Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада эът болбаазырадыр комплекс ажылын бо чылын эгелээр

Тывада эът болбаазырадыр комплекс ажылын бо чылын эгелээр 31.03.2016
 Тываның найысылалындан 26 км-де Сукпак суурда 10 муң баш бода база 30 муң баш шээр малга таарыштырган эът комбинады туттунуп турар. Чартык чыл бурунгаар эгелээн тудугнуң кол бүдүрүлге комплекизин база инфраструктуразын кылган. 
 Мал согар модульдуг цех, эътти аайлап, үүрмектээр, эъттен чартык фабрикаттар, колбаса кылыгларының, хаптаар цехтерниң оран-савазы, спорт залдыг администрация бажыңы, чемненир черлиг садыг, гараж тудуу комплекстиг тудугда кирип турар. База ол ышкаш комбинаттың бодунга мал чемгерер шөл тудар ажылдар база эгелээн. 
  Тываның Чазааның деткимчези-биле комбинаттың тудуун эгелээн арат ажыл-агыйының баштыңы Чечена Оюн, бо күзүн республиканың чурттакчылары бүдүрүлгениң баштайгы продукциязын шенээрлер деп дыңнаткан. 
  Бүдүрүлгениң эге чадазында сөөк чок, бичеледир кескен инек, хой эъдин, эъттиг сөөктерни, мөөң эъттерни, мөчүлээн эъттерни, колбаса кылыгларын, эъттен чартык фабрикаттарны база манчыларны бүдүрер. 
 Объектиде тудуг ажылдарының чорудуундан аңгыда, бүдүрүлгениң удуртулгазы кадрлар айтырыын шиитпирлеп эгелээн. Чаа бүдүрүлгеже кириксээн кижилерниң саны хөй. Кадрлар конкурузун март 28-те чарлаандан бээр ийи хонук дургузунда эът болбаазырадырының технологу албан-хүлээлгеге ажылдаксаан 10 кижи билдириишкинни киирген. Көдээ ажыл-агый яамызында конкурс комиссиязы кандидаттарны шилиирде, бирги ээлчегде, эът болбаазырадыр бүдүрүлгелерге ажылдаан арга-мергежилдиг, тускай эртемниг специалистерни көөр. 
  Төлевилел күрүне-хуу эштежилге-биле боттанып турарын сагындыраал. Республиканың чазаа эът болбаазырадыр кластерниң баазалыг бүдүрүлгези бо комбинат болур деп санап турар. 
  Төлевилелдиң ниити өртээ - 105 млн. рубль, республиканың чазаа ооң чамдыызын «Бир суур – бир бүдүрүлге» губернатор төлевилели, артканын күрүне-хуу эштежилге конкурузун ойнап алган хуу инвестор - тараачын-арат ажыл-агыйы акшаландырган. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол тараачын-арат ажыл-агыйынга чаа эът комбинадының тудуунга грантыны аңгылаар дугайында айтыышкынга атты эрткен чылын салган. 
 Тываның Баштыңы 2014 чылда-ла эът комбинадын тудар планын база эът кластерин хөгжүдеринге кол точка болур комбинаттың тудуун хүлээнип алыр кижиге бүгү аргалар-биле дузалажырын аазаанын сагындыраал. Шолбан Кара-оолдуң кыйгырыынга сүт продукциязын бүдүрер талазы-биле мини-завод төлевилелин чедиишкинниг боттандырган Ч. Оюн бир дугаарында харыыны берген. Ынчангаш ол губернатор грантызының конкурузун ойнап алган.

Возврат к списку