының чарыгдалынга контрольга, объектилерде ажылчыннарның санын көвүдедир ажылдарга чиге планны тургузарын негээн.  
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол айтырыгларны демдеглевишаан, хөй квартиралыг бажыңнарны доозарынга күжениишкиннерни киирер организацияларга республика эрге-чагыргазы бүгү талалыг деткимчени көргүзер деп турарын демдеглээн:
 «Тудуп доозар – чаңгыс сорулга ол. Дөрбелчин метрни ажыглалче киирер. Чаңгыс хемеде шупту кады бис. Бир эвес эжишпес болзуңарза, хемеден дүжүрүп кааптар бис, ынчалза-даа бажыңнарны дөмей-ле доозуптар бис. Силерниң барыңар, чогуңар-даа, дөмей. Үе дыка кызыы, ынчангаш айтырыгларны кады шиитпирлээрин сүмелеп тур мен. Силер тударын хандырар силер, а бис – силерге бар-ла аргалар-биле дузаны көргүзээлиңер».  
 Республика Баштыңы бажың бүрүзүнде кылыр ажылдарның планын тургузарын, графикти шыңгыы сагыырын негээн. Тудуг шөлдеринде ажылдарга мониторингини чорударын, хуусаалар сагылдазын контрольдаарын, тудугжуларның ажыл-чорудалгазынга анализти кылырын Кызылдың мэри Владислав Ховалыгга онааган. Хоорай чагыргазының бир кол айтырыы – квартира алыкчыларының даңзызын тургузары.  
 Шолбан Кара-оол сайгарылга үезинде, тудуг организацияларынга шупту акша шилчидилгезин шүүштүрерин, тудуг материалдары дээш акшаларны үе-шаанда шилчидерин база ону шын чарып турарынга контрольду Тываның Саң-хөө яамызынга дааскан. Тудугжуларга Тываның Улусчу банкызындан чээли акша-хөреңгизинге чагыгны долдурарынга дузалажарын база Саң-хөө ведомствозунга чагаан. Тудуг организацияларының ажыл-чорудулгазында анаа-ла шаптараазыннар тургузуп турар чамдык таварылгаларны республиканың Тудуг яамызы казначейство-биле кады чорудар. Аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программаны боттандырарынга кол харыысалга адырларның яамыларынга онаажырын Тываның Баштыңы онзалап айыткан.
  Ужуражылганың төнчүзүнде хуралдың киржикчилери хөй квартиралыг бажыңнарны ажыглалга киирериниң хуусааларын тодараткан. «Титан» тудуг организациязының тутканы Убсу-Нур кудумчузунда 14 дугаарлыг бажың, бо хүннүң байдалы-биле, шуут-ла беленин республиканың Тудуг яамызы дыңнаткан. Оран-саваның иштики ажылдарында 15 кижи хаара туттунган, апрель төнчүзүнде объектини дужаарынга белен апаар.
  Ол-ла компанияның тудуп турары Убсу-Нур кудумчузунда 18 дугаарлыг бажыңны бо чылдың июнь-июльда ажыглалче киирер. Республика чазааның деткимчези-биле тудуг организациязы Тываның Улусчу банкызындан тускай сорулгалыг, 7 млн. рубль түңнүг кредитти алгаш, хөй квартиралыг бо ийи бажыңны доозар.  
 «Автономнуг системалар технологиязы» компания Убса-Нур кудумчузунда 12 дугаарлыг база бир бажыңны апрель төнчүзүнде дужаар планныг. Бо объект 85 хуу белен. 16 дугаарлыг бажыңны тудугжулар август 1-де доозар. Тудуг организациязы бирги бажыңның иштики ажылдарын кылырынга база ийиги бажыңны бо чоокку үеде доозар дээш, Тываның Улусчу банкызындан чэлини алыр. 
 Ангарский бульварда база О.Лопсанчап кудумчузунда хөй квартиралыг бажыңнар тудуп турар «Мегастрой» КХН, «НСК-Град» КХН тудуг организацияларында байдал нарын. Баш бурунгаар санаашкыннар-биле алырга, бо чылдың август эгезинде ол бажыңнарны доозар ужурлуг.  
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол тудугжулар-биле ужуражылгазының түңнелин бодунуң блогунда бижээн:
  «Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның күүселдези эгезинде-ле, ыраккы Тывага чуртталга шөлүнүң төлевиринге нормативтерден эгелээш ооң акшаландырыышкынының айтырыынга чедир, дыка нарын турганы билдингир. РФ-тиң Тудуг яамызының республикага бадылаан өртээнге – дөрбелчин метрде рынокта эвээш дизе 45 муң рубль турда, 35 муң рубльге тудугну кым тударыл? Боттарывыстың лицензиялыг тудугжуларывыс чок болганындан, тудугжулар одуруунга кайыын чүден келген фирмалар кирген. Электроннуг садыглаашкыннар чоруп, киржикчилерни чүгле дугаарлаан болганындан, аукцион чорудуунуң үезинде оларны илередири берге. Ам ооң дугайында эвес! Билдингир элээн каш чылдагааннар турзажок, чүнүң-даа мурнунда, бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың сонуургалында, оларга херек чаа квартираларны бээр айтырыывысты боттандырар ужурлуг бис. Хөй квартиралыг бажыңнар тудуунче аккшаны хаара тудар бо программадан өске аргалар биске турбаан, чок-даа, ам дыка үр үеде турбас-даа. Ам тудугжуларның ажылды шапкынчыдары, тодаргай хуусаада тудуг материалдарын эккээри, хөй ажылчыннарны ажылдарже хаара тудары арткан».

Возврат к списку