Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Федерация чөвүлелиниң «чазак шагында» «Чурагайның дең эвес чоруун чок кылыры» программаны Тывада чедиишкинниг боттандырганын демдеглээн

Федерация чөвүлелиниң «чазак шагында» «Чурагайның дең эвес чоруун чок кылыры» программаны Тывада чедиишкинниг боттандырганын демдеглээн 31.03.2016
 Март 30-де Федерация чөвүлелиниң ээлчеглиг 390 дугаар хуралында, информация технологияларының хөгжүлдезиниң база ада-чурттуң IT-адырын деткиир хемчеглерниң дугайында сенаторларның айтырыгларынга РФ-тиң харылзаа болгаш массалыг коммуникация сайыды Николай Никифоров харыылаан. 
 "Чазак шагында" информация технологияларын хөгжүдер айтырыгларны сайгарып чугаалашкан. Россияның эң-не кыдыкы суурларының чурттакчылары бо чоокку үеде дүрген ажылдаар интернетке коштунар аргалыг апаар деп, федералдыг сайыт дыңнаткан. Эрткен чылын Сахалинден Магаданга чедир оптоволокно кабельди шөйген. 
 Хөй эвес санныг чурттакчылыг хоорайларның дугайында сенаторлар сонуургаан, Тываның сенатору Оксана Белоконь республиканың чедери берге чурттакчылыг пунктуларын харылзаа каналдары-биле хандырарын айтырган. Тывада «Чурагайның дең эвес чоруун чок кылыры» төлевилелди чедиишкинниг боттандырганын сайыт онзалап айыткаш, яамы-биле кады ажылдажылга айтырыгларынга идепкейлиг туружу дээш республиканың баштыңы Шолбан Кара-оолга өөрүп четтиргенин аңгы илереткен. 
  Республиканың географтыг онзагай байдалы төлевилелди боттандырарынга нарын болган, ындыг болзажок, Тываның Чазаа-биле кады ажыл-чорудулганың ниити күжениишкиннериниң ачызында сорулга чедип алдынган. Тывада соталыг харылзааның хөгжүлдезинге дээш туттунган инфраструктура оон-даа ыңай улуг идиглиг болур деп, Николай Никифоров бодунуң илеткелинде демдеглээн. 
 Тывага ол төлевилелди 2018 чылда эгелээр деп планнаан турганын сагындыраал. Ындыг болзажок, 2015 чылдың июньда, Петербургтуң делегейниң экономиктиг форумунда харылзааның универсалдыг ачы-дузазын модернизастаар база «Чурагайның дең эвес чоруун чок кылыры» федералдыг төлевилелди боттандырар талазы-биле дугуржулгага атты салган.
 Ук төлевилелди боттандырыптарга, ыраккы чурттакчылыг пунктуларның чурттакчыларынга харылзааның амгы ачы-дузаларын ажыглаар дең аргалар тургустунар. Ол ачы-дузаларның даңзызында күрүне ачы-дузаларынче электроннуг кирери, интернетче дүргени-биле коштунары, интерактивтиг чурагайлыг телевидение (IP-TV) база IP–телефония бар. Бо бүгү социал объектилер, школалар, эмнелгелер, почта салбырлары база өске-даа күрүне албан черлериниң аразынга медээлерни кончуг дүрген солчуп алырынга эптиг байдалды тургузар.

Возврат к списку