Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Байырмаа Ижигинни агаар-бойдустуң нарын байдалдарында кижилерни камгалаарынга маадырлыг чоруу дээш шаңнаан

Тываның Баштыңы Байырмаа Ижигинни агаар-бойдустуң нарын байдалдарында кижилерни камгалаарынга маадырлыг чоруу дээш шаңнаан 09.03.2016
 Бүгү делегейниң херээженнер хүнүнүң бүдүүзүнде, март 7-де эртенги шакта, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күш-ажылы-биле республиканың хөгжүлдезинге улуг рольду ойнаан херээженнер: көдээ суурларда эмчилерни база башкыларны, культура ажылдакчыларын, хөй-ниитичилерни, күш-ажылдың кижилерин байырлыы-биле хүлээп алган. А хүндүс Кызыл хоорайда Ангарск бульварында 280 олуттуг чаа уруглар садының байырлыг ажыдыышкынынга киришкеш, хүннүң ийиги чартыында күрүне шаңналдарын тывыскан. 
 «Кижилер-биле дөмей, делегей база каржы апар чыдарын эскерип тур боор силер. Улуг, бичии кижилерниң чок болуп турары, орук-транспорт болуушкуннары, дерзии өлүрүүшкүннер – ТВ-де кино эвес, а кижилерниң сагыш-сеткилин дүвүретпес, анаа-ла бир чүүл апарган деп болур. Бистиң ниитилеливис ону хүлээп албайн турган үелер база тургулаан. Бөгүн ооң-биле чөпшээрежип болбас ужурлуг бис. Херээжен кижиниң сагыш човангыры база мерген угааны, энерел сеткили, ачы-буянныы, чымчак сеткили болгаш дузааргаа-биле кижилерниң тоомча чок чоруундан камгалаар арганы дилеп болур деп бодаар мен» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байырлыг хүлээп алыышкын үезинде херээжен чонга чугаалаан. 
 Каш хонук бурунгаар Эрзин кожуунга болган шын төөгү ооң сөстерин бадыткаан. Күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал үезинде, ол болуушкунну Шолбан Кара-оол чугаалаарга, залда олурганнарның боостаазында кара чүве чыдыпкан ышкаш апарып, карааның чаштарын чодуп олурганнар. 
 Март 3-те Эрзин кожууннуң Качын суурдан ийи автомашина – «таблетка» биле УАЗ кады сүржүп алгаш үнүпкеннер. Ол хүннүң мурнунда, девискээрге улуг хар база дүшкен, ам хадып база эгелээн. Орук ара бир машина үрели бээрге, «таблеткаже» пассажирлер сыңмарлаштыр олурупкан. Элээн халдып олурда, ол машинаның база шимчедикчизи ажылдавастаан. 
 Российжи операторларның хандырылгазында мобильдиг харылзаа ол девискээрлерде тыртпайн турары - байдалды улам нарыыдаткан. Аас-кежик бооп, бир пассажирде моол сим-карта бар болганы, Эрзинде ажыл-агый аайы-биле чоруп турар, Качык көдээ совединиң баштыңы Байырмаа Ижигин-биле харылзажыр арганы тургускан. Дыңнадыгны алган дораан ол кожуун чагыргазынга чедип, онза байдалдың дугайында илеткээн. ОБЯ-ның 4 ажылдакчызы-биле кады, кожуун чагырга даргазының амыдырал-хандырылга талазы-биле оралакчызы база Байырмаа Ижигин, ЗИЛ автомашинага олурупкаш, дыңнадыг алган черже углай дарый үнүпкеннер. 
 Качык биле Эрзин суурларның ортузунда, 100 км черде бедик артты эртери шуут болдунмастаан. Кылын харга арай деп шимчеп бар чыда, ЗИЛ база турупкан. Ынчан ОБЯ-ның ажылдакчылары, чүү-даа туруп болур, оон ыңай орук чоруурун соксадыр деп, шиитпирни хүлээп алган. Чүгле Байырмаа Ижигин чаннып тургаш, дилээшкинни соксадып болбас дээрзин шынзыдып шыдаан. Ол бөлүк 700 метр черни эртип бар чорааш, дүнекиниң бир шак үезинде, доңуп-дожаан чаңгыс чер чурттугларынга таваржы берген. 
 Кылын харлыг черден одаар ыяш дилээр дээш, улуг кижилерниң идик-хеви шупту өдүп калган, а ийи бичии – 1 хар 8 айлыг биле 3 харлыг чаштарны кылыннадыр шуглап алган болганнар. Чүгле даң чырып олурда, качыкчыларлыг ЗИЛ Эрзин суурга кирип келгеш, херек дузаны чедирген.
  «Идегел өжүп, оода хензиг чаштарны-ла камгалап арттырза дээш, кижилер шупту хевин оларга уштуп бергеннер. Бир эвес Байырмаа Валерьевна Ижигинниң шудургу негелдези база дилээ эвес болза, айыыл-халап бооп болур турган. Ындыг болзажок, бичии, аныяк бо кызывыстың ачызында ол болбаан» - деп, Шолбан Кара-оол онзалап демдеглээн. 
 Зал Байырмаа Ижигинни үргүлчүлелдиг адыш часкаашкыны-биле уткаан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, агаар-бойдустуң нарын байдалдарында кижилерни камгалаарынга маадырлыг чоруу дээш Байырмаа Валерьевна Ижигинни Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан. Ол ооң бирги күрүне шаңналы болган.

Возврат к списку