Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Президентизи Владимир Путин Чаа чыл болгаш Рождество-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген!

Россияның Президентизи Владимир Путин Чаа чыл болгаш Рождество-биле Тываның Баштыңынга болгаш республиканың чурттакчыларынга байырны чедирген! 07.01.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга чурттуң удуртукчулары - Россияның Президентизи В.В. Путин биле РФ-тиң Чазааның даргазы Д.А. Медведевтен байыр чедириишкинниг телеграммалар келген. Күрүне баштыңы биле чазак даргазы регионнуң удуртукчузунга база Тываның бүгү чурттакчыларынга Чаа чылдың эң-не эки күзээшкиннерин чедирген!
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Чаа чыл болгаш Рождество-биле Силерге байырны чедирдим. Бо байырлалдарны эң-не чырык сагыш-сеткил-биле уткуп, бот-боттарывыска чедиишкиннерни, кадыкшылды болгаш чаагай чорукту чүрээвис ханызындан күзеп, келир үеже сорулгаларны салыр бис. Шупту күзел-бодалдар албан боттанырынга бүзүрээр бис. 2016 чыл бажың бүрүзүнге, өг-бүлелерге тайбың, энерел сеткил болгаш ынакшыл-биле келир болзун. Силерге болгаш Силерниң чоок кижилериңерге ол аас-кежиктиг чылды күзедим! 
  В. Путин, 2015 чылдың декабрь 31». 
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Чаа чыл болгаш Рождество-биле сеткилим ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер. Бо байырлалдар салгалдарны каттыштырып, онзагай хүрээлелди тургузуп, эң-не чырык бодалдарны болгаш эки сагыш-сеткилди бистерге сөңнээр. Эрткен чылдың чедиишкиннеринге өөрүп, шаптараазыннарны кады эртип, чаа-чаа сорулгаларны чедип алыр дээш кады ажылдаан бис. Удавас 2016 чыл бодунуң эргезинче кирер. Россияга болгаш ооң чурттакчыларынга чедиишкинниг, олча-омактыг болгаш аас-кежиктиг чыл болзун. Өг-бүлелерге тайбыңны, эп-найыралды болгаш ынакшылды сөңнээр-ле болзунам!
  Силерге быжыг кадыкшылды болгаш чедиишкиннерни күзедим. Д. Медведев». 
 «Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Чаа 2016 чыл-биле сеткилим ханызындан эң-не чылыг күзээшкиннери хүлээп ап көрүңер! Чуртта чугула болуушкуннар-биле эрткен чыл байлак болгаш, белен эвес болган. Ындыг болзажок, ол чурттуң мурнунда сорулгаларны шиитпирлээриниң чаа оруктарын тодаргай көөрүнге, чаа арга-дуржулганы шиңгээдиринге дыка хөй эки чүүлдерни биске берген. Үнүп келир 2016 чыл Силерге чаагай идегелдерни эккеп, чедиишкиннер болгаш боттаныышкыннар-биле байлак болуп, чогаадыкчы болгаш тургузукчу чоруктуң үези болзун. Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, боттарынарның күчү-шыдалыңарга бүзүрелди күзедим.
 Силерниң-биле төрээн болгаш чоок кижилериңер кезээде кады чорзун, бажыңыңарга чаагай чорук, ынакшыл болгаш биличиишкин өндерезин. 
  Россия Федерациязының Федералдыг чыыжының Федерация чөвүлелиниң даргазы В. И. Матвиенко». 
  Тываның чурттакчыларының адынга Россияның Маадыры, РФ-тиң камгалал сайыды С.К. Шойгудан онза йөрээлдерлиг байыр чедириишкини база келген. 
  Оон аңгыда дараазында байыр чедириишкиннери база бар: 
 Россия Федерациязының Президентизиниң дузалакчызы – Россия Федерациязының Президентизиниң контроль эргелелиниң начальниги К. Чуйченкодан; 
 Федерация чөвүлелиниң Парламент ажыл-чорудулгазының регламент болгаш организациязының талазы-биле комитеттиң даргазының оралакчызы В.С. Тимченкодан;
 Федерация чөвүлелиниң кежигүнү В.С. Абрамовтан; 
 Росбойдус хайгааралының удуртукчузу А.Г. Сидоровтан;
  Күрүне Думазының депутады, РФ-тиң Соңгу чүк, Сибирь болгаш Ыраккы чөөн чүкте эвээш санныг үндезин чоннарның ассоциязының президентизи Г. Ледковтан; 
 «Газпром» ЭАН-ның баштаар чериниң даргазы А.Б. Миллерден; 
 Күрүне Думазының Айыыл чок чорук болгаш коррупцияга удур хөделиишкин комитединиң даргазының оралакчызы Д. Горовцовтан; 
 Чер курлавырларының талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузунуң хүлээлгезин күүседип турар Е.А. Киселевтан;
 Россия Федерациязының Чазааның Агроүлетпүр комплекизиниң директору А. Антехинадан; 
 Россия Федерациязының Күрүне кызыгаарын чаагайжыдар талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузу К.Д. Бусыгинден; 
 Күрүне курлавырларының талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузу Д.Ю. Гогинден; 
 Россия Федерациязының Дээди Судунуң даргазы В.М. Лебедевтен; 
 Күрүне Думазының Айыыл чок чорук болгаш коррупцияга удур хөделиишкин комитединиң даргазы И.А. Яроваядан; 
 Россияның Президентизиниң Администрациязының удуртукчузунуң бирги оралакчызы А. Громовтан; 
 РФ-тиң Наркотиктер саарылгазынга контроль талазы-биле федералдыг албанның директору В.П. Ивановтан; 
 Ветеринарлыг болгаш фитосанитарлыг хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның удуртукчузу С. Данкверттен; 
 Федералдыг орук агентилелиниң удуртукчузу Р. Старовойттан; Ассоциациялар чөвүлелиниң даргазы, Россияның Камгалал яамызында Хөй-ниити чөвүлелиниң даргазының оралакчызы А.Н. Каньшинден; 
 Ассоциацияның Офицерлер чыыжының Чөвүлел даргазы, Совет Эвилелиниң маршалы Д.Т. Язовтан; 
 «Хөй-ниити үнелээшкини» шуулганның Дээди чөвүлелиниң даргазы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры Е.П. Велиховтан; 
 Чепсектиг күштерниң курлавырда офицерлер каттыжыышкыннарының Национал ассоциациязының директорлар чөвүлелиниң даргазы В.Н. Богатыревтан; 
 «Офицер акы-дуңма» фондунуң президентизи, Артиллерия маршалы В.М. Михалкинден;
 «Армия болгаш культура» фондунуң президентизи, Ленин премиязының лауреады, ССРЭ-ниң Улустуң артизи В.С. Лановадан; 
 Күрүне статистиказы федералдыг албанның удуртукчузу А.Е. Суриновтан; «Россельхозбанк» АН-ның баштаар чериниң даргазы Д.Н. Патрушевтен;
  «Россияның күш-ажылчы шылгаралы» БХО-нуң даргазы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры А.Г. Левинден; 
 «Чаңгыс демниг Россия» партияның ТКК-ның удуртукчузунуң бирги оралакчызы Н.А. Орловадан; 
 «Россияның өг-бүлези» автонономнуг коммерцияга хамаарышпас организацияның президентизи Г.Г. Алексеевадан;
 Россияның евангелия чүдүлгелиг христианнар хүрээзиниң кол епискову Э. Грабовенкодан; 
 ВТБ (ПАН) Банкының баштаар чериниң президент-даргазы А.Л. Костинден; Россияның үлетпүржүлер болгаш сайгарлыкчылар эвилелиниң президентизи А. Шохинден;
 Внешэкономбанкының даргазы В.А. Дмитриевтен; 
 Стратегиктиг инициативалар агентилелиниң чиңгине директору А. Никитинден;
 Россияның хамаарышпас профэвилелдер федерациязының даргазы М.В. Шмаковтан;
 Россияның Национал дельфий чөвүлелиниң күүсекчи комитединиң даргазы В.Н. Понявинден; 
 41-ги бүгү-шериг армиязының командылакчызының хүлээлгезин күүседип турар генерал-майор В. Луговойдан; 
 Россия Федерациязының күрүнениң фельдъегерь албанының директору, генерал-полковник В. Тихоновтан;
  Москваның «Архимед» чогаадылга болгаш инновация технологияларының бүгү-делегей салонунуң директору Д.И. Зезюлинден; 
 «Рекорд» эртем-бүдүрүлге корпорациязы» ААН-ның чиңгине директору В.Г. Безбородовтан; 
 Россияның Дзюдо федерациязының президентизи В.В. Анисимовтан;
  Россияның Спортчу хүреш федерациязының президентизи М.Г. Мамиашвилиден;
 Россияның Спортчу хүреш федерациязының президентизиниң бирги оралакчызы Г. Брюсовтан; 
 Россияның Спортчу хүреш федерациязының президентизиниң бирги оралакчызы О. Муртузалиевтен; 
 Россияның Спортчу хүреш федерациязының президентизиниң бирги оралакчызы А. Фадзаевтен; 
 Россияның Спортчу хүреш федерациязының президентизиниң бирги оралакчызы А. Вараевтен;
  Иван Ярыгин аттыг фондунуң президентизи Н. Ярыгинадан; 
 Россияның чыынды командаларының тренерлери болгаш спортчуларындан; 
 Россияның Белоруссияда элчини А. Суриковтан; 
 Герман Федеративтиг Республиканың чиңгине консулу В. Рихтерден; 
 Иркутск хоорайда Көрей Республиканың чиңгине консулу Пак Чон Намдан; 
 Күрүне эргелеп-башкарылгазының дээди школазының директору, проректор Д.А. Буташинден; 
 Москваның Саң-хөө-юридиктиг университединиң ректору, э.э.д., профессор, Россияның Өөредилге академиязының Күрүнениң эртемнер академиязының кежигүн-корреспондентизи, Россияның ИХЯ-да Хөй-ниити чөвүлелиниң секретары А.Г. Забелинден.

Возврат к списку