Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва чоннуң чоргааралы — Вера Байлак

Тыва чоннуң чоргааралы — Вера Байлак 20.05.2013
Вера Чүлдүмовна Байлакты бистиң республикада билбес кижи чок. Ол — 206 тыва эки турачылардан дириг арткан чаңгыс фронтучу. Эрес-дидим 18 харлыг аныяк кыс бичии оглун ада-иезинге каапкаш, төрээн чуртун камгалажыры-биле дайынче аъттаныпкан. Каржы-дошкун дайын-чаага Вера Чүлдүмовна эрес-дидим чоруун көргүзүп, бөдүүн санитар кыстан эгелээш, гвардия сержантызы эрге-дужаалга четкен.

Хайгыылчы Иван Кузнецовтуң сактыышкыннарындан алырга, мынчаар бижип турар:

«Бир катап дайынчыларга фашистерниң тылынче барып чедер даалга берген мен. Полктуң дужаалын езугаар, дайзынның кошкак талазын тып, чеже танк болгаш машина барын тодарадыр ужурлуг. Ынчалза-даа ынаар баары кончуг айыылдыг турган. Тыва эскадроннуң командири Кечил-оолга ол дугайын чугаалаарымга, командир боданмайн-даа арга-дуржулгалыг хайгыылчыга Вера Байлакты сүмеледи. Чүге ындыг шиитпирни үндүргенин сөөлүнде билип кагдым.

Биче дурт-сынныг, кайгамчык кашпагай болгаш шимченгир аныяк кыс харлыг шөлдү оваарымчалыг үңгеп эрткеш, херек ужурлуг чүүлдерни шуптузун көрүп, сактып алгаш, дедир үңгеп кел чорда, хенертен ооң мурнунче ызыр ийи фашист үне халчып келди. Канчаар-даа харык чок, ынчалза-даа Вераны дайзыннар элээди уруг деп бодааннар боор, кичээнгейин бичии-ле сула салыптар аразында, ол автомады-биле дайзыннарны чок кылгаш, бодунуң кезээнче тайбың чедип келген».

Вера Чүлдүмовна Москваның Кызыл шөлүнге Тиилелге чыскаалынга ийи катап киржир аас-кежиктиг болган. Ол аңаа чурттуң удуртукчулары Владимир Путин болгаш Дмитрий Медведев-биле ужурашкан. Амгы үеде Вера Байлак 10 ажы-төлү-биле хөй мал-маганын азырап чоруур. Тываның төлептиг кызы, төрээн чонунуң чоргааралы Вера Байлакка Улуг Тиилелге хүнүн таварыштыр узун назынны, каң дег кадыкшылды сеткилимниң ханызындан күзедим.

Алдынай Бады-Хоо.

"Шын" солун № 53 2013 чылдың май 9.

Возврат к списку