Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның кожууннары часкы хову ажылдарынче кирген

Тываның кожууннары часкы хову ажылдарынче кирген 17.05.2016
 Республикада часкы хову ажылдарынга белеткел кидин-түлүк чоруп турарын, Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Бо хонуктарда 2560,1 гектар шөлдү чарган, 928,4 км узун суг бугазын аштаан, 4487,5 га черни суггарган. 
 Өвүр база Тес-Хем кожууннарның ажыл-агыйлары үрезин-биле хандырттынган. 11 кожууннар үрезинни сөөртүп алырын уламчылавышаан, ниити хергелелдиң 49 хуузу, азы 2053 тонна үрезин бар.
  Барыын-Хемчик, Кызыл, Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик, Мөңгүн-Тайга кожууннар ол ажылды идепкейлиг чорудуп турар болза, Бай-Тайга, Улуг-Хем, Таңды, Бии-Хем, Каа-Хем, Чеди-Хөл кожууннар ол талазы-биле арай шүшпең. А Чаа-Хөл биле Эрзин кожууннарның ажыл-агыйлары ол ажылды ам-даа эгелевээн. 
 Бии-Хем, Каа-Хем, Таңды, Барыын-Хемчик, Чаа-Хөл кожууннарның ажыл-агыйлары тараа культураларын тарып эгелээн. Бо хүннүң байдалы-биле алырга, тараа культуразы тарыыр ниити шөлдүң 20,4 хуузунда, азы 1009 газында үрезинни чашкан, ооң 686 газында кызыл-тасты, 220 газында – арбайны, 103 газында – суланы тараан. 
 Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Бии-Хем, Таңды, Чеди-Хөл, Кызыл, Тес-Хем кожууннарның ажыл-агыйларында мал чиир культураларны тарып эгелээн. Аңаа көрдүнген ниити шөлдүң 566 газында, азы 2,3 хуузунда тарылганы чоруткан. 
 Республиканың хууда дузалал ажыл-агыйлары 88,5 га черде азы ниити хемчээлдиң 3,2 хуузунда картошканы, 20,1 газында ногааларны олурткан. Часкы хову ажылдарында 331 санныг техниканы, ооң санында 165 тракторну, 166 санныг кожар дериг-херекселди ажыглап турар. 1357 ол ажылдарда хаара туттунган.

Возврат к списку