Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Каа-Хем суурда чаа тудуглар чанын чаагайжыдарынга Тываның Баштыңы киришкен

 Каа-Хем суурда чаа тудуглар чанын чаагайжыдарынга Тываның Баштыңы киришкен 07.05.2016
 Бо чылдың март айда Тываның Баштыңының хүлээп алыышкынынга Каа-Хем суурнуң 33 харлыг чурттакчызы Солангы Чульдум кирген. Ооң-биле ужурашкаш, ол бодунуң блогунга мынча деп бижээн: 
 «Каа-Хем суурда шимченгир, идепкейлиг болгаш чүткүлдүг аныяк өг-бүлелер чурттап турары эки-дир. 33 харлыг Солангы Чульдум-биле бо удаада ужурашкаш, үш чыл бурунгаар чер участогун алгаш, бажыңны тудуп алганын билип алдым. Шупту талазы-биле эки-даа ышкаш. Ындыг болзажок, чаа тудуглар чоогунда ногаажыдылга чедишпейн турарын ол чугаалады. Ону деткидим. Кызыл кожууннуң чагыргазы олуртур ыяштар база техника-биле харыылаар болган, а кижилер ол ажылга киржир ужурлуг. Мен ол суурнуң чурттакчызы кижи болганымда, аңаа киржир мен!» 
 Майның 7-де Кызыл кожууннуң төвү Каа-Хем суурга хадылар олуртур субботникти чарлаан. Бир дугаарында, эрткен чылын чаа ажыттынган «Звездочка» уруглар садының чанын чаагайжыдарын дугурушканнар. 
 Субботник киржикчилериниң идепкейин база коллективтиг сеткил-хөөнүн хөй-ниити болгаш күрүне ажылдакчызы Чимит-Доржу Ондар демдеглээн: «Бо чараш чаңчыл кижилерни каттыштырып, сеткил-хөөннү көдүрүп кээр сорунзалыг. Ол төрээн черинге, ажыл-ишке ынакшылдан ужукталган. Ажыл кайы хире көдүрлүүшкүнүүн көрүп тур силер. Шупту ажыл бодунуң күзели-биле чоруп турар. Хүүректи алгаш, ажылда. Шупту дең эргелиг». 
 Чимит-Доржу Байырович боду база хүүректи холга туткаш, дузалашкан. Кызыл кожууннуң чагырга даргазы Валентин Ендан, Каа-Хем суурнуң чагырга даргазы Юрий Ананьин, Дээди Хуралдың депутады Амир Монгуш болгаш өскелер-даа ол буянныг ажыл-ишке киришкеннер. 
 Каа-Хем суурну чаагайжыдар акцияга республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол база үлүүн киирген. Хоорай, суурларны ногаанчыдары чүгле чаагайжыдылга айтырыы эвес, а чаагай чорукту кижи бүрүзүнүң киржилгези-биле чедип алырын угаадыры-дыр. Майның дыштаныр хонуктарында чаагай чаңчылды сагып, аныяк-өскенге үлегерни көргүзер болза эки дээрзин, Тываның Баштыңы демдеглээн. Кол-ла чүве бодунуң тараан ыяжын кадагалап, ону өстүрери чугула. 
  - Бо чүгле кожуун удуртулгазының чедиишкини эвес-тир. Мээң хууда хүлээп алыышкынымга чаңгыс эвес иелер кээп, чурттап турар черин чаагайжыдып, ыяштарны олуртурунга беленин чугаалап, дуза кадарын дилээн. Шынап-ла бо бичии микрорайон чогуур деңнелге дүүшкен турар ужурлуг. Бистиң суурларывыс чаагайжыттынган, кудумчулары, кижи кылаштаар черлери эки оруктарлыг, ол чоок кавынга чогуур социал объектилерлиг, садыгларлыг, аптекаларлыг, уруглар садтарлыг, школаларлыг болуру күзенчиг. Бис ынаар бар чыдар бис, ынчангаш кара туразында тудуглар тударын хораанывыс ол. Херек кырында бодунуң бажыңының чоогун, бодунуң кудумчузун, бодунуң суурун, хоорайын чараш болдурары – ындыг-ла берге эвес ажыл. Кол чүүл – күзел, эгелээшкин база киржилге херек. 
 Тываның Баштыңы Кызыл кожууннуң удуртулгазы-биле хөй каът тудугларның келир үезин, подстанцияны чаартырын база өске-даа айтырыглары сайгарып көргеннер.
  «Эрткен чылдың төнчүзүнде Каа-Хем суурда чаа уруглар садын ажыглалга киирдивис. 2017 чылдың төнчүзүнге чедир спорт-культура төвүн доозар бис. Маңаа-ла, чылыг суглуг, төпчүткен одалгалыг микрорайонну хандырар котельнаяны тудар. Ынчап кээрге хөй каът бажыңнарлыг тудуглар удавас көстүп кээр ужурлуг». 
  Каа-Хем суурда «Звездочка» урглар садының чанындан аңгыда, элээн каш черлерге, өскүс уругларга бажыңнарлыг Шахтерская кудумчузун дургаар ыяштарны ол хүн олурткан.

Возврат к списку