Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Москвага Тываның Баштыңы чаңгыс чер чурттуглары, Күрдумазының депутады чораан Галина Салчак база артист Надежда Наксыл-биле ужурашкан

Москвага Тываның Баштыңы чаңгыс чер чурттуглары, Күрдумазының депутады чораан  Галина Салчак база артист Надежда Наксыл-биле ужурашкан 22.02.2016
 Москва хоорайга ажыл-агыйжы сургакчылаашкын үезинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тыва чаңгыс чер чурттуглары-биле ужурашкан. Республиканың бирги удуртукчузу-биле ук ужуражылгага чүгле москвачы тыва студентилер эвес, найысылалда чурттап турар чаңгыс чер чурттуглар база келген. 
 Оларның аразында 1995-1997 чылдарда Күрүне Думазының депутады база Тываның саң-хөө сайыды чораан Галина Салчак, Россияның күрүнениң академиктиг биче театрының чанында М.С.Щепкин аттыг Дээди театр училищезинде амгы үеде башкылап турар Тываның улустуң артизи Надежда Наксыл дээш, өскелер-даа келген.
 Тываның Баштыңы чаңгыс чер чурттугларынга биче төрээн черинде сөөлгү болуушкуннарны сонуургаткаш, чаа экономиктиг байдалдар үезинде Тываның бурунгаар сорулгаларының база амгы үеде шиитпирлэр айтырыгларының дугайында чугааже чаңгыс чер чурттугларын кыйгырган.
 Эрткен чылдарда тургузуп алганы эгелээшкиннерниң ачызында, Тыва чаа чылды эки ажылчы хөөн-биле уткаан. Эгелеп алганы шупту төлевилелдерин, шериг хоорайжыгажы, кадет училищезиниң ийиги ээлчээ, бедик деңнелдиң аалчылары комплекизи, М-54 федералдыг автоооруктуң эде тудуушкуну, «Хандагайты-Боршоо» хыналда-эрттирилге пунтузунда терминалдарны чаартыры дээн ышкаш улуг тудуг ажылдарын ам-даа уламчылаар. Ол бүгү РФ-тиң бюджединден дорт дузаламчыдан аңгыда, Тывага немелде саң-хөө дөстериниң киирилдези-дир. 
 Дөрт шак хире үргүлчүлээн ужуражылганың төнчүзүнде, Шолбан Кара-оол киржикчилерниң хөй санныг айтырыгларынга харыылаан. РУНУ-нуң студентизи Чайсана Ооржак республиканы кажан-бир херээжен кижи удуртуп болур бе дээрзин сонуургаан. МКУ-нуң студентизи Чимис Салчак тыва авиакомпанияның салым-чолун база Москваже дорт авиарейстерниң, РКДУ-нуң студентизи Дуу-Дарый Тюлюш российжи дээди өөредилге черлеринче Тывадан стедентилерге тускай сорулгалыг угланыышкын программаларын ам-даа калбартырының, МЭИ-ден Торуш Баазан көдээ черде аныяк башкыларны деткиириниң арга-хевирлерин көвүдедириниң, «тимирязевкадан» Аяс Оюн дээди эртемни чедип алгаш ажылдаар бодап турары аъш-чем үлетпүр адырын сайзырадырынга чүү кылдынып турарының дугайында айтырыгларны салганнар. 
 Хову-Аксы суурнуң чурттакчызы, амгы үеде Подмосковьеде чурттап турар Урана Иванова «Тува» деп Москваның культура төвүн тургузуп алганының дугайында таныштырган.
 Irbisarmy фондунуң үндезилекчизи Радомир Чигжит ирбишти кадагалап, ону ам-даа көвүдедирин суртаалдары-биле, ооң чуруун чуга болгаш кылын хөйлеңнерде парлааш, садып, тарадып турарын чугаалаан. 
  Ужуражылгага сенаторлар Мерген Ооржак биле Оксана Белоконь база киршкен. 
 1990 чылда Тываның Саң-хөө яамызының удуртукчузу, оон Күрүне Думазынга Тываның сонуургалдарын камгалап турган Галина Алексеевна Салчак республиканың баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкиннерин болгаш туружун деткээн. Москвага төрээн республиказының сонуургалдарын тургузуп, төлевилелдерни идип үндүрүп, ону камгалаары ындыг-ла амыр эвес, күжениишкинниг ажыл дээрзин, ол аныяктар-биле ужуражылга үезинде, шынзыдып чугаалаан. 
  Россияның күрүнениң академиктиг биче театрының чанында М.С.Щепкин аттыг Дээди театр училищезинде Тываның улустуң артизи Надежда Наксыл үшкү чыл ажылдаанын, ооң кураторлаан бөлүүнде 12 тыва студент өөренип турарын сонуургаткан. 
 «Дөрт хире шак эрте бергенин эскербедим. Боттуг болгаш чугула ажык чугаа дээш Москвада чурттап, ажылдап турар чаңгыс чер чурттугларывыска - Галина Алексеевнага, Надежда Кууларовнага, аныяктарывыска четтирдим. Төрээн черивистиң чечектелиишкини дээш улуг күжениишкинни салыры – каттыштырыкчы чаңгыс сорулгавыс ол-дур дээрзин меңээ тода билип алыр арганы олар берди. Төрээн Тывавыстың экономиказы, амгы болгаш келир үелериниң дугайында нарын айтырыгларга харыыны тывар дээш улуг кижилерден дудак чок «бышкан» сайгарылгаларны аныяктарывыстан дыңнаары чүден солун болду. Төрээн черивистиң хөгжүлдезинге үлүүн киирери-биле аныяктарывыс ээп чанып келгеш, ол бүгүнү боттандырар боор деп улуг идегелдиг мен» - деп, социал четкиде бодунуң Шолбан Кара-оол бижээн.

Возврат к списку