Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ИНВЕСТОРЛАР ТЫВА ДҮКТҮ СОНУУРГАЙ БЕРГЕН

ИНВЕСТОРЛАР ТЫВА ДҮКТҮ СОНУУРГАЙ БЕРГЕН 14.01.2016
 «YemaGroupInternational» корпорацияның төлээлери ажылчын аян-чорук кылып Тывада чедип келген. 
 Ол аалчылар Тываның мал өстүрүп турар ажыл-агыйларындан дүк садып алырының аргазын өөренири-биле келген дээрзин республиканың Даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле агентилели дыңнаткан. YEMA-ның специалистери Кызылда болгаш Улуг-Хем кожуунда көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринге барып чорааннар. Олар ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Юрий Тыт-оол-биле болгаш республиканың Чазааның Даргазының АҮК-түң айтырыын харыылап турар оралакчызы Сергей Ондар-биле ужурашканнар.
 Ужуражылга үезинде олар ­ хой болгаш өшкү дүгүн садыглажырының талазы-биле кады ажылдажылганың айтырыгларын чугаалашкан деп, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызындан дыңнаткан. Кады ажылдажылганың негелделериниң бирээзинге Тыва тала дүктүң баштайгы болбаазырадылгазын кылыр бүдүрүлгени республика девискээринге тургузарын саналдаан. Ындыг бүдүрүлгени ажыдып алырга, чиг-эттиң бараан шынарын аажок экижидер болгаш мал продукциязының немелде өртээн улгаттырар арга тургустунар.
  Дүк рыногунче үнер арга Тывада амгы үеде четчир дээрзин сагындыраал. Хойнуң болгаш өшкүнүң баш санын ангор уксааның өшкүлери-биле кады санаарга, бо хүнде республикада 1,3 млн. баш чедип турар. Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының долу эвес медээзинден алырга, регионнуң мал ажыл-агыйлары 1,5 муң тонна хире дүктү белеткээн болгаш садып турар. 
 Кыдат Улус Республиканың Синзцян-Уйгур автономнуг районнуң Урумчи хоорайда турар «YemaGroupInternational» корпорация дээрге иштики болгаш даштыкы садыглаашкынның болгаш маркетингиниң сайзыраңгай системазын тургускан аажок улуг компания дээрзин сагындыраал.

Возврат к списку