Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Мөчээн дайынчыларның Кызылда тураскаалынга мөгейигниң боодал чечектерин салган

Мөчээн дайынчыларның Кызылда тураскаалынга мөгейигниң боодал чечектерин салган 10.05.2016
 Митингиниң кол маадырлары – Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары болгаш тылдың ажыл-ишчилери болган. Ында чыылган хоочуннарның дайынчы ачы-хавыяазын демдеглевишаан, мөчээн солдаттарга сактыышкынның минутазын чарлаан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Тывада кол федералдыг инспектор Виктор Останин, чазак кежигүннери, Дээди Хуралдың депутаттары, корум-чурум камгалаар органнарның, хөй-ниити организацияларының, ведомстволар коллективтери, студентилер, школачылар, дайын киржикчилериниң хөй санныг салгалдары митингиге киришкен. 
 Бүзээлеттирген Ленинградтың чурттакчызы Борис Борисович Подгорный чыылганнарга сөстү чугаалаан. 
 - Хүндүлүг эштер! Чыл санында-ла хоочуннар эвээжеп бар чыдарын билир силер. Ынчангаш эң кол чүүл – мөчээн-даа, дириг-даа дайынчыларны утпайн, кайгамчык байырлал – Майның 9-зун чылдың-на байырлап чоруңар. Амыдырал-чуртталгаңарга аас-кежикти, бажыңар кырынга ак-көк дээрни, бистиң чуртувуска кажан-даа дайын-чаа болбазын күзээр-дир мен! 
 Кызылдың 12 дугаар школазының улуг класс өөреникчизи Айыраа Хертек амгы салгалдың мурнундан сөстү алган. Ол Тыва аъттыг шериг эскадронунуң дайынчызы, тоолчургу маадыр Вера Чульдумовна Байлак уйнуунуң уруу. 
 - Мээң өгбем – кырган-ававыс дайынга киришкеш, ээп чанып келгеш, он ажы-төлдү төрүп өстүргеш, муң малдыг малчын болуп, төрээн чуртунуң езулуг патриоду чораан кижи. Дайынның хоочуннары болгаш тылдың киржикчилери-биле кады чурттап чоруур сөөлгү салгал бис. Оларның дугайында сактып, хоочун бүрүзүнүң адын мөңгежидери – бистиң хүлээлгевис. Бис – аныяк салгал, ону ынчаар кылырывысты аазап тур бис. 
 Совет Эвилелиниң Маадырларының база дайынга мөчээн шериглерниң аттарын сиилбээн тураскаалдарга мөгейигниң боодал чечектерин боо дааштаашкыны-биле салган.

Возврат к списку