Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Сирияда отту соксадырының чурумунуң талазы-биле дугуржулга — ол дээрге бистиң Президентивис В.В. Путинниң мерген угаанныг чоруу

Тываның Баштыңы: Сирияда отту соксадырының чурумунуң талазы-биле дугуржулга — ол дээрге бистиң Президентивис В.В. Путинниң мерген угаанныг чоруу 29.02.2016
 «Сирияда отту соксадырының чурумунуң талазы-биле дугуржулга — ол дээрге бистиң Президентивис В.В. Путинниң мерген угаанныг чоруу. 4 чыл дургузунда үргүлчүлээн чөрүлдээ чавырлып орар. Россияның Шериг-Агаар Күштериниң Сирияда хөделиишкиннерге киржип эгелээнинден бээр чартык чыл эрткен. Сирияның чазак шериглери биле боо-чепсектиг оппозицияның аразынга чөрүлдээ соксадыышкыны февраль 27-де эгелээн. Сирий черниң дээри тайбың турзун!» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 Россияның Президентизи Владимир Путин Сирияда дайынчы хөделиишкиннерни соксадырының дугайында Россия бие АКШ-тың кады хүлээп алганы шиитпириниң дугайында дыңнаткан. 
  «Каттышкан штаттарның прзедентизи Барак Обама-биле телефон дамчыштыр чугаалашкаш, ниити шиитпирге келдивис. Сирияны деткиириниң талазы-биле делегей бөлүүн кады удуртур эрге-биле, Россия биле АКШ, ол чуртка дайынчы хөделиишкиннерни соксадыр дугайында шиитпирни хүлээп алганнар. Ону чарлаарынга российжи база америк эксперттер командаларының шалыпкын ажылы дээштиг болган. Сирияда химиктиг чепсекти узуткаар талазы-биле кады ажылдажылга үезинде чыгдынган эки арга-дуржулганы маңаа ажыглаан. 
  Кады чугаажылга хааглыг байдалга элээн каш раундуну алган. Ооң түңнелинде чугула тодаргай түңнел –2016 чылдың февраль 26-та, дамаск шагы-биле дүн ортузунда, Сирияга дайынчы хөделиишкиннерни соксадыр дугайында российжи-америк шиитпирниң кол кезээн дугурушкан. 
 2016 чылдың февраль 26-ның дал дүъшке чедир Сирияда дайылдажып турар талалар, бистиң азы америк таланың партнерларынга, отту соксатканын бадыткап, дыңнадыры – кол негелде ол. 
  Ындыг бөлүктер бар территорияларны российжи база америк шериглер кады картага тодарадыр. Сирий Араб Республиканың, российжи чепсектиг күштерниң база АКШ-тың удуртканы коалиция чепсектиг күштерниң дайынчы операцияларын аңаа удур чорутпас. Сирий Араб Республиканың чепсектиг күштеринге база оларның деткимче бөлүктеринге удур дайынчы хөделиишкиннерни оппозиция бодунуң ээлчээнде соксадыр. 
  Каттышкан Нациялар Организациязының террорисчи организацяларга хамаарыштырганы - ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусры» болгаш өске-даа дээрбечилерге удур хөделиишкиннерни ам-даа чорудар. Отту соксатканын болгаш чурумну сагып турарынга контрольду Россия биле АКШ боттандырар. Медээлер солчурунуң «изиг шугумун», херек болза ажылчын бөлүктү, тургузар. 
 Америк тала-биле дугуржулга Сирияда кризис байдалын бүрүнү-биле өскертиптеринге бүзүрээр мен. Хөй чылда үргүлчүлелдиг хан төгүүшкүннү болгаш күчүлээшкинни соксадыр боттуг арга-дыр. Ындыг болганда сирий хамаатыларга гуманитарлыг ачы-дуза чедирилгези чиигээр ужурлуг. 
  Женевага КНО-нуң ажыл-чорудулгазы-биле калбак сирийжи чугаалажылгага эптиг байдалдарны тургузар. 
 Бодунуң ол хүндеги политиктиг азы думчуун хараан эрге-ажыктарын бодап, чаңгыс талалыг, КНО-нуң санкциязы чокта, берге байдалдарга чедирер чоруктарның чижээ амгы төөгүде дыка хөй болуп турары хомуданчыг. Ооң чижээн шупту билир, ол дээрге Сомали, Ирак, Ливия, Йемен. 
 Байдал ындыг турда Сирияда аткылажыышкыннарны соксадыр талазы-биле российжи-америк дугуржулга, Сирияны деткиириниң талазы-биле делегей бөлүүнүң киржикчилери чурттар-биле оларның кады ажылдажылгазы терроризмниң айыылынга удур делегей эргелериниң болгаш КНО-нуң принциптериниң нормаларынга үндезилеттинген харыысалгалыг чоруктуң үлегер-чижээ болуп турар. 
 Регионда болгаш оон дашкаар Россияның болгаш АКШ-тың төлээлериң шилип алгыны хөделиишкиннериниң чоудуун сирийжи удуртулга, шупту бистиң партнерларывыс деткииринге бүзүрээр апаар» - деп В. Путин чугаалаан.

Возврат к списку