Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өскүс уругларны чаа бажыңнар-биле хандырары уламчылавышаан

Тывада өскүс уругларны чаа бажыңнар-биле хандырары уламчылавышаан 18.05.2016
«Каа-Хем суурда Приогородная кудумчузунда чаа бажыңдан чаагайжыды туттунган квартираның дүлгүүрлерин алган 9 өскүстер-биле кады өөрүп тур мен. Чаа бажыңнарлыг болганыңар дээш, аас-кежииңерни үлештим! Күүселдези ындыг-ла белен эвес болза-даа, сөөлгү каш чылда 1259 өскүстерни чурттаар черлер-биле хандырган» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
 Тиилелге хүнүнүң бүдүүзүнде, Каа-Хем суурнуң Пригородная кудумчузунда хөй квартиралыг чаа бажың ажыглалга киргенин сагындыраал. Ол бажыңның баштайгы чурттакчылары май 8-те эргижирээн оран-саваларындан ынаар көжүп кирген. Майның 16-да ТР-ниң Өг-бүле база уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң төлээлери өскүстер оочурунда турар 9 кижиге чаа квартираларның дүлгүүрлерин дамчыткан. 
 Ол хүн чаа бажыңче көжүп кирген аас-кежиктиг кижилерниң эң улуу Татьяна Сарыглар бажың алырын 26 чыл манаан. Дүлгүүрүн ап тура, ол өөрүшкүзүн өскелер-биле үлешкен:
  - Школа-интернатты доозуп тура, бажыңны ап болурумну билбес турдум. Чүгле башкы институдун доозупкаш, оочурга туруп алган мен. Ам бөгүнде бодум бажыңныг болганымга, канчаар-даа аажок өөрүп тур мен. 
  Оочурга 30 чыл турган Мария Чурукай база бажың чок элээн бергедешкен. 1986 чылда школа-интернатты дооскаш, амыдыралдың делгем оруунче чүгле бышкан билигниң аттестадын алгаш кирген:
 - Баштай ниитиниң чуртталга бажыңынга, оон хөлезилээн бажыңга чурттап чорудум. Берге үелер тургулаан, мындыг хүн чедип кээр деп, черле бүзүреведим. Дыка өөрүп тур мен. 
 Артур Хисматуллин өскүс дээш оочурга 20 чыл – 1996 чылдан бээр турган. Мария Чурукай ышкаш, баштай общежитиеге, Бурятияның демир-орук шугумунга ажылдап тургаш – албан бажыңынга, оон чанып келгеш, Кызылдың шупту булуңнарынга квартиралар хөлезилеп чурттап турган. Чаа бажыңның квартиралары делгем болганынга Артур таарзынган. «Маңаа телевизорну, борта соодукчуну, дуу аңаа плитка тургузар боор мен» - деп, баш бурунгаар даап бодап алган. 
  2016 чылда өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан 176 кижини бажың-биле хандырары көрдүнген. Сөөлгү чеди чылдың дургузунда 1259 өскүс кижи чурттаар черлерни алган. 2016 чылдың эге айында ол категориядан 4017 кижи бажың оочурунда турар, оларның 2995-жи 18 хар чедип, халас чурттаар чер алыр эргелиг апарган. Оларның хөй кезии, азы 1457 кижи - Кызыл хоорайның чурттакчылары.

Возврат к списку