Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Частың байырлалы - Тываның найысылалында

Частың байырлалы - Тываның найысылалында 07.05.2013
Байырлалдан репортаж

Май 1 — Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы. Эртенгиниң 10 шак. Эрткен чылдарда бүргег, хаттыг турган болза, бо хүн агаар-бойдус чылыг, хүннүң херелдери чалаткан аалчыларны өөртүп, чылыдып тур. Оларның аразында хоорайның хүндүлүг хамаатылары, маадыр иелер бар. Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол, Дээди Хуралдың (парламентиниң) Даргазы Каң-оол Даваа, Хөй-ниити палатазының даргазы Хонук-оол Монгуш чалаткан аалчылар-биле амыр-менди солчуп, байырны чедиргеннер.

Байырлалдың эрттирикчилери чарлааны билек Национал парк аксындан эгелээн чыскаал Арат шөлүнге кирип, Тыва Республиканың Чазааның үрер-хөгжүм оркестри байырлалды аян киирип башкарган. Байырлыг чыскаалда күш-ажылдың хоочуннары, Чазак кежигүннери, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентиниң) депутаттары, республиканың аңгы-аңгы яамыларының, албан черлериниң ажылчын коллективтери янзы-бүрү дүрзүлүг, чүзүн-баазын өңнерлиг шарлары-биле байырлал шинчизин улам каастап, ук хемчегниң онзагайын бадыткап тур. Чыскаалдың башкарыкчылары шупту адырларның албан черлериниң Тываның хөгжүлдезинге киирген үлүг-хуузун демдеглеп, оларның хей-аъдын көдүрүп, «Май 1 делгерезин!», «Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы делгерезин!», «Ажыл-ишчи чонувуска алдар!», «Часкы хүннүң херелдери силерге күчү-күштү, кадыкшылды сөңнезин!», «Байырлал-биле!» «Ура! Ура-аа!» деп кыйгы-биле деткиирге, чыылган чон шупту «ура-а!» деп деңге алгырып, бир демин көргүстү.

Тыва Республиканың Баштыңы — Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол сөс ап, чыылганнарга байыр чедирген:

— Найысылалдың чурттакчыларынга Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы таварыштыр өөрүшкү-биле байыр чедирип тур мен. Россияның бичии чуртунуң, өг-бүлениң магадылалдыг чоруун тургузуп турар янзы-бүрү омактың, мергежилдиг кижилерниң чаартылганың чогумчалыг, бүзүрелдиг им-демдээ-биле каттыштырып турар часкы хүнде янзы-бүрү шарлар туткан чыскаалда школачылардан эгелээш, буурул баштыг хоочуннарга чедир бо чырык байырлал биске чоок. Биске шуптувуска Май 1 — эптежилгениң, күш-ажылга чедиишкиннерниң байырлалы-дыр. Бо чогаадыкчы чоруктуң, мергежилдиң болгаш бедик профессионал деңнелдиң байырлалында онза хүндүткел-биле Тывага ынак, ооң хөгжүлдезинге үлүүн киирип турар күш-ажылчы кижилерни үнелеп, хүндүлеп турар бис. Бис ажылдап билир бис, бүгү херектерге, эгелээшкиннерге чедиишкинни чедип ап шыдаар бис. Эптежилгени көргүзүп, деткижип турар бис, ол — бурунгаар депшилгеге үндезин.

Чоокта чаа РФ-тиң Президентизи В.В. Путинниң Чарлыы-биле күрүне шаңналдарының аразынче «Күш-ажылдың Маадыры» деп атты эгиткен. Мында социал база төөгү талазы-биле шын чорукту катап тургускан деп көрүп тур мен. Чоокку үеде бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс «Күш-ажылдың маадырлары» апаарынга бүзүреп тур мен. Бистиң ниитилеливиске демнежилге, күжениишкиннерниң чаңгыс аайы херек. Бистиң республика экономика талазы-биле күштүг, угаан-бодал талазы-биле чогумчалыг боорун шупту күзеп турар бис. Бис улуг, төөгүлүг хүннерниң бүдүүзүнде, Тыва биле Россияның каттышканының 100 чылында туруп турар бис. Бо кайгамчык болуушкунга уткуштур юбилейлиг объектилерни келир салгалга эдилээр кылдыр хөйнү кылып, тудар ужурлуг бис. Бистиң төрээн черивистиң сайзыралынга үлүүн киирген хоочуннарны эки сөс-биле сактып, кылганынга магадап, ада-иелеривистиң магадылалдыг узун назыны дээш, чаш ажы-төлдүң, бүгү чурттуң чедимчелиг келир үези дээш, чуртталганы экижидер дээш кижи бүрүзү чүткүүр ужурлуг. Бо сорулганы чүгле бистер кады чедип алыр ужурлуг бис. Эргим өңнүктер, чаңгыс чер-чурттуглар, бо байырлал хүнүнде шупту эгелээшкиннерге чедиишкинни, быжыг кадыкшылды, часкы эки хөөннү силерге күзедим! Силерниң күш-ажылыңар төлептиг үнелелди алыр болзун, ажыл-херек чогуп турзун, а ажыл-иш сеткил ханыышкынны берзин! Аас-кежикти, тайбыңны болгаш чогумчаны өреге бүрүзүнге, өг-бүлеге бүрүзүнге күзедим!

Ук байырлалга ТР-ниң федералдыг инспектору Татьяна Дөжүлдеевна Монгуш, ТР-ниң профэвилелдер даргазы Людмила Ондаровна Бүрбүлчап сөс ап, чыылганнарга байыр чедирген.

Байырлыг чыскаалга янзы-бүрү албан черлериниң, яамыларның удуртукчулары ажылчыннары-биле киришкени онзагай.

Шончалай Ховалыг.

Возврат к списку