Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Минниханов биле Кара-оол: Өгбе салгалывыс база көшкүн культуравыс дөмей чон бис

Минниханов биле Кара-оол: Өгбе салгалывыс база көшкүн культуравыс дөмей чон бис 01.07.2016
 Татарстан Республиканың Президентизи Рустам Миннихановтуң Тыва-биле таныжылгазы "Алдын-Булак" этнокультура комплекизинден эгелээн.
  Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле компексти кезип тура, ону Хүн системазынга дөмейлештир кылганын, девискээрде шажын объектилери – Шамбалаже дээр эжии, хамнаар чер, «Сүлде» туктары, Хөөмей оваазы дээш өске-даа солун чүүлдер барын экскурсоводтан билип алган. Рустам Минниханов социал четкилерниң идепкейлиг ажыглакчызы болгаш, "Контактыда" 110 муң бижидип алыкчылыг, а "Инстаграмда" - 150 муң хире. Ынчангаш Тываның онзагай черинге ол дораан тырттыргаш, четкиже чуруктарын киир салган. 
 Татарстанның Президентизи Тываның Чазааның бажыңынга журналистер ужуражып тургаш, баштайгы бодалдары-биле үлешкен: 
 - Бистерни чүгле коллегалар база эш-өөр дээш эвес, а оон-даа хөй чүүлдер доңнаштырган деп чугааладым. Моон бистиң төөгүвүс эгелээн-дир. Ээлеп чурттаан чериңерни хевээр кадагалап артырып алганыңарга дыка таарзындым. Мээң коллегам Шолбан Валерьевичиден эгелээш, чонуңар ажык, хүндүлээчелин сонуургадым. Бистии-биле дөмейлешкек хөгжүмүңер чараш-тыр. Бисте чок, хөөмейиңер кайгамчык-тыр.
 Татарстандан делегация Национал оркестрниң херээжен составының база "Алаш" бөлүүнүң көргүзүүн баз сонуургап көрген. Билдингир хөөмейжилер Бады-Доржу Ондар, Аян-оол Сам, Аян Ширижик хөөмей-сыгыды-биле Рустам Миннихановту шуут-ла кайгадыпкаш, август төнчүзүнде, Казаньга, Республика хүнүнүң байырлалында киржир чалалганы алганнар. 
 «Кайгамчык-тыр, оолдар. Ылаңгыя Бады-Доржунуң баянга хөгжүм каасталгалары, бистии олчаан. Силерни чалап тур мен, бүгү татар чонга телевидение дамчыштыр силерни көргүзээлиңер» – деп, Рустам Минниханов сеткилин үлешкен.
  Оон Бады-Доржу Ондар баянга үдевишаан, элээн каш номерлерни «оош кылдыр» күүсеткен.  
 Ийиги хүнде Татарстандан делегация «Азия төвүнге» четкен. Найысылалдың баштыңы Дина Оюн аалчыларны Тываның база Кызылдың тураскаалдыг кол чериниң бирээзи - скульптура комплекизинге уткуп алган. 
 Тураскаалдыг черниң тывылган төөгүзүн, комплексти кандыг скульптура композициялары каастап турарын, солун факт барымдааларны сонуургаткан. Даши Намдаковтуң чогаадыкчы ажылын Минниханов дораан танып каан. Ол бүгүнү Президент мобильдиг телефонунга тырттыргаш, социал четкилерже дораан салган. 
 - Хоорайның хем эрии чараш-ла-дыр, Даши Намдаковтуң кылган скульптуразы база. Бисте база ооң ажылдары бар. Дыка хөй чүүлдери дөмейлешкек-тир. Ниитизи-биле дыка хөй солун чүүлдерни көрүп, билип алдывыс. Шагда-ла маңаа кээр турган деп, хараадап тур бис. Бо кайгамчык чер чечектелип сайзыраарын күзээр-дир мен! Шынап-ла, дыка солун-дур. Бистиң чуртувус ужур-чаңчылдары, төөгүзү, культуразы-биле кайы хире бай-байлак-тыр! Чижээ, төөгүнү алыр болза, эгээртинмес бай-дыр силер. Ону анаа-ла ынчаар чыыры белен эвес. Чок болза - бар, чок болза – ол чок. Дылывыс безин дөмейсимээр. Кажан дыңнап тургаш, дөмей сөстер хөйүн эскердим. Ынчанмайн канчаар, дылывыс чаңгыс бөлүкке хамааржыр болгай. Бодувустуң бот тускайлаңывысты, культуравысты кадагалап арттырып алыры эң кол чүүл ол. Бо угланыышкында силер дыка хөйнү кылып турар-дыр силер – деп, Рустам Минниханов журналистерге чугаалаан. 
 Чылыг, чымчак сөстери дээш коллегазынга өөрүп четтиргенин республика баштыңы Шолбан Кара-оол илереткеш, республикага Рустам Миннихановтуң ажыл-агыйының үезинде чаа эки арга-дуржулганы көрүп алганын МИЧ төлээлеринге чугаалаан. 
  - Рустам Нургалиевич базым бүрүзүнде чаа бир чүүлдү көрүп кааш, ол-ла дораан коллегаларынга даалганы бээр-дир. Бистиң республикага чорааш төлептиг чүүлдер, шиңгээдип болур чаа аргалар хөй болганынга дыка таарзындым. Мен оон база өөренир мен. Рустам Нургалиевичиниң сөстеринче катап база кичээнгейни углаайн, чүгле эш-өөр эвес, а оон хөй чүүлдер бисти доңнаштырган деп. Ол дээрге, бистиң территориявыска тергиидээн турган түрк каганады-биле холбашкан бистиң өгбелеривис, дөстеривис, көшкүн культураның сайзырап нептерээни-дир. Россияның составында татар чон-биле чоок төрел чон-дур бис дээрзин, төнчүзүнде чугаалаксадым. 
 Бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чарлыы-биле, найыралчы, экономиктиг болгаш культура харылзааларын бүгү талазы-биле сайзырадырынче угланган идепкейлиг ажыл-чорудулгазы дээш, Татарстан Республиканың Президентизи Рустам Миннихановту Тыва Республиканың Ордени-биле шаңнаан.

Возврат к списку