Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Бойдустуң камгалалы болгаш хора чедиргени дээш торгаалдар

Бойдустуң камгалалы болгаш хора чедиргени дээш  торгаалдар 22.04.2013
Республиканың бойдузун камгалаар органнарның бо чылдың бирги кварталында ажылының түңнелдерин болгаш часкы-чайгы үеде сорулгаларын Тываның Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Михаил Козлов эрттирген хуралга чугаалажып көрген.
   Бойдус курлавырларының болгаш экология яамызының сан-чурагайлары-биле алырга, бойдуска хора чедирген ажыл-чорудулга дээш торгаалдардан республиканың бюджединче 4,4 миллион рубль кирген, ол дээрге бирги кварталда планның 105 хуузу. Чөпшээрел чок ыяш кескен, аңнаан болгаш өске-даа хоралакчы чоруктар дээш 314 муң рубльди (чыл планының 81 хуузу) бойдус камгалалының ажылдакчылары күрүне акша-хөреңгизинче киирген.
    Тус чер эрге-чагыргалары девискээрлериниң санитарлыг арыг-силиинче кошкак сагышты салып, кайы хамаанчок төккен бокту аштаарының айтырыын шиитпирлеп чадап турарын, бокту чыып төгер болгаш узуткаар полигон чүгле Кызыл хоорайда барын бойдус камгалалының ажылдакчылары хуралга демдеглээннер.
    РФ-тиң хереглел хайгааралының Тывада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак хоорайларның чаагайжыды туткан бажыңнарының хирлиг сугларын арыглаар системаларының эргижирээнинче, оларны чаартып, күчүзүн углаттырарының эргежок чугулазынче кичээнгейни угландырган.
  Аңныыр болгаш балыктаашкын талазы-биле күрүне комитединиң даргазы Александр Новиков ооң удуртуп турары албан чериниң болгаш Иштики херектер яамызының ажылдакчылары каттышкан рейдилерни эрттиргеш, 150 төтчеглекчилерни туткаш, 1 миллион 425 муң рубльге (эрткен чылдың бо-ла үезинге деңнээрге, 2,2 катап хөй) торгаанын хуралга дыңнаткан.

Возврат к списку