Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Төп армейжи спортчу клубтуң төлээлери майның 8-9-та Тывага кээп чораан

Төп армейжи спортчу клубтуң төлээлери майның 8-9-та Тывага кээп чораан 11.05.2016
 Скелетонга Россияның бир дугаар олимпийжи чемпиону кылдыр төөгүде арткан Александр Третьяков, бобслейге олимпийжи чемпион Дмитрий Труненков база скелетон болгаш бобслейге Россияның алдарлыг тренери Сергей Смирнов база ЦСКА-ның (АТСК) организастыг эргелелиниң начальниги - делегацияның составында. 
 Бо удаада олар Тыва-биле таныжып келгеннер. Тываның Аныяктар херээ болгаш спорт яамызының удуртулгазы-биле республикага спорттуң кышкы хевирлерин хөгжүдерин чугаалашканнар. 
Ийи хүннүң дургузунда аалчылар хостуг хүрешке «Азия төвү» бүгү-российжи маргылдааны көрүп, найысылалдың тураскаалдыг черлери-биле таныжып, «Азия төвү» скульптура комплекизинге четкеннер. Республиканың Национал музейинде Тываның төөгү-культура өнчү салганын база сонуургааннар. Музейден спортчулар гитлержи Германияга удур ССРЭ-ниң эвилелчизи бооп Тыва дайылдажып турганын билип алганын чугаалааннар. Майның 9-та ЦСКА-ның делегациязы Кызылга эрткен Тиилелге парадынга хүндүлүг аалчылар кылдыр киришкен. 
 - Ада-чурттуң дайынында тыва эки турачылар маадырлыы-биле тулчуп, украин хоорай-суурларны хосташканын билип алдывыс. Тайбың дээрни биске сөңнеп, маадырлыг чорукту кылган эки турачыларга чырык сактыышкын – деп, Николай Тихонов сагыш-сеткилин үлешкен. 
 Тыва хүреш маргылдаазы - аалчыларга эң-не солун хемчег болган. 
 - Национал хүреш ындыг нептереңгей деп бодавадым, аарып келген көрүкчүлерниң хөйүн. Спорттуң эң-не солун хевири-дир. Силерниң спортчуларыңар чоокта чаа сумо маргылдаазындан 8 медальдыг чанып келген деп билир мен. Дыка эки-дир. Алызында барып тыва черге бодунуң олимпийжи чемпиону черле турарынга бүзүрээр мен – деп, «Тува 24» телеканалга интервьюзунда Дмитрий Труненков демдеглээн. 
 Хүреш маргылдаазының соонда, ЦСКА-ның делегациязы-биле регионнуң удутукчузу Шолбан Кара-оол ужурашкан. Тывага сонуургал дээш, спортчуларга өөрүп четтиргенин ол илереткен. Ужуражылга үезинде республикада спорттуң хөгжүлдезиниң, спортчу объектилер тудуунуң болгаш чаартылгазының, спорттуң олимпийжи хевирлерин элээн шыңгыы нептередириниң дугайында чугааны чоруткан. 
 Республика Баштыңы биле ЦСКА-ның удуртулгазының аразында дугуржулга езугаар, 2015 чылда Тывада ЦСКА-ның школазын ажыткан. Ынчан ооң байырлыг ажыдыышкыны Кызыл хоорайның төрүттүнген хүнү-биле капсырлажы берген үеде, ЦСКА-ның директору Михаил Барышев, олимпийжи чемпионнар Виктор Ан, Александр Зубков, Светлана Ишмуратова болгаш өскелер-даа маңаа келгеш барган. 
 Ужуражылга соонда алдар аттыг спортчуларны оларның аныяк мөгейикчилери И. Ярыгин аттыг спорт комплекизинге манап турган. Ооң мурнунда чүгле телевизордан көөрү, делегей спортунуң сылдыстары бо келгенинге оолдар, кыстар бүзүревээн. Сонуургаан дыка хөй айтырыгларын: чемпионнарның хоббизинден эгелээш, чедиишкиннериниң чажыттарынга чедир айтырып, оларны салыр хөңү чок болган. 
  - Мында дыка эки-дир. Шупту чүүлдерге таарзындым: национал аъш-чем, хүреш, хүлээп алыышкын, ылаңгыя силерниң бичии салгалыңар. Бистер кирип кээривиске, оларның карактарында оттарны көрген болзуңарза! Кажан спорт комплекизинче кирип кээривиске, адыш часкаашкыны, алгы-кышкы-биле уткуп алганы – уттундурбас. Спорт-биле өңнүк оолдар, уруглар шыңгыы белеткенир-ле болза, чедиишкиннер албан турар дээрзин чагыдым – деп, Александр Третьяков чугаалаан. 
 Ужуражылга соонда шупту оолдар, уруглар тураскаалга кады тырттыржып, хол үжүүн алганнар. Оон улаштыр республика чазааның командазы-биле ЦСКА-ның спортчулары, оларның аразында школачылар, баскетболга эш-хуунуң ужуражылга оюнун ойнаан. Чазак командазының составында - сайыттар Юрий Ооржак, Эрес Чульдум, Орлан Донгак база спикер Кан-оол Даваа бар. Оюн солун болгаш дүшкүүрлүг эрткен. ЦСКА-ның спортчулары биле оолдар тергиидеп, тиилелгени чедип алган. 
  - Тываже олимпийжи чемпионнар чаңгыс удаа эвес кээп турарын билир мен. Алдар аттыг, билдингир спортчуларның боттары-биле ужуражыр арганы оолдар, уругларга тургузуп турары, дыка эки-дир. Республикада ажыткан ЦСКА-ның школазы спорттуң хөгжүлдезинге бурунгаар улуг идигни бээр дээрзинге бүзүрээр мен – деп, Сергей Смирнов журналистерге дыңнаткан. 
 Регион бүрүзү спорттуң тодаргай хевирин сайзырадып, бодунуң чемпионнарын бодарадып турарын аалчылар демдеглээн. Чижээ, Тывада хүрежиринге ынак болганда, маңаа спорттуң кышкы хевирлери болдунмас деп чүве тубас. А эң-не кол чүве – бо чоокку чылдарда республика боду олимпийжи чемпионнуг болуру. Ону белеткеп өстүреринге ЦСКА дузалажырынга беленин илереткен. 
 "Тывада спорт-биле белеткенир бүгү-ле байдалдарны тургузуп турар бис. Оон аңгыда, Олимпиадаларның сылдыстары-биле оолдар, уруглар ужуражыр кылдыр чалап, Олимпиада – чедип ап болур спорттуң шыпшыы-дыр дээрзин тайылбырлаар арганы берип турар бис. Чүгле күзел-ле бар болза. Эрткен чайын ЦСКА-ның сылдыстар десантызы – Виктор Ан, Александр Зубков, Светлана Ишмуратова база өскелер-даа база келгеш барган. Бо удаада, майның 8-9-та тыва оолдар олимпийжи чемпионнар Александр Третьяков, Дмитрий Труненков, тренер Сергей Смирнов, ЦСКА-ның төлээзии Николай Тихонов-биле ужурашканы уттундурбас болуушкун болган! " – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку