Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улуг Тиилелгениң байырлалы - биле!

Улуг Тиилелгениң байырлалы - биле! 20.05.2013
Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс!
   Улуг байырлал — Тиилелге хүнү-биле сеткиливис ханызындан байыр чедирип тур бис!
Төрээн чуртунуң хосталгазын болгаш хамаарышпас чоруун чаалыг шөлге камгалаан, фашист дарлалдан кижи төрелгетенни хостаарынга шиитпирлиг салыышкынны киирген Россияның бүгү чонунга бо хүн аажок үнелиг байырлал болур. Ол бистиң чүректеривиске дайынчы эрес-маадырлыг чоруктуң, сагыш-сеткилдиң байлааның, хөй националдыг Ада-чурттуң улустарының чаңгыс деминиң болгаш сырый каттыжыышкынының демдээ болуп сиңнигип кирген. Дайзынны тиилээринге төлептиг салыышкынны бистиң республиканың оолдарының болгаш кыстарының кииргенинге чоргаарланыр эргелиг бис. Дайынның баштайгы хүнүнде-ле Тыва Арат Республиканың Улуг Хуралы фашист эжелекчилерге удур тиилелге чедир демиселге тыва чон бүгү күжү болгаш арга-курлавыры-биле демисежиринге беленин илереткен.
   Эрткен дайынның дугайында, улуг салгалдың маадырлыг чоруктарының дугайында сактыышкыннар, үе чеже-даа эртерге, балалбас. Эң хан төгүүшкүннүг болгаш кадыг-дошкун деп кижи төрелгетенге санаткан дайынның чылдары төөгүже ырап ханылаан тудум өгбелеривистиң деңнежир чүве чок маадырлыг чоруунга бистиң хамаарылгавыс улам хумагалыг болур ужурлуг.
    Тиилелге хүнүнде Россияның хоорайларының кол-кол кудумчулары-биле Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары болгаш оларның кайгамчык херектериниң салгакчылары чаңгыс одуругга эртерлер. Кызылга Тиилелге парадынга фронтучуларның салгалдарындан, оларның аразында тыва эки турачыларның уругларындан болгаш уйнуктарындан тургустунган «Өлүм чок полк» киржир. Дайынның болгаш аңаа тиилелге чедип алган кижилерниң дугайында өг-бүле бүрүзүнде сактып чоруур дээрзин чоннуң ол эгелээшкини бадыткап турар.
   Май 9-туң хүнү бистиң хөй националдыг республикавыска онзагай ужур-уткалыг. Делегейниң ийиги дайыны эгелеп турда фашистиг Германияга удур демиселге Совет Эвилелиниң эң баштайгы эвилелчизи турган Тыва 1945 чылдың Май 9-ту улуг Россияның чарылбас кезээ болуп уткаан. Дайын шөлүнге кады төккен хан ийи чурттуң чоннарының найыралын улам быжыг кылдыр доңнаан. Ындыг байдалга 100 чылын келир чылын бүгү чурт-биле кады демдеглээр деп турарывыс Тываның болгаш Россияның демнежилгези чедирген.
    Тиилелгени кайы хире улуг өртек-биле чаалап алганывысты утпас болгаш боттарының амы-тынын артынга каггаш, Ада-чурттун болгаш делегейни фашист хамчыктан камгалаан кижилерниң тураскаалын сактып чоруур ужурлуг бис. Төрээн чурттуң хосталгазы болгаш хамаарышпас чоруу дээш амы-тынын берген маадырларга мөңге алдар!
   Тиилелгени чаалап алган болгаш бистиң хоорайларывысты болгаш суурларывысты бузундулардан катап тургускан Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарының болгаш тылдың ишчилериниң мурнунга күдүк базып мөгейип тур бис.
   Бистиң ыдыктыг хүлээлгевис — адаларывыстың болгаш кырган-адаларывыстың чаңчылдарын төлептиг уламчылаары. Боттарывыстың күш-ажылывыс болгаш салым-чаяанывыс-биле өндүр улуг Россияны катап тургузары, төрээн булуңувус — Тываның байлактарын улам көвүдедири болур. Бо талазы-биле бистиң чедиишкиннеривис Тиилелге дээш өлүм чок маадырлыг чорукту кылганнарга эң эки тураскаал болур.
    Бүгү чоннуң байырлалының хүнүнде бистиң хоочуннарывыска быжыг кадыкшылды, хөй чыл чурттаарын, ынакшылды болгаш хүндүткелди, долгандыр турар кижилерниң сагыш-сеткилиниң чылыын болгаш кичээнгейин, бистиң шуптувуска — тайбың дээрни, чедиишкиннерге бүзүрелди, аас-кежиин болгаш чаагай чүүлдерни күзедивис!

Тиилелге хүнү-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол.
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К.Даваа.

Возврат к списку