Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улуг Тиилелгениң 71 чылы-биле байыр чедириишкини

Улуг Тиилелгениң 71 чылы-биле байыр чедириишкини 09.05.2016
 Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс! 
 Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 71 чылы-биле силерге сеткиливис ханызындан изиг байыр чедирип тур бис. Бо дээрге чүгле Россияда болгаш совет үениң девискээринде эвес, оон безин дашкаар черлерде бүгү чоннарның элээн каш салгалдарын езулуг каттыштырып турар кара чаңгыс байырлал-дыр. Ооң өндүр улуун үнелеп чедери берге. Бисте, бүгү кижи төрелгетенде, бо хүнде бар чүүлдер дээрге кол утказы «өске язы-сөөк» чоннарны узуткаар дээн гитлержи фашизм-биле демиселге бистиң өгбелеривистиң тиилелгезиниң чаалап алыышкыны-дыр. Ол хамчыкты чайлаткан Россия он-он миллион кижилериниң амы-тынын чидирген.
  Ынчангаш хөй хан төккен, улуг салгалдарга аажок аар шылгалдаларны онааган ол дайын дугайында сактыышкын бистиң кижи бүрүзүнге кижиниң шыдамыының болгаш күзел-чүткүлүнүң, шериглерниң болгаш тылдың ишчилериниң кызыгаар чок эрес-маадырлыг чоруунуң демдээ болуп артар. Оларның маадырлыг чоруу амгы салгалдарга чүгле чоргаарланыр чүүл эвес, бүгү нацияның мөзү-шынарының дээди хевириниң, Россияның хөй националдыг чонунуң сагыш-сеткилиниң угланыышкынының демдээ болган. 
Тыва Арат Республиканың чурттакчылары 1945 чылдың май 9-та Тиилелгени чоокшуладыр дээш, бүгү чурт-биле бир деңге, шыдаар бүгү чүүлдерин кылып турган. Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс орустар болгаш тывалар, муң-муң кижи Ада-чурттуң Улуг дайынының фронтуларынга демисежип, амы-тынын берип келген, бүгү республика ынчан Тиилелге дээш ажылдап, армияны хепкереринге болгаш дерииринге дузалажып турган. Ынчангаш Тываның чурттакчы бүрүзү тиилекчи шеригниң салгакчызы деп бодун санап чоруур. Ынчангаш тайбың үеде өзүп келген салгал бистиң чонувустуң ол дайынга чидирииниң аар-бергезин кажан-даа утпас ужурлуг. 
 Бөгүн база кадыг-дошкун демиселге бистиң хосталгавысты камгалап алган хүндүлүг хоочуннарга мөгейип, тулчуушкун шөлүнге амы-тынын бергеннер дээш качыгдап, дайынны чурттап эрткен, чуртту хоозуралдан ужулган, ынчалза-даа Улуг Тиилелгениң 71 чылынга чедир чурттаваан дайынчыларны сактып турар бис. Бистиң ыдыктыг сактыышкынывыс кажан-даа үзүктелбес — ол бистиң күжүвүс болгаш бистиң келир үевис-тир. 
 Тиилелге хүнү-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс! Силерге тайбыңны болгаш чөпшээрежилгени, улуг өөрүшкүнү болгаш чаагай чүүлдерни күзедивис! 
  Тыва Республиканың Баштыңы Ш.КАРА-ООЛ. 
 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К.ДАВАА.

Возврат к списку