Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Май 7 — Радио болгаш харылзааның шупту адырларының ажылдакчыларының байырлал хүнү

Май 7 — Радио болгаш харылзааның шупту адырларының ажылдакчыларының байырлал хүнү 07.05.2013
Харылзааның шупту адырларының хүндүлүг ажылдакчылары, эргим хүндүлүг хоочуннар!

Радио хүнү - силерниң профессионал байырлалыңар-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Бо байырлалды 1945 чылдың чазын доктааткан. Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында радио кижилерге идегел биле Тиилелгеге бүзүрелдиң аразында көвүрүг апарган. Совет информация бюрозунуң медээлерин бүгү чурт дыңнап турган. Харылзаачыларның идегелдиг ажылы эвес болза, немец эжелекчилер-биле демиселге чедиишкиннер дугайында билип алыры берге. Фронтуга болгаш тылга, дайын соонда болгаш оон-даа ыңай чылдарда чуртталгага эргежок чугула харылзаа системазының идегелдиг ажылын хандырып келген хоочун харылзаачыларга күдүк базып мөгейдивис.

Бөгүн, кажан-кезээде ышкаш, харылзаа адыры мурнуку болгаш эң-не кол одуругда. Тыва Республиканың девискээринге харылзаа четкизиниң болгаш системаларының хөгжүлдези харылзаачыларның ажыл-чорудулгазының тулган бедик дүрген өзүлдези, техниктиг баазаның чаартылгазы, ачы-дуза хевирлериниң хөй янзызы, оларның шынарының бедии-биле көскү.

Радио хүнү — ол дээрге чүгле профессионал харылзаачыларның байырлалы эвес, радиога ынактарның, ол ышкаш телевидение, радио ажылдакчыларының – оларның доктааш кынмас чогаадыкчы дилээшкиннериниң болгаш доктаамал харылзаада турарының ачызында кайы-даа ырактан төрелдеривис болгаш чоок кижилеривис, өңнүктеривис болгаш ажыл-агыйжы эш-өөрүвүс-биле харылзажып турарывыс, дыңнакчылар болгаш көрүкчүлерге харылзааның чылыын бараалгадып чоруур кижилерниң байырлалы-дыр.

Радио хүнүн бодунуң профессионал байырлалы деп санап чоруурларның шуптузунга, оларның шупту ажыл-херектеринге болгаш эгелээшкиннеринге чедиишкиннерни, аас-кежикти, кадыкшылды болгаш чаагай чорукту сеткилим ханызындан күзедим.

Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазы Ш.В.Кара-оол.

Возврат к списку