Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА ХӨЙ КВАРТИРАЛЫГ ЧАА БАЖЫҢНЫ АЖЫГЛАЛЧЕ КИИРГЕН

ТЫВАНЫҢ НАЙЫСЫЛАЛЫНДА ХӨЙ КВАРТИРАЛЫГ ЧАА БАЖЫҢНЫ АЖЫГЛАЛЧЕ КИИРГЕН 25.11.2016
 Кызыл хоорайның "Спутник" микрорайонунда ам база бир - 120 квартиралыг чуртталга бажыңын ажыглалче киирген. Ооң адрези: Убса-Нур кудумчузу, 6 дугаарлыг бажың.
 «2009-2018 чылдарда Россия Федерациязының сейсмиктиг районнарында чуртталга бажыңнарының, кол объектилерниң болгаш амыдырал-хандырылга системаларының быжыын улгаттырары» федералдыг тускай сорулгалыг программа шугуму-биле ук объектини туткан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартырынга деткимче фондузу - Күрүне корпорациязының хайгааракчы чөвүлелиниң даргазы Сергей Степашин чаа бажыңның чурттакчыларынга байырны чедирген. Микрорайоннуң бодунда тудуг ажылдары уламчылавышаан, 825 олуттуг школа тудуу чоруп турар. Белен апарган бажыңнарны-ла дужаап турар. Ол программа-биле туттунган баштайгы бажыңны бо чылдың сентябрьда дужааган.  
 "Тудуг шөлдери калбарганын көрүп тур силер. Девискээрлерни ээлеп, ооң ээлери дүрген кирер болза, улам эки. Ону дүрген кылыр апаар. Ынчангаш силер-биле кады өөрүп, бо шөлчүгештер чаагайжыттынган микрорайоннар, бажың чанының шөлдери апаар кылдыр кызыдар бис. Бодуңарның бажыңыңар камнаңар, өөрүшкүңер үлештим» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байырны чедирген. 
 Бажыңче чылыгны болгаш чырыкты киирген. Амдыызында изиг суг хандырылгазынче кожар айтырыг ажык. Айтырыг ооң бодунуң хайгааралында дээрзин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыңнаткан. Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыгның неделя дургузунда тудугжулар-биле кады айтырыгны шиитпирлээр дээн аазаашкынын, хөйнүң мурнунга Сергей Степашин алган.
 "Силерге онзагай болуушкун-биле байыр чедирип тур мен. Эргим өңнүктер, силерниң көжүп кирип турар бажыңнарыңар чер шимчээшкини дээн ышкаш чидиг айтырыглар-биле холбаалыг эвес, а таарымчалыг чуртталга бажыңнарынга хереглелдиг кижилерге дээш, анаа-ла тудуп турарын күзээр-дир мен. Озал-ондактыг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрериниң шынарының талазы-биле Тыва бөгүн бирги черде эвес. Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер айтырыгны шиитпирлээр дээш, келир чылдың дургузунда, 2018 чылды база алырывыс чадавас, шупту чүвени кылыр бис. Ол дээш акша Москвада бар, силерде тудугжулар бар, республиканың удуртукчузу бар. Силерге байыр чедирип тур мен! Бир чыл болгаш артканнарынга база байырны чедирер бис!» - деп, Сергей Степашин чурттакчыларга чугаалаан. 
 Дружба кудумчузунда дээш, өске-даа эргижирээн болгаш аварийлиг бажыңнарның чурттакчылары чаа квартираларның дүлгүүрлерин алган. Оларның хөй кезии боттарының квартираларын көрүп четтигипкен болгаш, таарзынганнар. Бажыңның чурттакчыларының мурнундан өөрүп четтириишкинниң сөзүн Галина Тавокина илереткен. Тываның Чазаанга, тудугжуларга, чаа бажыңныг болур күзелин боттандырган бүгү кижилерге өөрүп четтиргенин ол чугаалаан.
  "Шуптуңарга улуу-биле өөрүп четтирдивис! Шынап-ла долгандыр чаа бажыңнарны, школаны тудуп турар-дыр. Квартираларывысты, бажыңывысты арыг-силиг, чурумнуг кадагалаарывысты аазап тур бис. Четтирдивис!» - деп, Галина Тавокина өөрүшкүзүн илереткен.
  Федералдыг бюджет акша-хөреңгизи болгаш республика бюджединден кады акшалдырыышкын-биле катай объектиниң смета езугаар үнези 284 млн. ажыг рубль болган. Тудугну «Энерготудуг» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел туткан. Объектини чылыг хандырылгазында кошкан. 
 Чуртталга бажыңының ажыдыышкында Күрүне корпорацияның чиңгине директору – ЧКА фондузунуң баштаар чериниң даргазы Константин Цицин база Россияның Хөй-ниити палатазының Социал инфраструктураны база чуртталга-коммунал ажыл-агыйын хөгжүдер талазы-биле комиссияның даргазы Игорь Шпектор киришкен. 
 Сергей Степашин болгаш Константин Цицин баштаан ЧКА фондузунуң ажылчын бөлүү Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле «Спутник» микрорайонунуң соонда, эргижирээн болгаш озал-ондактыг бажыңнардан чурттакчыларны өскээр көжүрер программа-биле Дружба кудумчузунда туттунуп турар 40 квартиралыг объектиге барган. Тудуг 95 хуу белен. Сергей Степашин элээн каш квартираларны эргип көргеш, объектиниң планнаашкыны эки, өрээлдери делгем, батареялары чылыын демдеглээн. Тудугну «Энерготудуг» чорудуп турар. Компанияның чиңгине директору Николай Крапивин объектиде байдалды таныштырган. Бо чылдың төнчүзүнде бажыңны дужаар планныг.

Возврат к списку