Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хоойлуга чөрүштүр арага садары-биле демисел чорударынга Интернетти кошкан

Тывада хоойлуга чөрүштүр арага садары-биле демисел чорударынга Интернетти кошкан 23.03.2016
 Тываның чурттакчылары чажыт арага садып турар факт барымдааларны изиг шугумнуң 2-12-94 телефонундан аңгыда, «Open Tuva» портал дамчыштыр чогуур органнарже дамчыдып болур.
 Сонуургалдыг ведомстволарга, ук садыг точкаларын пландан дашкаар хынаарынга, ол дыңнадыглар бүрүн эргени бээр. http://www.opentuva.ru/tt адрестиг ажык медээлер порталында ол «Элээр Тыва» төлевилел ажылдап эгелээни ол.
 Төлевилелдиң техниктиг деткимчезин боттарының бүдүрүлгелеринде боттандырган республиканың Информация болгаш харылзаа яамызының дыңнатканы-биле алырга, спирт холумактыг продукцияны чажыт саарып турарлардан хамаатыларны болгаш назы четпээннерни камгалаар дээш, күрүне эрге-чагырга органнары биле ниитилелдиң күжениишкинин каттыштырар сорулганы төлевилел салган.
 Бо курлавырга арага болгаш ооң кылыгларын чажыт садып турар адрестерни электроннуг дыңнадыг-биле республиканың эрге-чагырга органнарынче чорудуп болур. Чижээ, ол медээлерге даянгаш, айыттынган кафениң азы садыгның араганы үүрмектеп садар эргезинге чөпшээрелдиң хуусаазын хынаар. Бир дыңнадыгны бээри бир минута безин четпес.
 Чорудупкан дыңнадыгны http://www.opentuva.ru/tt порталга салыр, ону шупту ажыглакчылар көөр. Эрге-чагырга органнары дыңнадыгны сайгарары-биле, «ажылдап турар» деп демдекти салыр. Айтырыгларны шиитпирлээри-биле, чогуур хуусаада шупту хемчеглерни чорудар. Төлевилелче медээни чүгле компьютер таварыштыр эвес, а мобильдиг тургузуглар дузазы-биле база берип болур. 
  Порталда, республиканың чурттакчыларындан, хоойлуга чөрүштүр арага садып турар черлерни айыткан 40 ажыг медээ бөгүнде келген.

Возврат к списку