Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Эрес-дидим чорук школазы» төлевилел эгелээн

Тывада «Эрес-дидим чорук школазы» төлевилел эгелээн 16.03.2017
Республиканың Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы Өөредилге болгаш эртем яамызы-биле кады ындыг аттыг шериг-патриотчу төлевилелди боттандырып эгелээн.
  16-27 харлыг аныяктарга баштайгы кичээл марттың 17-де эгелээр. Төлевилел ортумак профессионал база ниити өөредилге албан черлериниң сургуулдарын хаара тудар. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Дээди Хуралга бодунуң Айыткалында 2017 чылда чарлаан «Тыва - эрес-дидим чоруктуң территориязы» ниити губернатор төлевилелиниң бир кезээнге «Эрес-дидим чорук школазы» төлевилел хамааржыр.
  Ооң кол сорулгазы - шериг-патриотчу кижизидилге системазынче ортумак профессионал өөредилге албан черлериниң студентилерин хаара тудары. Бирги ээлчегде, шериг албанынче кыйгыртыр оолдарның белеткел деңнелин бедидип, аныяктарның патриотчу бот-медерелин күштелдирер. Аныяктар ортузунда корум-чурум үрээшкиннеринге база экстремизмниң аңгы-аңгы хевирлеринге удур профилактика ажылдарын нептередир.  
 «Эрес-дидим чоруктуң школазы» төлевилел-биле республикага «Эрес-дидим чорук взводу» тургустунар. Чыскаал болгаш дайынчы белеткелдиң баштайгы билиглерин алган, А биле Б категорияның, 16-27 харлыг аныяктардан тургустунган 12 взводту Тывага июньга чедир чыыр. Оолдар шериг-патриотчу кижизидилге төвүнге неделяда ийи катап, доктаамал чыглыр. Республиканың уругларга немелде өөредилге төвүнде төп ажылдаар.
 Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы шилиттинген баштайгы үш взводтуң программа езугаар кичээлдери март 17-де эгелээрин дыңнаткан. Республиканың тудуг, көдээ ажыл-агый, политехниктиг болгаш транспорт техникумнарының сургуулдары «шенелде» взводтар составынче кирген. «Дайынчы акы-дуңмалышкы» организацияның идепкейжилери, Чечняга дайынчы хөделиишкиннерниң киржикчилери, крап береттерниң эдилекчилери оларга инструкторлаар.  
 Өөредилгени үш угланыышкынга чорудар. «Күш-ажылга болгаш камгалалга белен бол» деп бирги адырда чыскаал, адыгжы болгаш күш-шыдал белеткелиниң кичээлдери болур. «Мээң Төрээн чуртум» деп ийиги адырга Ада-чурт төөгүзүн, шериг төөгүзүн, РФ-тиң конститусчу тургузуун тайылбырлаан теория кичээлдери эртер. База ол ышкаш «Чурттап, сактып чор» деп үшкү адырда дайын хоочуннары, алдар-аттыг спортчулар, хөй-ниити ажылдакчылары-биле ужуражып, кижизидилге хемчеглеринче сургуулдарны хаара тудар.  
 Бо чылдың апрельде «Эрес-дидим чорук взводунуң» байырлыг чыскаалын планнаан. Ол үеге чедир оолдарга тускай хептерни – чайгы камуфляжты, аныяк армейжиниң курлары-биле берет бөрттерин үлээр.  
 "Дайынчы акы-дуңмалышкы", " Афган хоочуннарының эвилели" база "Десантчылар эвилели" хөй-ниити организацияларының активчилери взводтарны шефке алыр. Кызылда турумчаан 55-ки мотоадыгжы даг бригадазының төлээлери-биле кады ажылдажылганы база организастаар.
  Аныяктарны сонуургадып, хаара тудар дээш, АК-74 ММГ лазертаг-чепсекти ажыглап, шериг-тактиктиг оюннарны доктаамал эрттирер. Хыналда хемчеглерни чедишкинниг эрткен болгаш кичээлдер үспейн турган оолдар ол оюннарга киржир. Оон аңгыда Республиканың уругларга немелде өөредилге төвүнүң баазазында кичээлдерниң элээн дээштиин чедип алыр дээш воркаут шөлчүгештерин тургузуп, шаптараазыннар дилиндектерлерин кылыр.  
 Төлевилел боттанылгазының үезинде «Эрес-дидим чорук взводунуң» тулган дээн кежигүннеринге чайгы шериг-хову чыыжын эрттирер. Ында шериг белеткелинде өөренген билиглерин быжыглаар хемчеглерни, марш-бросоктарны, хүннүң-не мастер-класстарны база планнаан.

Возврат к списку