Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияга Крым биле Севастопольдуң каттышканының ийи чылын Тывада демдеглээн

Россияга Крым биле Севастопольдуң каттышканының ийи чылын Тывада демдеглээн 19.03.2016
 Март 18-те Арат шөлүнге Россияга Крым биле Севастопольдуң каттышканының ийи чылын демдеглээн "Крымның чазы! Кады бис" деп митинг-концерт ийи муң ажыг кызылчыларны болгаш найысылалдың аалчыларын чыгган. 
 Москва хоорайга ажыл-агый аайы-биле сургакчылаашкында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилер дамчыштыр чонга байырны чедирип, мынча деп бижээн: "Россияның төөгүзүнде 2014 чылдың март 18 - онзагай хүн. Ол хүн РФ-тиң составынга Крым биле Севастопольду хүлээп алырының дугайында керээге атты салган. Ол болуушкуннуң чөптүүн бистиң чуртувус бо ийи чылдың дургузунда бадыткаан. Кризис бергедээшкиннери турзажок, Россияның Президентизи В.В. Путин дидим, эрес-маадырлыг чорукту кылып, чөптүг шиитпирни хүлээп алганын российжилер деткип турар! Ол төөгүлүг хүннү бүгү Россияга, Тывага база март 18-те демдеглээн». 
 Часкы чылыг агаар-бойдус ол хүнге байырлал хөөнүн киирген. Шөлде митингиге келген кижилер байырлал-биле бот-боттарынга байырны чедиргеннер. "Чаңгыс демниг бис! Крым биле Россия кезээде кады!" деп патриотчу кыйгырыг байырлалдың башкарыкчылары - Сылдыс Калынду, Ольга Возовикова база Стас Оюннуң деткимчези-биле дээр өрү чаңгыланган. 
  - 2014 чылдың март 18-те бистиң чуртувустуң Президентизи Владимир Владимирович Путин база Крым Республика биле Севастополь хоорайның удуртукчулары-биле Россияга каттыжарының дугайында төөгүлүг керээге атты салганнар. Референдумга чоннуң хүлээп алганы изиг чүткүл-күзели ындыг шиитпирни хүлээп алырынга идиг болган. Чурттуң баштыңы, Россия Федерациязының Федералдыг чыыжы бөдүүн чоннуң сонуургалы дээш туржуп, Крымны хамаарышпас күрүне кылдыр санаар дугайында тускайлаң шиитпирни хүлээп алган, ооң соонда Россия-биле каттышкан. 
 Бистиң чуртувус бодунуң тура-соруун, шиитпирлиин база бир демниин көргүскен. Экономикада база социал адырда түңнелдерни, чурттуң база төрээн республикавыстың чаагай чоруу дээш чедиишкиннерни чүгле бир дем-биле кады чедип алыр бис. 
 Төрээн Тывавыска база Россияга ынакшыл-биле ону кылып болур. Төөгүнү сактыр, амгы үеге ынак, келир үеге бүзүрээр бис! Шуптуңарны байырлал-биле! – деп, Тыва Республикада федералдыг инспектор Шолбан Монгуш чугаалаан. Тыва Республиканың Дээди Хуралында "Чаңгыс демниг Россия" фракцияның даргазы Виктор Глухов, Бүгү-Россияның Улусчу фронтузунуң Тывада регион штавының кежигүнү Юлия Рубанова Россияга Крым биле Севастопольдуң каттышканының ийиги чылынга тураскааткан митингиниң киржикчилеринге байырны чедирген. Кызылдың президент кадет училищезиниң кижизидикчи башкызы Сергей Чигжит кадеттер-биле Крымга чораанын чугаалааны, сонуургалды болдурган. 
 - Улуг делгем чуртувустуң ол кайгамчык булуңунга четтивис. Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында кырган-ачаларывыстың бистиң чуртувус дээш фашистерге удур маадырлыг тулчуп чорааны, украин хоорай Ровнодан ындыг-ла ырак эвесте болду. Кадеттер-биле ийи ай аңаа чурттааш, чаа эш-өөрлерни тып, дыка хөй солун чүүлдерни билип алдывыс. Маадыр хоорай Севастополь солун сактышкыннарны арттырган, бистиң кадеттеривис Кара далайга эжингенинден аңгыда, Кара далай флодунуң дайынчы корабльдерин база дайынчы самолеттерын көрген. Езулуг патриоттарны белеткеп турар шериг-өөредилге албан черлерин деткип база сайзырадып чорууру дээш чаңгыс чер чурттуувус, Россияның Маадыры, армияның генералы Сергей Кужугетович Шойгуга база Камгалал яамызынга, бистиң Чазаавыска четтирдивис. Бис - хөй националдыг чурт, бис – тиилеттирбес күрүне бис. Россияга алдар! Ура, эштер!
  "Крымның чазы" концертке Тываның улустуң артизи Станислав Ириль, Тываның алдарлыг артизи Айдысмаа Көшкендей, "Найысылал" ансамбли, Орус культура болгаш аныяктар төвүнүң коллективтери киришкен. 
 2014 чылдың март 18-те Москвада Улуг Кремль ордузунда Георгиев залынга Россияның база Крым Республиканың баштыңнары Россияның составынга Крымның эглип киргенин күрүнелер аразының керээзи-биле бадыткаан. 
 Крым Республикада март 18 - байырлалдың дыштаныр хүнү дээрзин сагындыраал. Ол "аныяк"-даа болза, крымчыларның эң-не ынак байырлалы. Ол хүн Крымның шупту хоорайларынга чоннуң киржилгези-биле албан езузунуң база байырлалдың хемчеглери эртип турар.

Возврат к списку