Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Вячеслав Никонов: Тывада ышкаш, регион билдингир губераторлуг болза, «Чаңгыс демниг Россия» партияга эки

Вячеслав Никонов: Тывада ышкаш, регион билдингир губераторлуг болза, «Чаңгыс демниг Россия» партияга эки 27.06.2016
 Москва хоорайда эртип турар «Чаңгыс демниг Россия» партияның ХV съездизиниң киржикчилери, 2016 чылдың сентябрь 18-те чүге «Чаңгыс демниг Россия» дээш бадылаарын gov.tuva.ru-нуң корреспондентизинге чугаалаан.  
 Вячеслав Никонов, Күрүне Думазының Өөредилге талазы-биле комитеттиң даргазы, политолог: 
 - Кижилер чүге «Чаңгыс демниг Россия» партияны соңгуп алза экил? Кымны шилип алыр ужурлугул? «Чаңгыс демниг Россия» партия, бир дугаарында, Президентиниң партиязы дээрзин билир силер, Президент бодунуң ажыл-херээ-биле соңгукчуларның бүзүрелин чаалап алган. 15 чыл дургузунда «Чаңгыс демниг Россия» партия чуртта амыдырал байдалдың деңнелин 4, 5 катап өстүрген. Өөредилгеже чарыгдалдар он-он катап көвүдээн. Россия бодунга хүндүткелди, партия Президентиге, Чазакка даянгаш, боттуг түңнелдерни чедип алган. Чүге дизе өске политиктиг партиялар, кандыг-даа харыы чок, оппозиция болур. Кандыг-бир ажыл-херекти кылырынга бодаарга, шүгүмчүлээри белен. Даштыкы ыйыдыышкыннар ужун чурт берге байдалды эртип турза-даа, 15 чыл бурунгаар турганынга бодаарга, Россия элээн быжыккан. Ол дээрге эрге-чагыргада турар партияның ачы-хавыяазы-дыр. 
  Соңгулда мурнунуң программазы – улуг документ. Ону 10 ажылчын бөлүктен тургустунган профессионалдар бижээн. Өөредилге болгаш эртем хөгжүлдези-биле холбашкан кезек дээш харыысалгалыг турдум. Ону Новосибирск хоорайга тускай шуулган үезинде чиге сайгарган. Июнь 8-те эрткен ол шуулганга Дмитрий Анатольевич Медведев база сөстү алган. Өөредилге болгаш эртемни хөгжүдер адырда мурнады хөгжүдер угланыышкыннарны таарыштырган резолюцияны аңаа хүлээп алдывыс. Эртем болгаш өөредилге адырынга Россия ооң мурнунда ышкаш лидер болур ужурлуг – кол чүүл ол.  
 Сентябрь 18-те болур соңгулдаларга хамаарыштыр чугаалаар болза, регион бүрүзүнде байдал аңгы. Бир эвес силерде, Тывада ышкаш, регион билдингир губернаторлуг болза, чүнүң-даа мурнунда «Чаңгыс демниг Россия» партияга эки-ле-дир. А ындыг-ла кончуг билдингир эвес губернаторлар партияны безин куду тыртта бээр. Ынчангаш политиолог кижи болгаш чугаалайн, бүгү деңнелде, губернатор, Күрүне Думазынче депутат, тус черниң Хоойлужудулга хуралдарынче соңгулдалар хары угда эртер болза, ону башкарары ындыг-ла амыр эвес, дыка нарын соңгулда кампаниязы болур.

Возврат к списку