Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Май 22-де, Тывага, Күрүне Думазының депутадынче кандидатты илереткен «Чаңгыс демниг Россия» партияның баш бурунгаар бадылаашкыны эртер

Май 22-де, Тывага, Күрүне Думазының депутадынче кандидатты  илереткен «Чаңгыс демниг Россия» партияның баш бурунгаар бадылаашкыны эртер 19.05.2016
 Бадылаашкынның чаңгыс аай хүнүнде, май 22-де, 8 шактан 20 шакка чедир Тыва Республикага 37 саналга участоктары ажылдаар, аңаа регионнуң бадылаар эргелиг кандыг-даа чурттакчызы кээп болур. Кол соңгулдалардан ооң ылгалы – бадылаашкын чажыт болгаш рейтингилиг болур. Соңгукчу кижи чүгле чаңгыс эвес, а элээн каш кижиге үнүн бээр. Ындыг арга-биле хөй-ниитиниң бодалы езугаар лидерни илередир деп, партия санап турар. 
  Хөй-ниити база МИЧ төлээлери кирген оргкомитет баш бурунгаар бадылаашкынның 7 киржикчизин бүрүткээн: ЫМК-ның территориалдыг фондузунуң директору, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының депутады Анай-оол Вера; ТР-ниң Дээди Хуралының депутады, «Чаңгыс демниг Россия» фракцияның удурукчузу Глухов Виктор; "Ру Мьюзик" КХН-ниң чиңгине директору Кан-оол Владислав; «Чаңгыс демниг Россия» партияның ТСК-ның удуртукчузунуң бирги оралакчызы Мазуревский Константин; Тываның ИХЯ-ның хоочуннар чөвүлелиниң даргазы Ондар Марат-оол; "Т2 - Мобайл" КХН-ниң садыглажылга талазы-биле менеджери, «Аныяк гвардияның» кежигүнү Оюн Станислав; РФ-тиң ФЧ-ниң Күрүне Думазының депутады Шойгу Лариса. 
 Кол соңгулда хоойлужудулгазында көрдүнгени езугаар шилилге шыңгыы эрткен. Аңаа чүгле «Чаңгыс демниг Россия» партияның кежигүннери, даштыкыда агар саннары база өске-даа саң-хөө-биле холбашкан чүүлдери чок кижилер киришкен. 
 Апрельдиң 2-ден бээр, баш бурунгаар бадылаашкынның киржикчилериниң аразынга дебаттар эрткен. Аңаа бюджет саң-хөөзүн боттуг чарыгдаарын, хүн бүрүдеги амыдырал-чуртталганың шынарын, көдээ ажыл-агый, экономика болгаш үлетпүр хөгжүлдезин, кадык камгалал, өөредилге, нацияны кадагалаарының айтырыгларын сайгарган. 
  Дебаттарның бижидилгезин PG.ER.RU сайтыже киргеш база "Youtube" каналдан көрүп болур. Баш бурунгаар бадылаашкынны эрттирер талазы-биле федералдыг бүрүн эргелиг төлээ, Федерация Чөвүлелиниң Айыыл чок чорук болгаш камгалал комитединиң даргазы Виктор Озеров май 14-де Кызылга эрткен дебаттарга киришкен. 
 Баш бурунгаар бадылаашкыннар хамаатыларның херек кырында берге айтырыгларын билир, ону шиитпирлеп шыдаар кижини илередип эккээр деп, чурттуң Президентизи Владимир Путин санап турар. 
 Соңгукчулар-биле баш бурунгаар бадылаашкынның киржикчилериниң ужуражылгаларының үезинде хамаатыларның чидиг айтырыгларын сайгарып чугаалашкан. Ындыг ужуражылгалар Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Чаа-Хөл, Улуг-Хем, Каа-Хем, Таңды, Бии-Хем, Кызыл кожууннарга база Ак-Довурак биле Кызыл хоорайларга эрткен. Республиканың чурттакчылары ужуражылгаларга идепкейлиг киржип, баш бурунгаар бадылаашкынны эрттирер арга-дуржулганы сонуургаан. 
 - Бистиң республиканың моон соңгааргы хөгжүлдезинге бодуңар көскү салдарны чедирип болур силер. «Чаңгыс демниг Россияның» баш удур партийжи бадылаашкыннарының соңгулда участоктарынга май 22-де кээп, хамааты идепкейжи турушту бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс көргүзеринге идегеп турар бис. Бодунуң чурттап турар чериниң аайы-биле бадылап болур – деп, регион оргкомитединиң удурукчузу, Дээди Хуралдың спикери Каң-оол Даваа дыңнаткан. 
 Саналга участоктарының болгаш бадылаар чурумнуң дугайында медээни 8(39422) 23707 азы 33875 деп изиг шугум телефоннарындан билип ап болур. Ол ышкаш дыңнадыгны PG.ER.RU деп сайтыдан азы «Чаңгыс демниг Россияның» тус черлерде күүсекчи комитеттеринден база ап болур. 
 Федералдыг болгаш регион даңзызын тургузарда, партияның иштинге кандидаттарның шилилгезин соңгулдалар бүдүүзүнде чорударының аргазын 2007 чылдан бээр ажыглап турар кара чаңгыс партия «Чаңгыс демниг Россия» болур. 
 2016 чылдың баш бурунгаар бадылаашкынында 2919 кандидат киржип турарын «Чаңгыс демниг Россия» дыңнаткан. Майның 22-де бадылаашкынның түңнелдери-биле федералдыг оргкомитет протоколду тургузуп, июньда Москвага эртер «Чаңгыс демниг Россия» партияның бүгү-российжи съездизинге ону көөрү-биле киирер. Ынчан Күрүне Думазының VII чыыжының депутадынга езулуг кандидаттарның аттары хөйге билдинер. 
 Республикада 37 участоктуң даңзызы: 
  1. Кызыл хоорай, Колхозная кудумчузу, б. 67, № 12 школа. 
 2. Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, б. 59/3, № 1 школа. 
 3. Кызыл хоорай, Рабочая кудумчузу, б. 58, № 4 школа. 
 4. Кызыл хоорай, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, б. 46, Улусчу чогаадылга бажыңы. 
 5. Кызыл хоорай, Салчак Тока кудумчузу, б. 14, Тываның политехниктиг техникуму. 
 6. Кызыл хоорай, Ровенская кудумчузу, б. 25, "Чаагайжыдылга" МУБ-туң транспорт цеги.  7. Кызыл хоорай, Кечил-оол кудумчузу, б. 15, Тываның транспорт техникуму.
 8. Кызыл хоорай, Кечил-оол кудумчузу, б. 2а, Эмчи колледжизи. 
 9. Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, б. 105/1, № 5 гимназия. 
 10. Кызыл хоорай, Правобережная кудумчузу, б. 54, № 8 гимназия. 
 11. Бай-Тайга кожуун, Тээли суур, Гагарин кудумчузу, б. 36, Культура бажыңы. 
 12. Барыын-Хемчик кожуун, Кызыл-Мажалык суур, Хомушку Василий кудумчузу, б. 80, О. Намдараа аттыг Культура бажыңы. 
 13. Чөөн-Хемчик кожуун, Чадаана хоорай, Ленин кудумчузу, б. 29, М.-Х. Монгуш аттыг Культура бажыңы. 
 14. Чөөн-Хемчик кожуун, Чадаана хоорай, Советтиг Тываның 10 чылы кудумчузу, б. 14, технологтуг техникум. 
 15. Каа-Хем кожуун, Сарыг-Сеп суур, Первомайский переулогу, б. 20, "Сарыг-Септиң ОСТУ" КХН. 
 16. Кызыл кожуун, Каа-Хем суур, Зеленая кудумчузу, б. 8, С. Базыр-оол аттыг Культура бажыңы. 
 17. Кызыл кожуун, Каа-Хем суур, Таежная кудумчузу, б. 19, № 1 школа. 
 18. Кызыл кожуун, Сукпак суур, Фрунзе кудумчузу, б. 1а, Көдээ культура бажыңы. 
 19. Мөңгүн-Тайга кожуун, Мугур-Аксы суур, Тондар Салчак кудумчузу, б. 3, Культура бажыңы. 
  20. Өвүр кожуун, Хандагайты суур, Ленин кудумчузу, б. 3, Г. Тумат аттыг Культура бажыңы. 
 21. Бии-Хем кожуун, Туран хоорай, Комсомольская кудумчузу, б. 44, М. Оюн аттыг Культура болгаш дыштанылга төвү. 
 22. Бии-Хем кожуун, Туран хоорай, Советская кудумчузу, б. 11, ДЮЦ.
  23. Сүт-Хөл кожуун, Суг-Аксы суур, Алдан-Маадыр кудумчузу, б. 34, Культура бажыңы.  24. Таңды кожуун, Бай-Хаак суур, Советская кудумчузу, б. 33, А. Сагды аттыг Культура бажыңы.
  25. Таңды кожуун, Балгазын суур, Советская кудумчузу, б. 63, Культура бажыңы. 
 26. Тере-Хөл кожуун, Кунгуртуг суур, Комсомольская кудумчузу, б. 62, Көдээ культура бажыңы. 
 27. Тес-Хемский кожуун, Самагалтай суур, Кунаа кудумчузу, б. 39, Культура бажыңы. 
 28. Тожу кожуун, Тоора-Хем суур, Октябрьская кудумчузу, б. 26, Төп культура бажыңы. 
 29. Улуг-Хем кожуун, Шагаан-Арыг хоорай, Саяно-Шушенская кудумчузу, б. 2а, № 2 школа.
  30. Улуг-Хем кожуун, Шагаан-Арыг хоорай, Октябрьская кудумчузу, б. 28, Культура бажыңы. 
  31. Чаа-Хөл кожуун, Чаа-Хөл суур, Салчак Тока кудумчузу, б. 36, Культура бажыңы. 
 32. Чеди-Хөл кожуун, Хову-Аксы суур, Гагарин кудумчузу, б. 8, Культура бажыңы. 
 33. Чеди-Хөл кожуун, Элегес суур, Ленин кудумчузу, б. 5, Көдээ культура бажыңы. 
 34. Эрзин кожуун, Эрзин суур, Комсомольская кудумчузу, б. 31, Культура бажыңы. 
 35. Эрзин кожуун, Нарын суур, Чаа Суур кудумчузу, б. 12, Культура бажыңы. 
 36. Ак-Довурак хоорай, Центральная кудумчузу, б. 5, К. Сагды аттыг Культура ордузу.
  37. Ак-Довурак хоорай, Гагарин кудумчузу, б. 2, здание ГУП "Ак-Довурактың ОСТУ" КУБ.

Возврат к списку