Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизиниң ажыглаары албан нормаларны хоойлужудуп тургузар дээн негелдезин Тываның Баштыңы деткээн

РФ-тиң Президентизиниң ажыглаары албан нормаларны хоойлужудуп тургузар дээн негелдезин Тываның Баштыңы деткээн  18.05.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 17-де Москага болган Күрүне Чөвүлелиниң тудуг комплекизин хөгжүдер база хоорай тудуунуң ажыл-чорудулгазын сайзыраңгайжыдар айтырыглар талазы-биле хуралдың түңнелдеринге хамаарыштыр бодалын илереткен.
 «Президент В.В. Путин тудуг блогунда бир чидиг айтырыг - өртек тургузуушкуну деп демдеглээн. Бюджет акша-хөреңгизиниң киирилдезиниң шынарын контрольдаарынга объектини төлевилээринге база тудугнуң чарыгдалдарынга тодаргай негелделер херек.
 Бистиң ыраккы Тывавысче материалдарны киир сөөртүп турда, тудугнуң өртээ өзе бээри, шын. В.В. Путинниң ажыглаары албан нормаларга хоойлужудулганы тургузар дээн негелдезин бүрүнү-биле деткип тур мен. Республика территориязында тудар объектилерге проект-смета документациязын экономиялаары-биле, Тывада күрүне экспертизазының эки түңнелин алган болгаш боттандырып турар төлевилелдерни чаңгыс эвес удаа ажыглап турар бис. Чаа документилер ажылдап кылдыртырынга бодаарга, проект-смета документациязын катап ажыглаары 75 хуу чиик болур» - деп, хурал соонда Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
  Тыва Республиканың территориязында чаңгыс эвес удаа ажыглаттынып турар социал угланыышкынныг 7 төлевилел даңзыже кирген: 
 275 өөреникчиге ниити өөредилге школазы; 
 825 өөреникчиге ниити өөредилге школазы; 
 280 уругга уруглар сады; 120 квартиралыг чуртталга бажыңы; 
 Бир ээлчегде-ле 43 кижи хүлээп алыр спортчу төп; 
 250 олуттуг Культура бажыңы; 
 Ийи квартиралыг чуртталга бажыңы. 
 «Социал объектилер болгаш бажыңнар тудуунга катап ажыглап болур төлевилелдерниң даңзызын бадыладывыс. Ол арганы хоойлужудулга-биле быжыглаары – РФ-тиң регионнарының сонуургалында» - деп, Тываның Баштыңы санап турар. 
  «Амгы үеде ажыглалда смета-нормативтиг бааза шагда-ла эргижирээн, төлевилээшкинде-даа, тудугда-даа чарыгдалдар дугайында тода, үндезинниг болгаш шын медээлер чок. Шак ындыг хостуг чорук смета тургузарда, шыны-биле чугаалаар болза, ол саннарны дээрден ап турар деп болур. Ооң түңнелинде, аңгы-аңгы объектилер тудуунче угланган бюджет акша-хөреңгизиниң киирилдезин үндезинниг болгаш дээштиг хынаар арга чок. Амгы үениң негелделерден болгаш делегей стандарттарындан элээн чыдып каан шак-ла ындыг байдал техниктиг таарыштырылга адырында тургустунган. 
 Ындыг болганда, ажыглаары албан тудуг нормаларын хоойлуга дүүштүр тургузары чугула апарганы илдең. Бо адырда өртек тургузуушкунунуң дугайында күрүнениң дыңнадыг системазын тургузуп, тудуг ажылынче инвестицияларның дөстеринге технологтуг болгаш өртек аудидин киирип, техниктиг өйлээшкин адырында нормативтиг документилерниң чаңгыс аай комплекизин хевирлээр херек. 
  Оон аңгыда колдуунда белен тудуг объектилеринге чаа негелделер тургузар таварылгаларны болдурбазы чугула. Оларны ОБЯ, Роспотребнадзор, өрт албаннары дээш, өске-даа черлер бо-ла негээр. Тудуг яамызы-биле дугурушпайн, боттары чаа дүрүмнерни киирип эгелээри, инвесторларны, тудугжуларны кандыг байдалга эккээрин бодаары безин берге. Ооң түңнелинде келир үениң тудуунуң бүгү төлевилел баазазы анаа-ла тоглап каар: шупту чүвени катап санаар, эде кылыр, немей акша-төгерик тыптынар, үе база херек апаар. Ша ындыг байдалды шынап-ла үндезини-биле өскертип, ведомстволар аразының ажыл-агыйжы, дээштиг кады ажылдажылгазын тургузар херек» - деп, Президент Владимир Путин демдеглээн.

Возврат к списку