Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың журналистеринге болгаш ном үндүрүкчүлеринге Российжи парлалга хүнү-биле байырны чедирген

Тываның Баштыңы республиканың журналистеринге болгаш ном үндүрүкчүлеринге Российжи парлалга хүнү-биле байырны чедирген 13.01.2016
 Россияның парлалга хүнү-биле Тываның журналистеринге болгаш ном үндүрүкчүлеринге, мергежили парлалга-биле холбашкан бүгү кижилерге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен! 
 Медээлерни болгаш билиглерни кайы-даа үеде аажок үнелээр турган. Чонга дыңнадыгны эң шын болгаш долузу-биле чедирер талазы-биле силерниң үүле-херээңер оон-даа үнелиг. Амгы информастыг технологияларның үезинде, эмге-тик чок медээлерге дүлдүнүп турарывыс бо үеде силерниң ажыл-үүлеңер бодунуң эргежок чугулазын көргүзүп, чонга аажок үнелиг болуп турар. 
 Силерниң дыка хөйүңерни ол ажылдың дүвүнче шымныгып кирген деп, хөөредиг чок чугаалап болур. Бисти долгандыр турар болгаш делегейде болуп турар чүүлдерни чонга көргүзүп турар силер. Дүүнгү хүннүң кандыг болганын, даарта кандыг болурун улус силерниң сөстериңер болгаш бижээн чүүлдериңер-биле тодарадып турар. Ооң кайы хире чугулазының дугайын чугаалаан херээ бар бе? Силерниң мергежилиңерниң тергииннерин чон анаа-ла хүндүлеп чорбаан, оларны мерген сөстүң, хууда хостуг чоруктуң, онзагай мөзү-бүдүштүң төлээлери кылдыр хүлээп ап келген. 
 Силер, эргим өңнүктер, кижи бүрүзү байырлалдың бо хүнүнде чаңчыккан ажылыңарны бир өскээр көрүп, мергежилиңерни чаагай чүүлдерже болгаш тургузуушкунче угландырар кылдыр санаарыңар магат чок. Ол дээрге өндүр улуг чүүлдер-дир. 
 Ындыг чүүлдер Тывага, ооң чурттакчыларынга, кижи бүрүзүнге чиик эвес. Түр тургустунган бергелерни кады ажып эртери-биле шупту демнежири негеттинип турар бо үеде, ол онза чугула. Чаагай эгелээшкиннерни, бот-тускайлаң чорукче болгаш чаагай чүүлдерже угланган хензиг-даа өзүмнерни дилеп тывар болгаш деткиир, оларны хумагалаар херек. 
 Журналистер, МИЧ-лерниң бүгү ажылдакчылары шынның болгаш чөптүг чоруктуң, тургузуушкуннуң болгаш чоннуң чаңгыс деминиң сорулгаларынга бараfн болур сорулгалыг дээрзинге идегээр болгаш бүзүрээр мен. Бистиң күзел-чүткүлүвүс чаңгыс — Төрээн чуртувустуң чечектелиишкини. Силерге быжыг кадыкшылды, чаа чылда эки сеткил-хөөннү, бодуңарның ажылыңарга өөрүшкүнү чүрээм ханызындан күзеп тур мен. 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Возврат к списку