Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада малчын коданнарже оруктарның харын тускай техника-биле аштап турар

Тывада малчын коданнарже оруктарның харын тускай техника-биле аштап турар 29.12.2015
 Амгы үеде малчын коданнарже баар оруктарның харын аштаан. Декабрь 23-тен 25-ке чедир Мөңгүн-Тайгага чагган улуг хар Каргы хемниң унунда 11 аалдарже чедерин бергедеткен. 
 Харның кылынынга 7-10 см немешкен. Бо хонуктарда малчын коданнарже чедер оруктарны аштаан, деп Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Оон аңгыда Бай-Тайга биле Эрзин кожууннарда малчыннарже чедер оруктарның харын база аштаан. Ол ажылдарга он хире техника аймаан болгаш тракторларны ажыглаан.
  Республикада шупту 2964 кыштаг бар. Оларның хөй кезии - 1667-зи хууда дузалал ажыл-агыйынга хамааржыр, а артканнары тараачын-арат ажыл-агыйларының, биче көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелериниң кыштаглары болур. Ында 160,4 муң баш мал кышты ажып турар. Бода мал - 67,4 муң баш, хой, өшкү - 1243,4 муң баш, ооң төрүүрү 662,5 муң баш, чылгы мал - 65,9 муң баш. 
 Улуг ажыл-агыйлар малының чемин ажыглап турар болза, а арткан черлер малын одарлатпышаан. Кышкы мал чеминге 157,5 муң тонна сиген-ширбиилди белеткээн. Декабрь 25-тиң байдалы-биле, 133,2 муң тонна сиген, 2,3 муң тонна мал чиир тараа, 0,3 муң тонна мал чылгаар дус ам-даа курлавырда бар. 
 Красноярск крайның Каратуз районнуң «Сагайское» КХН-ден 127 тонна суланы республикаже сөөртүп эккелген. Ону Бии-Хем кожуунда «Туранское» КХН, Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Мөген-Бүрен» КУБ, Өвүр кожууннуң "Чалааты" биле «Торгалыг» МУБ-тар, Кызыл, Бай-Тайга, Танды кожуун чагыргаларының база Тес-Хем кожууннуң Намчак ТАА-ның аразынга үлештирер. 
 «Туран» сыын ажыл-агыйы» КУБ-та 639 баш сыын бар. Красноярск крайның Ермаковск районда "Щетинкин" КХН-ден ниитизи-биле 200 тонна сиген, 200 тонна мал чиир тарааны алырын дугурушкан, ооң чамдыызын эккеп алган. 
 Республика малчыннарының кодан-турлаа колдуунда суглуг черлер чоогунда болгаш, малды бир хонгаш-ла суггарар. Сугну малчын коданнарже РФ-тиң Камгалал яамызының аңгылааны суг сөөртүр 5 ЗИЛ-и база кожар 6 улуг доскаары-биле чедирип турар. Оон аңгыда 994 кудук, 93 суг сөөртүр, 124 суг үлээр машиналар ажыглалда. 
 Республикада кокайлар аглаар 119 бригаданы тургускан. Сөөлгү хүннерде 24 үнүүшкүннү кылган. Эрткен неделяда Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик база Чеди-Хөл кожууннарда мал-маганче кокай халдаан 4 болуушкун демдеглеттинген. Когаралдың ниити түңү - 308 муң рубль.

Возврат к списку