Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага спортчу тудуглар федералдыг деткимчени алган

Тывага спортчу тудуглар федералдыг деткимчени алган 07.05.2013
Күш-культураны болгаш спортту сайзырадыр талазы-биле Тываның эрге-чагыргаларының күжениишкиннерин Россияның спорт сайыды деткээн.

«2006-2015 чылдарда Россия Федерациязынга күш-культураны болгаш спортту сайзырадыры» федералдыг тускай сорулгалыг программага дүүштүр Кызыл кожууннуң төвү Каа-Хем суурга культура-спорт комплекизин тударынга 800 млн. рубльди бо чылын тускайлаар. Ону Москвада ажылчын сургакчылаашкын-биле чоруп турар Шолбан Кара-оолга Россияның спорт сайыды Виталий Мутко бадыткаан.

Чаа комплекске хары угда 10 муң кижи кире бээр, ол дээрге Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга белеткелге дүүштүр туттунуп турар чугула объектилерниң бирээзи болур. Ол комплексти тударының идеязын 2011 чылда Владимир Путин Тывага чоруп тургаш, деткээн дээрзин сагындыраал. Ооң уламындан федералдыг яамыларга болгаш ведомстволарга дугуржулга чедип алыр аргалыг болган бис.

Культура-спорт комплекизиниң тудуу бо чылын эгелээр. Объектиниң ниити өртээ 1,2 млрд. рубль болган. Ооң кады акшаландырыышкынын республика боттандырар. Ажылдарның кол-кол хемчээлин бо чылын тудуп доозарын федералдыг деткимчениң ачызында боттандырар.

Келир үениң комплекизи дээрге ниити шөлү 6 муң дөрбелчин метр, ийи каът оран-сава болур. Улуг-улуг маргылдааларны болгаш культура-спорт хемчеглерин эрттирер универсалдыг арена аңаа турар. Оон аңгыда спорттуң оюн хевирлерин эрттирер, ча адар болгаш хүрежир залдар база туттунар.

«Спортту — бажыңнар чоогунче» деп губернатор төлевилелин болгаш Тываның эрге-чагыргаларының көдээ спортту сайзырадырының дуга-йында сорулгаларын федералдыг сайыт деткээн. Россияның Спорт яамызы республикаже 10 бичии стадионнарны чорударын, Бай-Хаакка, Чадаанага, Сарыг-Сепке күш-культура-кадыкшылга комплекстерин тударынга, кылымал карттыг футбол шөлдерин Тээли суурга болгаш Ак-Довурак хоорайга эштир бассейнни тударынга деткимчени РФ-тиң Спорт яамызы көргүзер.

Россия Федерациязының спорт сайыды Виталий Мутко-биле ооң соонда база катап ужурашкан соонда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол мынча деп медеглээн: «Бо сайыт-биле ужуражылгавыстың доктаамал болуп турары мээң сеткилимге аажок тааржыр-дыр. Ужурашкан санында-ла чүгле спорт дугайында чугаа кылып турар эвес, сан-чурагайларны база сайгарып турар бис. Чедиишкиннеривисти-даа, четпестеривисти-даа… Виталий Леонидовичиниң спортка хамаарылгазы онзагай: ону чүгле регионда туттунган тудугларның саны эвес, спортту деткиириниң хевирлери база сонуургадыр».

Республикада чуртталга бажың-нарының девискээринге спорттуң бичии-бичии тудугларын кылырының талазы-биле холбашкан Шолбан Валерьевичиниң эгелээшкинин талалар чугаалашкан. Регион удуртукчузунуң саналын Виталий Мутко деткээн болгаш бичии стадионнар тударынга деткимче көргүзерин аазаан. «Бо чылын 10 ындыг стадионну тударын РФ-тиң Спорт яамызы акшаландырар. Ол дээрге бирээзинге-ле 1,5 млн. рубль-дир» — деп, Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

Оон аңгыда элээдилерниң спорт школаларының болгаш спорттуң дээди чадазының школазының баазазынга Тывага спортчу курлавырының дугайында чугаа база болган. «Тывага чедип келгеш, улуг коллегия чыыр сорулгалыг мен, аңаа Өөредилге яамызының эргезинде турар элээдилерниң спорт школазын Спорт яамызынче дамчыдарының ажыктыының дугайында чугаалажыр бис» — деп, Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

Возврат к списку