Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Моол-биле дипломатчы харылзааларның 95 чылынга тураскаадып Кызыл – Улан-Батор авточарышты Тыва организастаар

Моол-биле дипломатчы харылзааларның 95 чылынга тураскаадып  Кызыл – Улан-Батор авточарышты Тыва организастаар 26.02.2016
 Тывада Кызыл–Хубсугул–Улан-Батор–Улангом–Кызыл авточарышка киржир чагыгларны хүлээп эгелээн. Россия биле Моолдуң аразында дипломатчы харылзааларның 95 чылын демдеглээн бо тускай акциязының эгелекчизи база организатору - Республиканың даштыкы-биле экономиктиг харылзаалар агентилелиниң дыңнадыы-биле алырга, республиканың найысылалы Кызыл хоорайдан авточарыш стартты алыр. 
Сес хонук үргүлчүлелдиг чарыштың киржикчилери Тыва биле Моолдуң территорияларында 4 муң хире километрни, ооң иштинде орук чок черлерни эртер.
 Чарыштың маршруду Кызылдан Эрзин суурже углай үнгеш, Цагаан Тологой автомобиль эрттирилге пунктузун таварты күрүне кызыгаарын эрткеш, Моолдуң девискээринде Мөрэн сумунуң кыдыы-биле чоруткаш, бойдус чурумалдыг Хубсугул хөлче углааш, улуунуң талазы-биле ийиги черде моол хоорай - Эрдэнэтти таварааш, күрүне найысылалы – Улан-Баторга доктаар. Россияже дедир кээр орук чаа черлерни эргиир: Улан-Батордан үнгеш, Улуг Моол Хөлдерниң турисчи эртинези болур Хара-Нурга (Кара хөл) четкеш, улаштыр Улангом хоорайны эрткеш, «Хандагайты» контроль-эрттирилге пунктузун таварып, Кызылче ээп чанып кээр. 
 Моолдуң эрге-чагыргазы-биле дугурушканы езугаар, ол маршруттуң дургузунда аян-чоруктуң киржикчилеринге тускай байырлал программазын белеткээн. Баш бурунгаар чөпшээреттинген хемчеглерде - эрге-чагырга черлериниң албан езузунуң хүлээп алыышкыннары, моол суурларның чурттакчылары-биле эш-хуу спортчу оюннар, Моолда чурттап турар үндезин тывалар-биле ужуражылгалар, онза солун черлерге экскурсиялар - чижээ, 1835 чылда туткан, шупту буддаларның төнчү чок кээргел сеткилиниң хуулуушкуну - Авалокитешвара бодхисаттваның 25 метр тураскаалын тургускан, чуртта эң улуг буддийжи Гандан хүрээзинче чедери планнаттынган. Орук ара таварышкылаар хөлдер чанынга, ажык дээр адаанга дүннер, солун сактыышкыннарны арттырары чугаажок.
 Тываның эрге-чагыргазы ындыг арга-биле Российжи-Моол дипломатияның ужуун демдеглээринден аңгыда, чоннар аразында кады ажылдажылганың херек кырында айтырыгларын шиитпирлээр – чижээ, кызыгаар чоогунуң турисчи маршруттарын тургузуп, ол үеде чогуур деңнелдиг сервисти сайзырадыр деп, агентилелдиң директору Чылгычы Ондар чугаалаан. «Туризм адырының курлавырында республиканың амдыызында ажыглавайн турары - автомобиль аян-чоруунуң сонуургактарынга Тываны транзит регион кылып алырын чедип алыры чугула» - деп, ол санап турар.
  Республиканың даштыкы-биле экономиктиг харылзаалар агентилели авточарышка киржириниң чагыгларын 2016 чылдың июнь 20-ге чедир дараазында адресте хүлээп ап турар: Тыва Республика, Кызыл хоорай, Чульдум кудумчузу, 18 дугаар бажың, 404, 405 кабинеттер, электроннуг почтазы - аe-mail: aves_rt@mail.ru, харылзажыр телефоннар: 8(39422)2-33-55, 2-11-63.

Возврат к списку