Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сергей Диденко: Тываның удуртулгазы чурттакчы чоннуң комплекстиг айыыл чок чоруунуң айтырыгларын ханы билирин көрдүм

Сергей Диденко: Тываның удуртулгазы чурттакчы чоннуң комплекстиг айыыл чок чоруунуң айтырыгларын ханы билирин көрдүм  16.12.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле ОБЯ-ның Сибирь регион төвүнүң начальниги Сергей Диденко ОБЯ кезектериниң чыыжының үезинде ажыл-агыйжы айтырыгларны парлалганың төлээлеринге тайылбырлаан.
  Шолбан Кара-оол, Тываның Баштыңы: 
 - ОБЯ-биле кады ажылдажылгавыс херек кырында, кезээде кандыг турганын бөгүн база көргүстүвүс. ОБЯ-ның Тывада Кол эргелелинде техника, тускай дериг-херекселдер база субъектиниң күжүн мөөңнээр аргалар бары-биле бадыткадывыс. Эң кол чүве – ОБЯ-ның Кол эргелелиниң чаа оран-савазын ажыглалда кииргенивис-тир. Чуртта кризис үезинде чаа бажыңны, чаа деригни киирип турары дээрге-ле, эки чедиишкин дээрзинге чөпшээрежир боор силер. Россия Федерациязының ОБЯ-зынга, сайыт Владимир Андреевич Пучковка, ОБЯ-ның Сибирь регион төвүнүң удуртукчузу Сергей Леонидовичиге, нарын байдалдар турзажок, бөгүн объектини ажыглалга киирер дээш акшаландырыышкынны тускайлааны дээш четтирдивис. Онза байдалдарны чайладырынга база ол болгаш өске-даа айыыл-халаптар үезинде дүрген хөделиринге берге байдалдар башкарар амгы үениң төвүн тургусканы чугула. Бөгүн ындыг чедиишкинге өөрүп тур мен. 
 Сергей Диденко, Россияның ОБЯ-ның Сибирь регион төвүнүң начальниги: 
 - Тывага он чылдың дургузунда, эвээш дизе чээрби катап келген боор мен. А Сибирь регион төвүнүң начальниги болуп, ийи дугаар келгеним бо. Шыны-биле чугаалаар болза, эң-не эки, эң-не чымчак бодалдар арткан. Кижилерниң ажылдаар күзелин, холу-биле кезип, хирээлеп, чедер черинге медээни дамчыдып, бирги дузаны чедирип турарын көөрге, чоргааранчыг. Республиканың удуртулгазының талазындан, Шолбан Валерьевичиниң бодунуң өмүнээзинден, кожуун чагырга даргаларындан чурттакчы чоннуң комплекстиг айыыл чок чоруунуң айтырыгларынга ханы билиишкин барын чаңгыс эвес удаа көрдүм. Ылыңгыя республика территориязында чурттап турар кижилерниң айыыл чок чоруунуң айтырыгларын калбаа-биле шиитпирлээринге. Ону шитпирлээрде саң-хөө, материал-техниктиг план-биле дыка хөйнү кылып турар. А эң кол чүүл – ол ажылдың чугулазын эки медереп билип турарында, ол ам-даа уламчылаар. Шолбан Валерьевич-биле дөмей бодалдыг бис: шупту хемчеглерни чаңгыс команда-биле боттандырар ужурлуг деп. Кижилерге дуза көргүзерде федералдыг, субъектинии, муниципалдыг деп, аңгылажыышкын турбас ужурлуг. Демниг ажыл-биле когараан, берттинген, чок болган кижилерниң санын эвээжедип, эки түңнелди эккээр деп бодаар мен. 
 Шолбан Кара-оол, Тываның Баштыңы: 
 - Чижээ мону чугаалап болур мен (хая көрнүп, Чазак бажыңының фойезиниң солагай талазынче айыткаш). Аңаа Чазактың дежурный өрээли турган. Сергей Леонид бир дугаар кээп турда, ужурашкаш, чер бүрүзүнге диспетчер албанын тургузарының орнунга, чаңгыс аай төп тударын, ооң составынга бистиң дежурныйларывысты база киирерин дугурушкан бис. Ол берге байдалдар башкарар чаңгыс аай төпке ниити шиитпирлерни хүлээп, кады ажыл-чорудулганы боттандырарынга чүгле эки салдарлыг.

Возврат к списку