Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Шагаа-биле республиканың чонунга байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Шагаа-биле республиканың чонунга байыр чедириишкини 26.02.2017
 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
  Республиканың эргим аалчылары!  
 Тыва черде ам база чырыткылыг байырлал - Шагаа аалдап чедип келди! 
 Ол дээрге чаартынган бойдус, чаагай ажыл-херектер кылыры-биле арыглаттынган сагыш-сеткиливис-тир. Хөй националдыг Тываның чурттакчылары чаа хүннүң баштайгы херелдерин уткуур, бистиң Төрээн чуртувустуң каас-чаражын чаазы-биле көөр бис. 
 Бо чылын тыва Шагаа байырлалы биле орус улустуң Масленицазы капсырлажы берген. Ол байырлалдарның кайызы-даа чаартылганы көргүзүп турар, езулалдар база бир хеп-саң салыры, хоютку өрттедири-биле дөмей. Бистер бот-боттарывыска дөмей эвес-даа болзувсса, чаңгыс демниг бис дээрзин олар көргүзүп турар.  
 Найыралчы байдалда чурттап, өг-бүлениң болгаш төрел чоннуң ыдыктыг чоруунуң дугайында мерген өгбелерниң чагыын утпаалыңар, улугларны хүндүлээлиңер, амыдыралдың кадык хевирин боттандырып, сеткилиңерниң ханызындан ажылдап чорууруңар дээш, силерге четтирдивис.  
 Үнер чыл ажылгыр, туруштуг, шынчы кызыл Дагаа чылының демдээ-биле эртер. Чурагайжыларның дыңнадып турары-биле алырга, бо чыл нарын болур. Ынчалза-даа чалгаа эвес, ажылдаарынга ынак кижилерге Дагаа дузалаар. Оон алгаш көөрге, бистиң малчыннарывыска, холдарын берзенипкеш ажылдап турарларга аайлажыр чыл болур.  
 Чаа чылда школаларны болгаш уруглар садтарын, оруктарны болгаш клубтарны, чуртталга бажыңнарын тударын уламчылаар бис! Бут кырынга турзун дээш, тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринге дузалаарын уламчылаар. Көдээни хөгжүдер, аныяк малычннарны деткиир бис. Будданың төп хүрээзин тудуп доозар бис!  
 Бо чылын «Кыштагжыларның» малының баш саны өзеринге идегеп турар бис, ол ышкаш Тываның хоюнуң эъдин Москва чоогунуң рыноктарынга чедиишкинниг садар дээш, оралдажыр бис, ынчан муңчу малчыннар эки орулгалыг апаар, ажыл-агыйлары калбарар, чечектелир!
 Тываның фермаларында, малчыннар турлагларында болгаш аалдарының өдээнде мал-маган хүр-менди болгаш семис-шыырак болзун! Улуг чурттуң, төрээн булуңунуң, бодунуң өг-бүлезиниң чаагай чоруу дээш, ажылдап чоруур кижилерге аайлашсын, багай чүүлдер бисти оюп чорзун!  
 Шагаа хүнүнде бистиң кижи бүрүзү бодунуң аал-оранының изиг чылыын эскерер, бодунуң чонунуң ажыл-херектеринге хамаарылгазын медереп билир болзун! Орууңер – ак, сагыш-сеткилиңер – арыг, ажыл-херектериңер чогумчалыг болзун! Байырлал-биле, эргим өңнүктер! Шагаа-биле! Курай! Курай! Курай!

Возврат к списку