Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ЕГЭ-ни хуусаадан эрте дужаап эгелээн

Тывада ЕГЭ-ни хуусаадан эрте дужаап эгелээн 22.03.2016
 2016 чылда ортумак нити өөредилгениң өөредилге программаларының талазы-биле күрүнениң түңнел аттестациязы ийи үе-чадада — хуусаадан эрте үеде 2016 чылдың март 21-ден апрель 23-ке чедир, кол үеде май 27-ден июнь 30-ге чедир үеде эртер. 
 Хуусаадан эрте үе-чадада күрүне экзаменин дужаарын күзээн кижилерге экзамен эрттирер кылдыр Кызылдың №1, №3 болгаш №4 школаларының баазазынга үш пунктуну организастаан. 
 Экзамен эрттирер пунктуларның (ЭЭП-тиң) ажылында чаа чүүл болза, онлайн-хайгааралды 100 хуу тургусканы. 
 Россияның шупту, 85 субъектизинге, экзаменнерге федералдыг инспекторлар, федералдыг хөй-ниити хайгааракчылар болгаш Росөөредилге хайгааралдың ажылдакчылары киржирлер. ЕГЭ кампаниязынга белеткел үезинде эргежок чугула нормативтиг эрге-хоойлу баазазын 2016 чылда чогуур хуусаазында бадылаан. ЕГЭ эрттиреринге киржир бүгү кадрларның өөредилгезин республиканың медээлер болбаазырадып кылыр төвүнге боттандырарын организастаан. Тываның күрүне университединиң 29 студентизи хөй-ниити хайгааракчыларның шынзылгазын алганнар. Олар чыл эгезинден бээр өөренип эгелээн болгаш парлалга технологияларының талазы-биле түңнел шылгалдаларны дужааганнар.
 Математикага бааза деңнелинге экзамен соонда, дараазында хүннерде экзаменнер болур: 
март 23-те — төөгү болгаш информатика база ИКТ; 
 март 25-те — орус дыл; 
 март 28-те — мергежил деңнелинге математика; 
  март 30-де — ниитилел эртеми; 
  апрель 1-де — география болгаш литература; 
  апрель 2-де — физика болгаш химия; 
 апрель 8-те — даштыкы дыл талазы-биле экзаменниң аас-биле кезээ; 
 апрель 9-та — биология болгаш даштыкы дылдар талазы-биле бижимел экзаменнер. 
 Апрель 15-тен 23-ке чедир эртемнерни дужаарының талазы-биле курлавыр хүннерни көрген.
 Хуусаадан эрте үе-чадада чаңгыс аай күрүне экзаменин 822 кижи дужаар, оларның хөй кезии эрткен чылдарның доозукчулары. Олардан 500 хире кижи дыңнадыгны алган. Экзамен дужаар черни дыңнадыгда айтып каан, ол дыңнадыг чок кижиде ЕГЭ дужаар арга чок болур. Ынчангаш, кээп, ол дыңнадыгны алыры чугула. 
 Айтырыг тургузар телефоннар: 5-05-90; 5-62-27; 5-61-26.

Возврат к списку