Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның сыын ажыл-агыйы - уксаажыдылга ажыл-агыйы эрге-байдалды алган

Тываның сыын ажыл-агыйы - уксаажыдылга ажыл-агыйы эрге-байдалды алган  26.02.2016
 Россияның Көдээ ажыл-агый яамызы ындыг шиитпирни хүлээп алган. Ведомствонуң албан езузунуң сайтызында, уксаалыг мал ажыл-агый организацияларының хевирлерин тодараткан дужаалда, ону айыткан. 
  Уксаалыг мал ажыл-агый адырында ол ажыл-чорудулганы чорудуп турар юридиктиг черлерниң даңзызында, Россияның 6 регионундан, уксаалыг мал ажыл-агый организациялары болур 8 бүдүрүлге кирген. «Туран» сыын ажыл-агыйы» Тыва Республиканың күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези алтай-саян уксааның сыыннарын азырап-өстүрер талазы-биле уксаажыдылга ажыл-агыйы деп эргени алганы ол.
 Уксаажыдылга херээн сайзырадып, көдээ ажыл-агыйында үнелиг, бедик продуктулуг генофондуну, ховар болгаш чидер четкен уксааларны камгалап, чурттуң уксаажыдылга курлавырын тургузуп база ооң чижилгелиг чоруун бедидип, уксаалыг мал ажыл-агыйының талазы-биле нормалар болгаш чурумнарга даянгаш, уксаажыдылга организацияларының ажыл-чорудулгазынга үнелелди бербишаан, ону дээштиг ажыглаар сорулга-биле, уксаалыг мал ажыл-агый организацияларының хевирлерин тодараткан деп, Россияның көдээ ажыл-агый яамызы тайылбырлаан. 
  Амгы үеде «Туран» сыын ажыл-агыйы» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезинде 640 баш сыын кыштаглаашкыны хүр эртип, малдың бажы чидириг чок дээрзин, бүдүрүлгениң директору Анатолий Тунтешев дыңнаткан. Ажыл-агыйның курлавырында ам-даа 180 тонна сиген, 100 тонна сула, 6 тонна мал чылгаар дус бар. Малды кара суглардан суггарып турар. Апрель ортанга киир сиген-биле, май 20-ге чедир сула-биле малды азыраарын, специалистер чугаалаан. 
 Регионнуң удуртукчузу Тывага сыын ажыл-агыйын катап тургузар саналды идип үндүрген. 2012 чылда «2013-2017 чылдарда Тыва Республикага мыйыстыг сыын ажыл-агыйын хөгжүдери» республиканың тускай сорулгалыг программазын ажылдап кылгаш, бадылаан. Бир чыл эрткенде, 2013 чылда, Бии-Хем кожууннуң территориязынга «Туран» сыын ажыл-агыйы» күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези тургустунган. 2015 чылдың июльда ажыл-агый сыын мыйызын бир дугаар кескен. 
 «Туран» сыын ажыл-агыйы алызында барып хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг: уксаажыдылга заводундан аңгыда, сыын мыйызын болбаазырадыр база суй-белек продукциязы кылыр черлиг, турисчи кадыкшылга комплекстиг, кадыкшылга-эмнээшкин санаторийлиг улуг бүдүрүлге болур.

Возврат к списку