Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның дүрген эмчи дузазының станциязын деткиир

Тываның Баштыңы  Кызыл хоорайның дүрген эмчи дузазының станциязын деткиир  09.12.2015
 Кызыл хоорайның дүрген эмчи дузазының станциязы бичии уругларга болгаш улуг кижилерге соңгаарладып болбас чугула дузаны көргүзүп турар. Ол чүгле Кызыл хоорайның чурттакчыларын эвес, Бии-Хем кожууннуң Сесерлиг суурда аараан кижилерге, ол ышкаш хоорай кыдыының дача ниитилелдеринче база хоорайдан 30 километр радиуста республиканың оруктарынче үнүп турар. Ынчангаш дүрген дузаның эмчилери чыл планын шуут-ла ажыр күүседип турары ында. 
 «Чурттакчы чоннуң талазындан силерниң ажылыңарга хомудалдар бо-ла кирер апарган, бо удаада шүгүмчүлээр дээш эвес, дүрген эмчи дуза станциязының келир үезиниң дугайында ажыл-агыйжы чугааны кылыр дээш келдим» - деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, вторникте аңаа чорааш, чугаалаан. 
  Дүрген дуза ажылдакчылары –  кижиниң амы-тынын камгалаар дээш секунда бүрүзүн камнап, медицинаның мурнуку одуруунда эң-не чымыштыг ажылдап турар эмчилер ол, деп регионнуң удуртукчузу демдеглээн. 
  Автопаркта автомашиналарны ажыглаар ортумак үези эрткен-даа болза, олар дүрген элеп турарынче кичээнгейни углаан. Ынчангаш коллективке парк-ажыл-агыйын катап эгелеп, автомашиналарны чогуур байдалче киир септээрин сүмелээн. Оон дүрген эмчи дузазының шынары болгаш үези хамааржыр. 
  Республиканың баштыңы чүгле чаңгыс негелде-биле, хоорайның дүрген эмчи дузазының станциязынга чогумчалыг кылдыр бюджет акшаландырыышкын эде көөрүн аазаан. 
  Эмчи кадрлар айтырыын база чугаалашкан. Амгы үеде 25 эмчи, 52 фельдшер ажылдап турар. «Байдалды дарый өскертир болза эки-дир, Кызылда кыйгыртыгларның барык чартык кезиинче эмчилер чедишпезинден, фельдшерлер бригадалары үнүп турар. Эмчилерниң үнүүшкүннүг бригадаларын фельдшерлернии солуп турары, дүрген болгаш соңгаарладып болбас эмчи дузазын көргүзеринге база салдарлыг. Диагноз салырынга база дараазында чүнү кылырынга чазып болбас ужурлуг силер» - деп, республиканың баштыңы чугаалаан.
  Тодаргай диагностика тургузар эмчи дериг-херекселдериниң чедишпезинче онза кичээнгейни база угландырган. «Фонендоскоптар деңнелинге чыдып каап болбас. Ажыл-чорудулгага салдар чедирер барымдааларны өөренип көөр херек. Чижээлээрге, диспетчерлер анаа-ла кажаалап каан өрээлге эвес, таарымчалыг байдалдарлыг черге ажылдаар ужурлуг» - деп, ол айыткан. 
 Эмчи бригадаларының ажылының түңнелдери-биле боттарының медээлерин тургузуп турар статистерниң ажылының дугайында аңгы чугаалашкан. Бирги эмчи дузазын көргүзеринге, ооң шынарын экижидеринче угланган боттуг хемчеглерни алырынга чугула херек сан-чурагайларны ылап шын хынаарын Шолбан Кара-оол дилээн. 
 Кызылдың дүрген эмчи дуза станциязы биле Айыыл-халаптар медициназының төвүн каттыштырар саналды Кадык камгалал яамызы кииргенин, республиканың баштыңы чугаалаан. «Дыка хөй регионнарда ындыг арга-дуржулга бар, ол кайы хире дээштигил, ону өөренип көөр бис. Бурган өршээзин, өскерлиишкиннер үезинде-ле чурттаваза-ла, деп чон ортузунда чугаа бар ийикпе. Ынчангаш ол айтырыгның эки, багай талаларын деңзигүүрлеп, шыңгыы сайгарар апаар» - деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 Эмчилер-биле ужурашкаш, дүрген эмчи дузазының шынарын экижидер сорулга-биле иштики курлавырлардан үнүүшкүннүг ийи эмчи бригадазын немей тургузуп, «В» класстың 2 санитар автомашиназын садып алыр дугайында шиитпирни хүлээп алган. Диспетчер албанын санитар-гигиена негелделеринге дүүшкен, харылзаа белдирин солуп, чаарткан өрээлче көжүрер. 
 Тайылбыр: 2015 чылда «Дүрген эмчи дузазы» мергежилге сертификат алган 6 аныяк эмчини ажылда тургускан. Ажылдың тускайлаң: дүн-хүн чок дежурныйлаар, агаар-бойдус берге болгаш Кызыл хоорайның чурттакчыларындан хөй кыйгыртыгларлыг болганындан, кадрлар чедишпес. Дүрген дуза эмчизиниң ортумак шалыңы - 43 муң рубль, фельдшернии – 33 муң рубль, чолаачыларныы – 23 муң рубль. Кызыл хоорайның дүрген эмчи дуза бригадаларының ажылының көргүзүү Россия Федерациязында ортумак нормативтерге дүгжүп турар.

Возврат к списку