Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң байыр чедириишкини 20.02.2016
 Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! 
 Силерге, бистиң кижи бүрүзүнүң хамаарылгалыг болуп турары бүгү чоннуң байырлалы — Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедирип тур мен. Кым-бир кижизи дайылдашпаан, шеригге албан эрттирбээн өг-бүле Тывада чок. Ынчангаш бистиң шуптувус — улуувус-даа, бичиивис-даа, эр-даа, херээжен-даа чон шериг хүлээлге, солдат кижиниң күш-ажылы болгаш төрээн чурттуң камгалакчызының ат-алдары деп чүвени эки билир.
 Ону Тываның оолдары болгаш кыстары херек кырында чаңгыс эвес удаа бадыткаан — Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында фашизмни тиилээн, чер-черлерге болгулаан дайыннарга чурттуң эрге-ажыктары дээш туржуп, боо-чепсектиг террористер-биле демисежип, тайбың үеде чаңгыс чер-чурттугларының амыр-дыжын камгалап келгеннер. Оларның маадырлыг чоруктары төөгүже кирген, оларның үлегеринге чоннуң салгалдары өзүп келген. Бөгүнгү байырлал дээрге ол дайыннарның хоочуннарынга болгаш амгы үеде шеригде албан эрттирип, адаларның болгаш кырган-адаларның дайынчы алдарын нептередип, Россияның камгалал күчүзүн быжыглап турарларга өөрүп четтириишкинниң сөстерин чугаалаар хүн-дүр. 
 Чон шериг кижини кажан-даа, шериг албан-хүлээлгезин ат-алдар деп санавайн турган үеде-даа, дыка хүндүлээр чораан. Бо хүнде дайынчы болуру чүгле хүндүткелдиг хүлээлге эвес, харын-даа ат-алдарның херээ болуп турар. Шеригниң ынчаар чаарттынып келгенинге, ону ниитилелдиң чогумчалыг хүлээп ап турарынга бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Россияның Маадыры болгаш чурттуң камгалал сайыды Сергей Шойгунуң ачы-хавыяазы болуп турары биске өөрүнчүг.
  Армияның чаартылгазы Тывага дорт хамаарышкан, бистиң республикага федералдыг деңнелдиг кадет училищези туттунган, аңаа чогумчалыг эртем-билигни чедип алгаш, Россияның кайгамчык шериглериниң одуруунче кирер арганы чүс-чүс оолдарга тывыскан. Бо чылын 55-ки даг-адыгжы бригаданың баазазы бүрүнү-биле туттунар, аңаа республиканың муң ажыг чурттакчылары албан эрттирер. Ынчангаш Тыва чурттуң камгалал чериниң одуруунче кирген.
 Бо чүүлдер чүгле погон кадааннарга эвес, биске база онза харыысалганы онаап турар. Ада-чурт кижиниң өг-бүлезинден, төрел болгаш чоок кижилеринден эгелээр — ынчангаш эр кижи бүрүзү оларның камгалакчызы болур ужурлуг.
  Байырлал-биле, Ада-чурттуң эргим камгалакчылары! Силерге кадыкшылды, аас-кежиин, тайбыңны болгаш бүгү-ле чаагай чүүлдерни күзедим! 
  Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Возврат к списку