Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу Май бирниң чыскаалынга киржип, хоочуннарга байыр чедирген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Күрүне Думазының депутады Лариса Шойгу Май бирниң чыскаалынга киржип, хоочуннарга байыр чедирген 01.05.2016
 Майның бириниң хүнү Тывага аяс боорда, байырланчыг эрткен. Национал практан Арат шөлүнге чедир чыскаалга республиканың бүгү организацияларының база бүдүрүлгелериниң ажылчын мергежилиниң, студентилерниң төлээлери, чазак кежигүннери база парламент депутаттары, яамылар болгаш ведомстволар ажылдакчылары киришкен.
 Эмчилер, тудугжулар, коммунал ажыл-агый ажылчыннары, саң-хөөчүлер, алдын казыкчылары, энергетиктер, харылзаачылар, журналистер, педагогтар, студентилер күш-ажыл болгаш тайбың дугайында өңгүр лозунгулары, өткүт ырылары-биле найысылалдың чурттакчыларының база аалчыларының кичээнгейин хаара туткан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Күрдуманың депутады Лариса Шойгу Май бирниң чыскаалынга киржип, хоочуннарга байырны чедирген. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол байырлалдың киржикчилеринге байырны чедирген: 
 - Хүндүлүг чаңгыс чер чурттуглар! Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы – Майның бири-биле чүрээмниң ханызындан байыр чедирдим! Таптыг-ла 130 чыл бурунгаар төрүттүнген бо хүн бүгү делегейде миллион-миллион ажылчы чоннарны каттыштырган. Ылаңгыя бистиң чуртувуста ол дыка хүндүткелдиг. Туктар, чыскаалдары-биле онзагай бо хүн дыка хөй салгалдың российжилеринге таныш. 
 Бистиң хүндүлүг хоочуннарывыска бо байырлал хүнүнде онза хүндүткелдиң сөстерин илередейн! ТАЙБЫҢ! КҮШ-АЖЫЛ! МАЙ! Бо үш сөстү дыка эки сактыр силер. Май бирниң чыскаалдарында, митингилерде база чыыштарда плакаттарга киискип, байырлал одуругларында диңмиреп турган! 
 Амгы Россияда Майның бири ажылчыннарның эп-сеткил каттыштырылгазының хүнү бооп арткан. Күчүлүг Төрээн чуртувустуң, улуг болгаш найыралдыг өг-бүлениң чугула кезээ кылдыр бо хүнде бодувусту билип турар бис! Күш-ажылдың кижизин бо хүн алдаржыдарывыс чаңчылчаан. 
 Бистиң чуртувустуң чоргаарланыр чүүлдери хөй! Россияның экономиказы чаа глобалдыг байдалдарга чаңчыга берген болгаш катап тургустунуп эгелээн; бистиң Армиявыс Сирияда делегей террорун узуткап, делегейде эң-не профессионал болгаш дээштиг күш дээрзин бадыткаан; бистиң чуртувус делегей рыногунче катап эглип, кызыл-тастың эң-не хөй үндүр садыкчызы апарган; космос делгемнерин шиңгээткен бир дугаар чурт Россия бооп арткан!
 Бо хонуктарда, апрель 28-те, Восточный аттыг бирги российжи космодромдан бирги ракета алыкчызы ужуп үнгеш, космос делгеминче үш спутникти салган. «Российжи космонавтика хөгжүлдезинде дыка шыңгыы, улуг базым-дыр. Чоргаарланыр чүүл бар-дыр» - деп, чурттуң Президентизи Владимир Владимирович Путин демдеглээн. Ол дээрге космодромнуң тудугжуларының, инженерлерниң, эртемденнерниң, ажылчыннарның, башкарылга төвүнүң специалистериниң база аңгы-аңгы мергежилдерниң чүс-чүс кижилерниң күш-ажылы-дыр!
 Россияның хөй националдыг чону бодунуң күш-ажылы, талантызы-биле амыдыралдың шупту адырларында бедик чедиишкиннерни чедип ап чоруур! 
 Хүндүлүг чаңгыс чер чурттуглар! Тывада чедиишкиннеривис-биле чоргаарланып болур бис. Карак кызыл күш-ажылдың ачызында республика сөөлгү чылдарда бурунгаар хөгжээн! Аэропортту чаартыры, М-54 автооруктуң угланыышкынын өскертири дээн ышкаш улуг чаартылгалар шиитпирлеттинип турар. Кызыл-Чадаана аразының чырык шугумун чаартыры доозулган. 
 Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук хөгжээн. «Бир суур – бир бүдүрүлге» төлевилел чедиишкинниг боттаныышкында. «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» база «Чемгерикчи инек малым» деп чаа төлевилелдер эгелээн. Эки талаже өскерлиишкиннер көскү! 
 Ам сорулга – республиканың чурттакчы кижизи-ле ол өскерлиишкиннерни эскерерин чедип алыр. Бодунуң өг-бүлезиниң бюджединге, бодунга артыктылды чедип алыр кылдыр. Ол сорулганы чедип алырының чаңгыс идегелдиг, бүзүрелдиг аргазы – күш-ажыл! Бодунуң ажылдаар черинге шынчы болгаш харыысалгалыг ажылдаары-дыр. Профэвилелдер, ажыл берикчилери база эрге-чагырганың кады ажылдажылгазы-дыр. Тывада амыдырал-чуртталганың шынарын бедидеринче бистиң чаңгыс аай чүткүлүвүс-түр. 
 Демнигде – күштүг бис! 
 Ортумак назынның кижилеринге база аныяктарга - бистиң «бөгүнгү» база «даартагы хүнүвүстү» тургузар кижилерге мону чугаалайн! Бистиң чуртувуска, бистиң республикавыска силерниң күш-ажылыңар ажыктыг! Силер – бистиң төрээн чуртувустуң идегели болгаш ынаныжы силер! Бодуңарның күжүңерге бүзүрелди бо онзагай байырлал силерге берзин! 
 Частың бо хүнүнде күш-ажыл силерге өөрүшкүнү сөңнээр болзун. Ол силерге моральдыг блгаш материалдыг сагыш сеткил ханыышкынын эккелзин. Кадыкшылды, ажыл-ижиңерге чедиишкиннерни база өг-бүлеңерге билчилгени күзедим. Күш-ажылыңар, Төрээн чериңерге ынакшылыңар дээш, четтирдим! 
 Алдарлыг хоочуннарывыска хүндүткел!! 
 Бурунгаар сорулгалыг аныяктарывыска алдар!! 
 Күш-ажылдың кижизинге алдар!! Ура-а-а!!!

Возврат к списку