Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ольга Гришина: Хову-Аксы – бөмбүрзекте эң-не ынак булуңум. Мен – төрээн черим патриоду мен

Ольга Гришина: Хову-Аксы – бөмбүрзекте эң-не ынак булуңум. Мен – төрээн черим патриоду мен 16.05.2016
 Ольга Гришина, Хову-Аксы суурда хуу сайгарлыкчы: 
 «Кайда бистер чок-тур, ында эки» дээр, а мен «бистер кайда бис, ында эки!» деп чугаалаарынга ынак мен. Огулуг чүнү-даа кылбайн чорааш, ол-бо деп сайгарып, кочулап, шүгүмчүлээр кижилерни кайгаар мен. Хову-Аксынга чашкы үем, школачы чылдарым эрткен. Маңаа школаны доозуп, университетче дужаап кирдим. Дээди этемни чедип алгаш, төрээн булуңумга ээп чанып келгеш, профессионал училищеге башкы бооп күш-ажылым эгелээн.
  Хову-Аксы – бөмбүрзекте эң-не ынак булуңум-дур. Төрээн черимниң патриоду болгаш чер-чуртум ам-даа сайзыраарын күзээр мен. Тываның чурттакчылары шупту ону күзээр ужурлуг. Ол дээш ажылдаар, эки талаже өскерлир херек. Ынчангаш шимчен! Чүгле ынчан чуртталга солун-даа, долгандыр өртемчей чараш өңнер-биле долган-даа болур. 
 Суурумда училищеге башкылап турган мен. Бир-ле катап, өске-бир чүүлден кылып көрзүмче чүл деп бодангаш, спорт, кадыкшыл темазын кезээде сонуургаар болгаш, Хову-Аксынга тренажер залын ажыдарын шиитпирледим. 
 Эрткен чылын «Аныяктарның бизнес-төлевилели» конкурска киришкеш, бизнезимни сайзырадырынга чазактан база кожуун чагыргазындан грант деткимчезин алыр аргалыг болдум. Эгелеп чоруур сайгалыкчыларга мону чагыксаар-дыр мен, аныяк кижилерге берип турар күрүне деткимчези – силерниң ажыл-чорудулгаңарга дуза каткан немелде акша-дыр, а ону канчаар шын ажыглаарыңардан бизнезиңерниң хөгжүүрү хамааржыр. Ынчангаш дээрден акша дүжүп кээрин манаваңар. Бодумнуң херээмче чыып турганым акша-хөреңгимни кииргеш, күзелимни боттандырганым ол. 
  Чоокта чаа, февраль 10-да «Сайзырал» тренажер залы ажыттынган-даа болза, бо хүнде хову-аксыжыларның дыштаныр ынак чери ол деп чугаалап болур мен. Школачылар, аныяктар, пенсионерлер – шупту мында. Мен хөй орулга киирип алыр сорулга салбаан мен, кол чүве – анаа-ла ажык чок үе эрттиреринден кижилерни ырадып, спортче хаара тудары. Ынчангаш социал камгалалы кошкак кижилерге чиигелделер доктааттынган. Ол дээрге төрээн суурумнуң, республикамның сайзыралы дээш, эвээш-биче-даа болза үлүүм-дүр.
 Билир бис – кадык амыдырал сонуурганчыг апарганын: багай чаңчылдардан хоорлуп, кадык, шынарлыг чемни чиир, спорт-биле өңнүктежири чугула. Тыва оон чыдып калбайн турар. Аңаа улуг үлегер-чижекти Тываның баштыңы көргүзүп турар. Чадаг-терге оруун ажыдып, каратэ, баскетболга ойнап, хаактап, чадаг кылашты суртаалдап чорууру – аныяктар, бистерге, үлегер-дир. 
  Кижи сонуургалдыг болгаш сорулгалыг болуру чугула. Холду хүлүй тудуп алгаш олурарга, чүү-даа бүтпези шын. Хыйыңайнып, ыглаңайнып, хомудап-ла чорууру – аныяктарныы эвес-тир. Аныяктар угаанныг, чүткүлдүг, тура-соруктуг апарган. Ынчангаш конкурстарга киржип, чүнү кылып шыдаарыңны бадыткап, шынзыдып чоруур болзуңза, чүгле эки түңнелди эккээр деп санаар мен.

Возврат к списку