Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва 2016 чылга деңнээрге, тарылга шөлүн 20 хуу улгаттырар

Тыва 2016 чылга деңнээрге, тарылга шөлүн 20 хуу улгаттырар 22.04.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тарылга кампаниязынга белеткел чорудуун чер ажылдыглар-биле сайгарып чугаалашкан. Часкы хову ажылдарының акшаландырыышкыны чоокка чедир-ле берге турган болза, республиканың чазаа ол айтырыгны шиитпирлээн.
 «Часкы хову ажылдарын деткиири-биле бүгү дөстерден акшаларны мөөңнээн бис. Эрткен чылга деңнээрге элээн хөй – 160 млн. ажыг рубль бар. Черин белеткеп алган, суггарылга системазы бар, чүгле ажылдаар изиг күзелдиг кижилерни деткиир бис» - деп Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
 Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадыы-биле алырга, 2015 чылга деңнээрге бо чылын тарылга шөлүн 18,6 хуу, азы 32,2 муң гектар чедир улгаттырган. Оларның 16 муң газы суггаттыг болза, артканы суггат чок шөлдер. 5,9 муң га черге тараа культуразының үрезиннерин чажар. Ооң кол кезиинге – 4215 газынга кызыл-тасты, 592 газынга – арбайны, 1000 газынга – суланы, 98 газынга – чиңге-тарааны тарыыр. Сертификаттыг үрезиннерниң чогундан, база үрезин өртээниң 19 хуу өскенинден, бо чылын арбай тарыыр шөлдүң чартыын кызырган. Ынчангаш кызыл-тас тарыыр шөлдү 2,7 хуу улгаттырган деп, көдээ ажыл-агый сайыды Юрий Тыт-оол дыңнаткан. Мал ажыл-агый комплекстеринге дээш, мал чиир культуралар тарыыр шөлдерни 30 хууга, азы 17,9 муң га турганындан 23,2 муң га чедир улгаттырган. Ниити тарылга шөлүнүң 72,1 хуузун мал чиир культуралар, хөй чылдыг сиген тарыырынче аңгылаан. 
 Чөөн-Хемчик, Каа-Хем база Кызыл кожууннарның сайгарлыкчылары Тываның Чазааның грант деткимчези-биле картофель болгаш ногаа олуртур шөлдериниң хемчээлин улгаттырар аргалыг болган. Ол тус-тузунда 2,8 муң база 309,5 га болур. 
 2016 чылда ажыл-агыйларның шупту хевирлери 4,3 муң тонна тарааның, 28 муң тонна картофельдиң, 3,2 муң тонна ногааларның дүжүдүн алырын планнаан. Тываның мал ажыл-агыйын 272 муң тонна сиген, 4,6 муң тонна хоолулуг сиген, 21,6 муң тонна мал чиир тараа-биле хандырары көрдүнген. 
 Бир баш малга онааштыр 6 аңгы чем саны хамааржыр. Келир кышты ындыг улуг бергедээшкин чокка ажып эртеринге ол курлавыр четчир ужурлуг.

Возврат к списку