Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ЧАСТЫҢ КАЙГАМЧЫК БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ!

ЧАСТЫҢ  КАЙГАМЧЫК БАЙЫРЛАЛЫ-БИЛЕ! 08.03.2016
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оол Делегейниң херээженнер хүнү-биле байыр чедириишкини: 
 — Тываның хүндүлүг херээженнери! Мээң эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Республиканың бүгү эр кижилериниң өмүнээзинден чедирген изиг байырымны болгаш Март 8-тиң хүнүнде эң эки күзээшкиннеримни хүлээп ап көрүңер! 
 Чер кырында эң үнелиг чүүлдер силерниң адыңар-биле, силерниң тайбыңче, чаагай чүүлдерже болгаш тургузуушкунче чүткүлүңер-биле холбашкан. Бодуңарның сагыш салыышкыныңар болгаш киржилгеңер-биле, мерген угааныңар болгаш шыдамыыңар-биле делегейни улам чырык, улам чаагай болгаш улам арыг болдуруп турар силер. 
 Херээжен кижиниң ролю өндүр улуг. Бистиң херээжен чонувус уругларын өстүрүп база кижизидип, Ада-чурттуң чаагай чоруу дээш эрес-шудургу ажылдап, октуг боо туткаш, Ада-чурттуң хосталгазын камгалап келген. 
 Тываның херээженнери кайгамчык ишчилер, мөзү-шынарның болгаш өг-бүле чаңчылдарының хумагалыг камгалакчылары болуп, бодунуң республиказының төөгүзүнге улуг салыышкынны киирген. Силер улусту өөредип, эмнеп, эртем ажылдарын бижип, бүдүрүлгеде ажылдап, бизнесте киржип, бүдүрүлгелерни удуртуп, хөй-ниитиниң ажыл-чорудулгазынга идепкейлиг киржип, күрүне эрге-чагыргазының болгаш тус чер бот-башкарылгазының харыысалгалыг албан-дужаалдарын ээлеп турар силер. Бистиң республикага чаагай өскерлиишкиннер, ниитилелге чаңгыс дем болгаш турум чорук силерниң хамааты туружуңардан дыка хамааржыр.
  Республиканың удуртулгазының ажыл-чорудулгазының чугула айтырыгларының бирээзи болза, социал өскүс чоруктуң профилактиказының, иени болгаш чашты деткиириниң талазы-биле хемчеглерни күүседири. Ие-херээженниң хөй-ниити эрге-байдалын бедидери, хөй уругларлыг өг-бүлелерни материалдыг деткиири, бичи хамаатыларны кижизидеринге эргежок чугула байдалдарны тургузар дээш республиканың Чазаа болгаш парламентизи бүгү чүүлдерни кылып турар. Тывада саң-хөө аргалары кызыы турза-даа, регионнуң ие капиталын төлеп келген, хөй уругларлыг өг-бүлелерге чер участоктарын халас тускайлаарының болгаш ыяшты чиигелделиг садарының дугайында нормативтиг актыларны хүлээп алган. Элээн улуг үзүктелиишкин соонда Тываның чурттакчылыг черлеринге уруглар садтарын тудуп эгелээн. 
 Тываның бүгү херээженнеринге быжыг кадыкшылды, улуг аас-кежиин, бүгү-ле чырык болгаш чаагай чүүлдерни күзедим!

Возврат к списку